aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Childish Gambino – Sweatpants – Problem-Pronunciación Letra Traducción

Childish Gambino – Sweatpants – Problem-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Childish Gambino Lyrics
“Sweatpants”

[Verse 1 – Childish Gambino:]
Watching haters wonder why Gambino got the game locked
Half-Thai thickie, all she wanna do is Bangkok
Got her hair done, French braids, now she A$AP
Bino so insensitive, she asking, “Why you say that?!”
I’m chillin’, real nigga feeling
Rich kid, asshole: paint me as a villain
Still spitting that cash flow: DJ Khaled
I got a penthouse on both coasts, pH balance
Real nigga, I rep those, why though? Cause I said so
Hip deep in the Pepto, I got five on her like Ben Folds
I got more tail than that PetCo, you faker than some Sweet’N Low
Yeah, you got some silverware, but really are you eating though?
Are you eating though? Nigga, are you eating though?
Breakfast, lunch and dinner’s for beginners, you ain’t even know
Never catching cases, why they faces look so e-m-o?
Watch a hater hate me, wanna play me like a piano
My architect know Japanese, yo’ girl, she chalky knees
No hands like soccer teams and y’all fuck boys like Socrates
You niggas ain’t copping these, niggas ain’t looking like me
Nah, I ain’t checking I.D. but I bounce ‘em with no problem
Tell ‘em, Problem (Problem!)

[Bridge – Childish Gambino:]
I’m winnin’, yeah, yeah, I’m winnin’ [x3]
Rich kid, asshole, paint me as a villain

[Hook – Problem:]
Don’t be mad cause I’m doing me better than you doing you [x3]
Better than you doing you, fuck it, what you gon’ do?

[Verse 2 – Childish Gambino:]
Different color, my passport, Instagram my stack load
Hashtag my day wear and your girl drink my day care.
And I’m born rich, life ain’t fair (silver spoon coon, ho)
Ain’t nobody sicker and my Fisker “vroom, vroom, ” ho
Ain’t nobody
Fiskers don’t make noise when they start up, just so you know
Top of the Hold ‘em totem, rich forever, a million was not the quota
My father owned half of MoMA and did it with no diploma
Year off, got no rules, tripping off of them toadstools
More green than my Whole Foods and I’m too fly, Jeff Goldblum
Got a glass house in the Palisades, that a-k-a
White hood, white hood, (okay-kay-kay)
Furniture custom, you shop at IKEA
So Maserati, you whipping a Kia
Spending this money, it’s longer than Nia
Live like a Coppola, me and Sofia
Waking up broke, man, wouldn’t wanna be ya
Friends with the dope man, help a nigga re-up
Bring a girlfriend, man, trouble when I see her
“Err-err-err-err”: onomatopoeia, oh, I got my cool on! (tailormade)
I’m winning so they had to dump the Gatorade
And I don’t give a fuck about my family name

[Hook]

#Pronunciación de la Canción

čaildiš ɡæmbinou liriks
swetpænts
<[verse> wʌn čaildiš ɡæmbinou: <]>
wɑčiŋ heitərz wʌndər wai ɡæmbinou ɡɑt ðə ɡeim lɑkt
<half-thai> <thickie>, ɔl ši wɑnə də z bæŋkɑk
ɡɑt hər her dən, frenč breidz, nau ši <a$ap>
<bino> sou insensətiv, ši æskiŋ, wai ju sei ðæt?!
aim <chillin>, riəl <nigga> filiŋ
rič kid, æshoul: peint mi əz ə vilən
stil spitiŋ ðət kæš flou: diǰei <khaled>
ai ɡɑt ə penthɑws ɑn bouθ kousts, pieič bæləns
riəl <nigga>, ai rep ðouz, wai ðou? kəz ai sed sou
hip dip in ðə <pepto>, ai ɡɑt faiv ɑn hər laik ben fouldz
ai ɡɑt mɔr teil ðən ðət <petco>, ju feikər ðən səm <sweetn> lou
jæ, ju ɡɑt səm silvərwer, bət rili ər ju itiŋ ðou?
ər ju itiŋ ðou? <nigga>, ər ju itiŋ ðou?
brekfəst, lʌnč ənd dinəriz fər biɡinərz, ju eint ivən nou
nevər kæčiŋ keisəz, wai ðei feisəz luk sou <e-m-o>?
wɑč ə heitər heit mi, wɑnə plei mi laik ə piænou
mai ɑrkətekt nou ǰæpəniz, <yo> ɡərl, ši čɔki niz
nou hændz laik sɑkər timz ənd jɒl fək bɔiz laik sɑkrətiz
ju <niggas> eint kɑpiŋ ðiz, <niggas> eint lukiŋ laik mi
nɑ, ai eint čekiŋ ai. di. bət ai bauns <em> wiθ nou prɑbləm
tel <em>, prɑbləm prɑbləm!
<[bridge> čaildiš ɡæmbinou: <]>
aim <winnin>, jæ, jæ, aim <winnin> <[x3]>
rič kid, æshoul, peint mi əz ə vilən
<[hook> prɑbləm: <]>
dount bi mæd kəz aim duiŋ mi betər ðən ju duiŋ ju <[x3]>
betər ðən ju duiŋ ju, fək it, hwʌt ju <gon> du?
<[verse> tu čaildiš ɡæmbinou: <]>
difərənt kʌlər, mai pæspɔrt, <instagram> mai stæk loud
<hashtag> mai dei wer ənd jər ɡərl driŋk mai dei ker.
ənd aim bɔrn rič, laif eint fer silvər spun kun, hou
eint noubədi sikər ənd mai <fisker> vrum, vrum, hou
eint noubədi
<fiskers> dount meik nɔiz hwen ðei stɑrt ʌp, ǰəst sou ju nou
tɑp əv ðə hould <em> toutəm, rič fərevər, ə miljən wəz nɑt ðə kwoutə
mai fɑðᵊr ound hæf əv momə ənd did it wiθ nou diploumə
jiᵊr ɒf, ɡɑt nou rulz, tripiŋ ɒf əv ðəm toudstulz
mɔr ɡrin ðən mai houl fudz ənd aim tu flai, ǰef ɡoldbləm
ɡɑt ə ɡlæs haus in ðə pæləseidz, ðət ɑkə
wait hud, wait hud, <okay-kay-kay>
fərničər kʌstəm, ju šɑp ət aikiə
sou mæserɑti, ju wipiŋ ə kiər
spendiŋ ðis mʌni, its lɔŋɡər ðən <nia>
laiv laik ə kopolə, mi ənd soufiə
weikiŋ ʌp brouk, mæn, wudənt wɑnə bi jɑ
frendz wiθ ðə doup mæn, help ə <nigga> <re-up>
briŋ ə ɡərlfrend, mæn, trʌbəl hwen ai si hər
<err-err-err-err>: ɑnəmɑtəpiə, ou, ai ɡɑt mai kul ɑn! <tailormade>
aim winiŋ sou ðei həd tə dəmp ðə ɡætəred
ənd ai dount ɡiv ə fək əbaut mai fæməli neim
<[hook]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!