aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

China Anne McClain – Poor Unfortunate Souls-Descendants 2-Pronunciación Letra Traducción

China Anne McClain – Poor Unfortunate Souls-Descendants 2-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

China Anne McClain Lyrics
“Poor Unfortunate Souls”

I admit that in the past I’ve been a nasty
They weren’t kidding when they called me, well, a witch
But you’ll find that nowadays
I’ve mended all my ways
Repented, seen the light and made a switch

And I fortunately know a little magic
It’s a talent that I always have possessed
And here lately, please don’t laugh
I use it on behalf
Of the miserable, lonely and depressed

Poor unfortunate souls
In pain, in need
This one longing to be thinner
That one wants to get the girl
And do I help them?
Yes, indeed
Poor unfortunate souls
So sad, so true
They come flocking to my cauldron
Crying, “Spells, Ursula, please!”
And I help them?
Yes, I do

Now it’s happened once or twice
Someone couldn’t pay the price
And I’m afraid had to rake cross the coals
I’ve had the odd complaint
But on the whole I’ve been a saint
To those poor unfortunate souls

Poor unfortunate souls
In pain, in need
This one longing to be thinner
That one wants to get the girl
And do I help them?
Yes, indeed
Poor unfortunate souls
So sad, so true
They come flocking to my cauldron
Crying, “Spells, Ursula, please!”
And I help them?
Yes, I do

The men up there don’t like a lot of blabber
They think a girl who gossips is a bore
Yes, on land it’s much preferred
For ladies not to say a word
And after all, dear, what is idle prattle for?

They’re not all that impressed with conversation
True gentlemen avoid it when they can
But they dote and swoon and fawn
On a lady who’s withdrawn
It’s she who holds her tongue

Come on, you poor unfortunate soul
Go ahead!
Make your choice!
I’m a very busy woman
And I haven’t got all day
It won’t cost much
Just your voice!

Poor unfortunate soul
It’s sad, but true
If you want to cross a bridge
You’ve got to pay the toll
Take a gulp and take a breath
And go ahead come on

Poor unfortunate souls
In pain, in need
This one longing to be thinner
That one wants to get the girl
And do I help them?
Yes, indeed

Poor unfortunate souls
In pain, in need
They come flocking to my cauldron
Crying, “Spells, Ursula, please!”
And I help them?
Yes, I do

#Pronunciación de la Canción

 

čainə æn məklein liriks
pur ʌnfɔrčənət soulz

ai ədmit ðət in ðə pæst aiv bin ə næsti
ðei wərənt kidiŋ hwen ðei kɒld mi, wel, ə wič
bət jul faind ðət nauədez
aiv mendəd ɔl mai weiz
rəpentəd, sin ðə lait ənd meid ə swič

ənd ai fɔrčənətli nou ə litəl mæǰik
its ə tælənt ðət ai ɔlweiz həv pəzest
ənd hiər leitli, pliz dount læf
ai juz it ɑn bəhæf
əv ðə mizərəbəl, lounli ənd dəprest

pur ʌnfɔrčənət soulz
in pein, in nid
ðis wʌn lɔŋiŋ tə bi θinər
ðət wʌn wɑnts tə ɡet ðə ɡərl
ənd də ai help ðəm?
jes, indid
pur ʌnfɔrčənət soulz
sou sæd, sou tru
ðei kəm flɑkiŋ tə mai kɑldrən
kraiiŋ, spelz, ərsələ, pliz!
ənd ai help ðəm?
jes, ai du

nau its hæpənd wəns ɔr twais
sʌmwən kudənt pei ðə prais
ənd aim əfreid həd tə reik krɑs ðə koulz
aiv həd ði ɑd kəmpleint
bət ɑn ðə houl aiv bin ə seint
tə ðouz pur ʌnfɔrčənət soulz

pur ʌnfɔrčənət soulz
in pein, in nid
ðis wʌn lɔŋiŋ tə bi θinər
ðət wʌn wɑnts tə ɡet ðə ɡərl
ənd də ai help ðəm?
jes, indid
pur ʌnfɔrčənət soulz
sou sæd, sou tru
ðei kəm flɑkiŋ tə mai kɑldrən
kraiiŋ, spelz, ərsələ, pliz!
ənd ai help ðəm?
jes, ai du

ðə men ʌp ðər dount laik ə lɑt əv blæbər
ðei θiŋk ə ɡərl hu ɡɑsəps iz ə bɔr
jes, ɑn lænd its mʌč prəfərd
fər leidiz nɑt tə sei ə wərd
ənd æftər ɔl, dir, hwʌt s aidəl prætəl fɔr?

ðer nɑt ɔl ðət imprest wiθ kɑnvərseišən
tru ǰentəlmen əvɔid it hwen ðei kæn
bət ðei dout ənd swun ənd fɒn
ɑn ə leidi huz wiðdrɔn
its ši hu houldz hər təŋ

kəm ɑn, ju pur ʌnfɔrčənət soul
ɡou əhed!
meik jər čɔis!
aim ə veri bizi wumən
ənd ai hævənt ɡɑt ɔl dei
it wount kɑst mʌč
ǰəst jər vɔis!

pur ʌnfɔrčənət soul
its sæd, bət tru
if ju wɑnt tə krɑs ə briǰ
juv ɡɑt tə pei ðə toul
teik ə ɡəlp ənd teik ə breθ
ənd ɡou əhed kəm ɑn

pur ʌnfɔrčənət soulz
in pein, in nid
ðis wʌn lɔŋiŋ tə bi θinər
ðət wʌn wɑnts tə ɡet ðə ɡərl
ənd də ai help ðəm?
jes, indid

pur ʌnfɔrčənət soulz
in pein, in nid
ðei kəm flɑkiŋ tə mai kɑldrən
kraiiŋ, spelz, ərsələ, pliz!
ənd ai help ðəm?
jes, ai du

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!