como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Céline Dion-Because You Loved Me-Pronunciación Letra y Video

Céline Dion-Because You Loved Me-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

CELINE DION LYRICS
“Because You Loved Me”

For all those times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I’ll be forever thankful baby
You’re the one who held me up
Never let me fall
You’re the one who saw me through through it all

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn’t speak
You were my eyes when I couldn’t see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn’t reach
You gave me faith ‘coz you believed
I’m everything I am
Because you loved me

You gave me wings and made me fly
You touched my hand I could touch the sky
I lost my faith, you gave it back to me
You said no star was out of reach
You stood by me and I stood tall
I had your love I had it all
I’m grateful for each day you gave me
Maybe I don’t know that much
But I know this much is true
I was blessed because I was loved by you

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn’t speak
You were my eyes when I couldn’t see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn’t reach
You gave me faith ‘coz you believed
I’m everything I am
Because you loved me

You were always there for me
The tender wind that carried me
A light in the dark shining your love into my life
You’ve been my inspiration
Through the lies you were the truth
My world is a better place because of you

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn’t speak
You were my eyes when I couldn’t see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn’t reach
You gave me faith ‘coz you believed
I’m everything I am
Because you loved me

I’m everything I am
Because you loved me

#Pronunciación de Nivel Intermedio

səlin daiən liriks
bikɒz ju lʌvd mi

fər ɔl ðouz taimz ju stud bai mi
fər ɔl ðə truθ ðət ju meid mi si
fər ɔl ðə ǰɔi ju brɔt tə mai laif
fər ɔl ðə rɒŋ ðət ju meid rait
fər evri drim ju meid kəm tru
fər ɔl ðə lʌv ai faund in ju
ail bi fərevər θæŋkfəl beibi
jər ðə wʌn hu held mi ʌp
nevər let mi fɑl
jər ðə wʌn hu sɔ mi θru θru it ɔl

ju wər mai streŋkθ hwen ai wəz wik
ju wər mai vɔis hwen ai kudənt spik
ju wər mai aiz hwen ai kudənt si
ju sɔ ðə best ðər wəz in mi
liftəd mi ʌp hwen ai kudənt rič
ju ɡeiv mi feiθ kɑz ju bəlivd
aim evriθiŋ ai æm
bikɒz ju lʌvd mi

ju ɡeiv mi wiŋz ənd meid mi flai
ju təčt mai hænd ai kəd təč ðə skai
ai lɒst mai feiθ, ju ɡeiv it bæk tə mi
ju sed nou stɑr wəz aut əv rič
ju stud bai mi ənd ai stud tɒl
ai həd jər lʌv ai həd it ɔl
aim ɡreitfəl fər ič dei ju ɡeiv mi
meibi ai dount nou ðət mʌč
bət ai nou ðis mʌč iz tru
ai wəz blest bikɒz ai wəz lʌvd bai ju

ju wər mai streŋkθ hwen ai wəz wik
ju wər mai vɔis hwen ai kudənt spik
ju wər mai aiz hwen ai kudənt si
ju sɔ ðə best ðər wəz in mi
liftəd mi ʌp hwen ai kudənt rič
ju ɡeiv mi feiθ kɑz ju bəlivd
aim evriθiŋ ai æm
bikɒz ju lʌvd mi

ju wər ɔlweiz ðər fər mi
ðə tendər wind ðət kærid mi
ə lait in ðə dɑrk šainiŋ jər lʌv intu mai laif
juv bin mai inspəreišən
θru ðə laiz ju wər ðə truθ
mai wərld z ə betər pleis bikɒz əv ju

ju wər mai streŋkθ hwen ai wəz wik
ju wər mai vɔis hwen ai kudənt spik
ju wər mai aiz hwen ai kudənt si
ju sɔ ðə best ðər wəz in mi
liftəd mi ʌp hwen ai kudənt rič
ju ɡeiv mi feiθ kɑz ju bəlivd
aim evriθiŋ ai æm
bikɒz ju lʌvd mi

aim evriθiŋ ai æm
bikɒz ju lʌvd mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!