Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Charlie Puth-We Don’t Talk Anymore-Selena Gomez-Pronunciación Letra y Video

Charlie Puth-We Don’t Talk Anymore (Ya No Hablamos Más)-Selena Gomez-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

CHARLIE PUTH LYRICS
“We Don’t Talk Anymore”
(feat. Selena Gomez)

#POR FAVOR APÓYANOS Y SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!


[Charlie Puth:]
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
Like we used to do… like wui yius tu du
We don’t laugh anymore… wui don laf enymor
What was all of it for… wuat wuas olof et for
Ohh, we don’t talk anymore, like we used to do…. ooh wui don tok enymor laik wui yius tu du

#POR FAVOR APÓYANOS Y SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 20 suscriptores). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS!


I just heard you found the one, you been looking…. a yias jer yiu faun de wuan yiu biin lukin
You been looking for… yiu biin lukin fo
I wish I would have known that wasn’t me… a wuish a wuraf nou da wuasen mi
Cause even after all this time… cos iven afterol dis taim
I still wonder… a estil wuonder
Why I can’t move on… wua a ken muvon
Just the way you did so easily…. yias de wuey yiu did so isily

Estamos seguros que también te gustará aprender a cantar esta canción en Inglés con su Pronunciación Fonética: Let Her Go de Passenger

Don’t wanna know… don wuana nou
Kinda dress you’re wearing tonight… kainda dres yiu wuerrin tunai
If he’s holdin onto you so tight… if jis jooldin ontu yiu so tai
The way I did before… de wuey a did bifo
I overdosed… ay overdous
Shoulda known your love was a game… shuraf noun yio lov wuas a gueim
Now I can’t get you out of my brain… nao a ken guet yiu aurof ma brein
Ohh, it’s such a shame… oh its satch a sheim

That we don’t talk anymore… da wui don tok enymo
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
Like we used to do… like wui yius tu du
We don’t laugh anymore… wui don laf enymor
What was all of it for… wuat wuas olof et for
Oh, we don’t talk anymore… oh wui don took enymoor
Like we used to do… like wui yius tu du

[Selena Gomez:]
I just hope you’re lying next to somebody… a yias joup yiu layin necs tu sombary
Who knows how to love you like me… ju nous jao tu lov yiu laik mi
There must be a good reason that you’re gone…deer mas bi a guud riison da yiu goon
Every now and then I think you might want me to… evry nao an den ay tdenk yiu mai wuan mi tu
Come show up at your door… com shourap at yio door
But I’m just too afraid that I’ll be wrong… baram yias tuu afrei daray bi wruon

Don’t wanna know… don wuana nou
If you’re looking into her eyes… if yiu lukin intu er aays
If she’s holdin onto you so tight the way I did before… if shis joldin ontu yiu so tai de wuey a did bifo
I overdosed… ay overdous
Shoulda known your love was a game… shuraf noun yio lov wuas a gueim
Now I can’t get you out of my brain… nao a ken guet yiu aurof ma brein
Ohh, it’s such a shame… oh its satch a sheim

[Charlie Puth & Selena Gomez:]
That we don’t talk anymore… da wui don tok enymo
(We don’t we don’t)… wui don wui don
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
(We don’t we don’t)… wui don wui don
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
Like we used to do… like wui yius tu du
We don’t laugh anymore… wui don laf enymor
(We don’t we don’t)… wui don wui don
What was all of it for… wuat wuas olof et for
(We don’t we don’t)… wui don wui don
Oh, we don’t talk anymore… oh wui don took enymoor
Like we used to do… like wui yius tu du
Like we used to do… like wui yius tu du

Don’t wanna know… don wuana nou
Kinda dress you’re wearing tonight… kainda dres yiu wuerrin tunai
If he’s giving it to you just right… if jis guivine ru yiu yios rai
The way I did before… de wuey a did bifo
I overdosed… ay overdous
Shoulda known your love was a game… shuraf noun yio lov wuas a gueim
Now I can’t get you out of my brain… nao a ken guet yiu aurof ma brein
Ohh, it’s such a shame… oh its satch a sheim

That we don’t talk anymore… da wui don tok enymo
(We don’t we don’t)… wui don wui don
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
(We don’t we don’t)… wui don wui don
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
Like we used to do… like wui yius tu du
We don’t laugh anymore… wui don laf enymor
(We don’t we don’t)… wui don wui don
What was all of it for… wuat wuas olof et for
(We don’t we don’t)… wui don wui don
Oh, we don’t talk anymore… oh wui don took enymoor
Like we used to do… like wui yius tu du

We don’t talk anymore… wui don tok enymor
Don’t wanna know… don wuana nou
Kinda dress you’re wearing tonight (Oh)… kainda dress yiu wuerrin tunai oh
If he’s holding onto you so tight (Oh)… if jis jooldin ontu yiu so tai
The way I did before… de wuey a did bifor
We don’t talk anymore… wui don tok enymor
I overdosed… ay overdous
Should’ve known your love was a game (Oh)… shuraf noun yio lov wuas a gueim oh
Now I can’t get you out of my brain (Woah)… nao a kan guet yiu aurof ma brein wuo

Ohh, it’s such a shame… oh its satch a sheim

That we don’t talk anymore… da wui don tok enymo

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

čɑrli puθ liriks
wi dount tɔk enimɔr
fit. səlinə ɡomez

<[charlie> puθ: <]>
wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr
<ohh>, wi dount tɔk enimɔr, laik wi just tə du…

ai ǰəst hərd ju faund ðə wʌn, ju bin lukiŋ
ju bin lukiŋ fɔr
ai wiš ai wud həv noun ðət wɑzənt mi
kəz ivən æftər ɔl ðis taim
ai stil wʌndər
wai ai kænt muv ɑn
ǰəst ðə wei ju did sou izəli

dount wɑnə nou
kində dres jər weriŋ tənait
if hiz <holdin> ɑntu ju sou tait
ðə wei ai did bifɔr
ai ouvədoust
<shoulda> noun jər lʌv wəz ə ɡeim
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein
<ohh>, its səč ə šeim

ðət wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr?
ou, wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du

<[selena> ɡomez: <]>
ai ǰəst houp jər laiiŋ nekst tə sʌmbɑdi
hu nouz hau tə lʌv ju laik mi
ðər məst bi ə ɡud rizən ðət jər ɡɒn
evri nau ənd ðen ai θiŋk ju mait wɑnt mi tu
kəm šou ʌp ət jər dɔr
bət aim ǰəst tu əfreid ðət ail bi rɒŋ

dount wɑnə nou
if jər lukiŋ intu hər aiz
if šiz <holdin> ɑntu ju sou tait ðə wei ai did bifɔr
ai ouvədoust
šudəv noun jər lʌv wəz ə ɡeim
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein
ou, its səč ə šeim

<[charlie> puθ ənd səlinə ɡomez: <]>
ðət wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
wi dount wi dount
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr?
wi dount wi dount
ou, wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
laik wi just tə du

dount wɑnə nou
kində dres jər weriŋ tənait
if hiz ɡiviŋ it tə ju ǰəst rait
ðə wei ai did bifɔr
ai ouvədoust
šudəv noun jər lʌv wəz ə ɡeim
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein
ou, its səč ə šeim

ðət wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
wi dount wi dount
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr?
wi dount wi dount
ou, wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du

wi dount tɔk enimɔr
dount wɑnə nou
kində dres jər weriŋ tənait ou
if hiz houldiŋ ɑntu ju sou tait ou
ðə wei ai did bifɔr
wi dount tɔk enimɔr
ai ouvədoust
šudəv noun jər lʌv wəz ə ɡeim ou
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein <woah>
ou, its səč ə šeim

ðət wi dount tɔk enimɔr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!