pronunciaciones

Cheap Trick-Surrender-Pronunciación Letra Traducción y Video

Cheap Trick-Surrender-Como Aprender a Cantarla

CHEAP TRICK LYRICS
“Surrender”

Mother told me, yes, she told me
That I’d meet girls like you
She also told me, “Stay away
You’ll never know what you’ll catch”
Just the other day I heard
Of a soldier’s falling off
Some Indonesian junk
That’s going round

Your Mommy’s all right
Your Daddy’s all right
They just seem a little weird
Surrender
Surrender
But don’t give yourself away
Hey, heeeeeey

Father says, “Your mother’s right
She’s really up on things
Before we married, Mommy served
In the WACS in the Philippines”
Now, I had heard the WACS recruited
Old maids for the war
But mommy isn’t one of those
I’ve known her all these years

Your Mommy’s all right
Your Daddy’s all right
They just seem a little weird
Surrender
Surrender
But don’t give yourself away
Hey, heeeeeey

Whatever happened to all this season’s
Losers of the year?
Every time I got to thinking
Where’d they disappear?
But when I woke up, Mom and Dad
Are rolling on the couch
Rolling numbers, rock and rollin’
Got my KISS records out

Your Mommy’s all right
Your Daddy’s all right
They just seem a little weird
Surrender
Surrender
But don’t give yourself away
Hey, heeeeeey

Away
Away

Surrender
Surrender
But don’t give yourself away
Surrender
Surrender
But don’t give yourself away
[repeat to fade]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

chip trik liriks
sərendər

mʌðᵊr tould mi, jes, ši tould mi
ðət aid mit ɡərlz laik ju
ši ɒlsou tould mi, stei əwei
jul nevər nou hwʌt jul kæč
ǰəst ði ʌðᵊr dei ai hərd
əv ə solǰərz fɑliŋ ɒf
səm indonižən ǰəŋk
ðæts ɡouiŋ raund

jər mɑmiz ɔl rait
jər dædiz ɔl rait
ðei ǰəst sim ə litəl wird
sərendər
sərendər
bət dount ɡiv jərself əwei
hei, <heeeeeey>

fɑðᵊr sez, jər mʌðᵊrz rait
šiz rili ʌp ɑn θiŋz
bifɔr wi merid, mɑmi sərvd
in ðə <wacs> in ðə filəpinz
nau, ai həd hərd ðə <wacs> rikrutəd
ould meidz fər ðə wɔr
bət mɑmi izənt wʌn əv ðouz
aiv noun hər ɔl ðiz jiᵊrz

jər mɑmiz ɔl rait
jər dædiz ɔl rait
ðei ǰəst sim ə litəl wird
sərendər
sərendər
bət dount ɡiv jərself əwei
hei, <heeeeeey>

hwʌtevᵊr hæpənd tə ɔl ðis sizənz
luzərz əv ðə jiᵊr?
evri taim ai ɡɑt tə θiŋkiŋ
werd ðei disəpir?
bət hwen ai wouk ʌp, mɑm ənd dæd
ər rouliŋ ɑn ðə kauč
rouliŋ nʌmbᵊrz, rɑk ənd rɑlin
ɡɑt mai kis rəkɔrdz aut

jər mɑmiz ɔl rait
jər dædiz ɔl rait
ðei ǰəst sim ə litəl wird
sərendər
sərendər
bət dount ɡiv jərself əwei
hei, <heeeeeey>

əwei
əwei

sərendər
sərendər
bət dount ɡiv jərself əwei
sərendər
sərendər
bət dount ɡiv jərself əwei
<[repeat> tə <fade]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!