Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Charlie Puth – Attention-Remix-Kyle-Pronunciación Letra Traducción

Charlie Puth – Attention-Remix-Kyle-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Charlie Puth Lyrics
“Attention (Remix)”
(feat. Kyle)

[KYLE:]
Mh, who knew it
I’d have to see you as a threat
Now I just wanna see you less
MTV, I’ll be on the next, uh
Yeah, I ain’t try to place no blame, ooh
Everything my mom said came, true
She said we’d be better off friends
Now that would make no sense, mmm

[Charlie Puth:]
You’ve been runnin’ ‘round, runnin’ ‘round, runnin’ ‘round
Throwin’ that dirt all on my name
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d
Call you up
You’ve been going ‘round, going ‘round, going ‘round
Every party in LA
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d
Be at one, oh

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking ‘bout when you were mine, ooh
And now I’m all up on ya, what you expect?
But you’re not coming home with me tonight

You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh

You’ve been runnin’ ‘round, runnin’ ‘round, runnin’ ‘round
Throwin’ that dirt all on my name
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d
Call you up
Baby, now that we’re, now that we’re, now that we’re
Right here standin’ face to face
You already know, ‘ready know, ‘ready know
That you won, oh

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking ‘bout when you were mine, ooh
And now I’m all up on ya, what you expect? (oh baby)
But you’re not coming home with me tonight, oh no

You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new (someone new)
Yeah, you just want attention (oh), I knew from the start (the start)
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (over you), oh

What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (What are you doin’?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (What are you doin’?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (What are you doin’?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh?

[KYLE:]
Psh
Yeah, well I guess, uh
You ain’t been functioning at your best, uh
Searchin’ for attention in my mentions
Like talking shit’s the only way to get some, nope
But you can try
Trust me, baby, you ain’t gon’ be gettin’ none of mine
Other niggas maybe but I’m a different design
‘Lotta suckers ask so I know you’re doin’ fine, yeah

[Charlie Puth:]
You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh (over you)

What are you doin’ to me? (Hey)
What are you doin’, huh? (What are you doin’, love?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (Yeah, you just want attention)
What are you doin’ to me? (I knew from the start)
What are you doin’ huh? (You’re just making sure I’m never gettin’ over you)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh?

#Pronunciación de la Canción

 

čɑrli puθ liriks
ətenšən rimiks
fit. kail

<[kyle>: <]>
emeič, hu nu it
aid həv tə si ju əz ə θret
nau ai ǰəst wɑnə si ju les
<mtv>, ail bi ɑn ðə nekst, ə
jæ, ai eint trai tə pleis nou bleim, u
evriθiŋ mai mɑm sed keim, tru
ši sed wid bi betər ɒf frendz
nau ðət wud meik nou sens, θri θauzənd

<[charlie> puθ: <]>
juv bin <runnin> raund, <runnin> raund, <runnin> raund
<throwin> ðət dərt ɔl ɑn mai neim
kəz ju nu ðət ai, nu ðət ai, nu ðət aid
kɒl ju ʌp
juv bin ɡouiŋ raund, ɡouiŋ raund, ɡouiŋ raund
evri pɑrti in lɑ
kəz ju nu ðət ai, nu ðət ai, nu ðət aid
bi ət wʌn, ou

ai nou ðət dres iz kɑrmə, pərfjum riɡret
ju ɡɑt mi θiŋkiŋ baut hwen ju wər main, u
ənd nau aim ɔl ʌp ɑn jɑ, hwʌt ju ikspekt?
bət jər nɑt kʌmiŋ houm wiθ mi tənait

ju ǰəst wɑnt ətenšən, ju dount wɑnt mai hɑrt
meibi ju ǰəst heit ðə θɔt əv mi wiθ sʌmwən nu
jæ, ju ǰəst wɑnt ətenšən, ai nu frəm ðə stɑrt
jər ǰəst meikiŋ šur aim nevər <gettin> ouvᵊr ju, ou

juv bin <runnin> raund, <runnin> raund, <runnin> raund
<throwin> ðət dərt ɔl ɑn mai neim
kəz ju nu ðət ai, nu ðət ai, nu ðət aid
kɒl ju ʌp
beibi, nau ðət wir, nau ðət wir, nau ðət wir
rait hiər <standin> feis tə feis
ju ɒlredi nou, redi nou, redi nou
ðət ju wən, ou

ai nou ðət dres iz kɑrmə, pərfjum riɡret
ju ɡɑt mi θiŋkiŋ baut hwen ju wər main, u
ənd nau aim ɔl ʌp ɑn jɑ, hwʌt ju ikspekt? ou beibi
bət jər nɑt kʌmiŋ houm wiθ mi tənait, ou nou

ju ǰəst wɑnt ətenšən, ju dount wɑnt mai hɑrt
meibi ju ǰəst heit ðə θɔt əv mi wiθ sʌmwən nu sʌmwən nu
jæ, ju ǰəst wɑnt ətenšən ou, ai nu frəm ðə stɑrt ðə stɑrt
jər ǰəst meikiŋ šur aim nevər <gettin> ouvᵊr ju ouvᵊr ju, ou

hwʌt ər ju <doin> tə mi?
hwʌt ər ju <doin>, hə? hwʌt ər ju <doin>?
hwʌt ər ju <doin> tə mi?
hwʌt ər ju <doin>, hə? hwʌt ər ju <doin>?
hwʌt ər ju <doin> tə mi?
hwʌt ər ju <doin>, hə? hwʌt ər ju <doin>?
hwʌt ər ju <doin> tə mi?
hwʌt ər ju <doin>, hə?

<[kyle>: <]>
<psh>
jæ, wel ai ɡes, ə
ju eint bin fʌŋkšəniŋ ət jər best, ə
<searchin> fər ətenšən in mai menšənz
laik tɔkiŋ šitiz ði ounli wei tə ɡet sʌm, noup
bət ju kən trai
trəst mi, beibi, ju eint <gon> bi <gettin> nən əv main
ʌðᵊr <niggas> meibi bət aim ə difərənt dəzain
lɑtə sʌkərz æsk sou ai nou jər <doin> fain, jæ

<[charlie> puθ: <]>
ju ǰəst wɑnt ətenšən, ju dount wɑnt mai hɑrt
meibi ju ǰəst heit ðə θɔt əv mi wiθ sʌmwən nu
jæ, ju ǰəst wɑnt ətenšən, ai nu frəm ðə stɑrt
jər ǰəst meikiŋ šur aim nevər <gettin> ouvᵊr ju, ou ouvᵊr ju

hwʌt ər ju <doin> tə mi? hei
hwʌt ər ju <doin>, hə? hwʌt ər ju <doin>, lʌv?
hwʌt ər ju <doin> tə mi?
hwʌt ər ju <doin>, hə? jæ, ju ǰəst wɑnt ətenšən
hwʌt ər ju <doin> tə mi? ai nu frəm ðə stɑrt
hwʌt ər ju <doin> hə? jər ǰəst meikiŋ šur aim nevər <gettin> ouvᵊr ju
hwʌt ər ju <doin> tə mi?
hwʌt ər ju <doin>, hə?