pronunciaciones

Chris Cornell-The Promise-Pronunciación Letra Traducción

Chris Cornell-The Promise-Cómo se pronuncia en Inglés

Chris Cornell Lyrics
“The Promise”

If I had nothing to my name
But photographs of you
Rescued from the flames
That is all I would ever need
As long as I can read
What’s written on your face
The strength that shines
Behind your eyes
The hope and light
That will never die

And one promise you made
One promise that always remains
No matter the price
A promise to survive
Persevere and thrive
As we’ve always done

And you said
“The poison in a kiss
Is the lie upon the lips”
Truer words were never shared
When I feel
Like lies are all I hear
I pull my memories near
The one thing they can’t take

And one promise you made
One promise that always remains
No matter the price
A promise to survive
Persevere and thrive
As we’ve always done

The books still open on the table
The bells still ringing in the air
The dreams still clinging to the pillow
The songs still singing in a prayer

Now my soul
Is stretching through the roots
To memories of you
Back through time and space
To carry home
The faces and the names
And these photographs of you
Rescued from the flames

And one promise you made
One promise that always remains
No matter the price
A promise to survive
Persevere and thrive
And dare to rise once more
A promise to survive
Persevere and thrive
And fill the world with life
As we’ve always done

#Pronunciación de la Canción

 

kris kɒrnel liriks
ðə prɑməs

if ai həd nʌθiŋ tə mai neim
bət foutəɡrɑfs əv ju
reskjud frəm ðə fleimz
ðət s ɔl ai wud evᵊr nid
əz lɔŋ əz ai kən rid
hwʌts ritən ɑn jər feis
ðə streŋkθ ðət šainz
bəhaind jər aiz
ðə houp ənd lait
ðət wəl nevər dai

ənd wʌn prɑməs ju meid
wʌn prɑməs ðət ɔlweiz rəmeinz
nou mætər ðə prais
ə prɑməs tə sərvaiv
pərsəvir ənd θraiv
əz wiv ɔlweiz dən

ənd ju sed
ðə pɔizən in ə kis
iz ðə lai əpɑn ðə lips
truər wərdz wər nevər šerd
hwen ai fil
laik laiz ər ɔl ai hir
ai pul mai meməriz nir
ðə wʌn θiŋ ðei kænt teik

ənd wʌn prɑməs ju meid
wʌn prɑməs ðət ɔlweiz rəmeinz
nou mætər ðə prais
ə prɑməs tə sərvaiv
pərsəvir ənd θraiv
əz wiv ɔlweiz dən

ðə buks stil oupən ɑn ðə teibəl
ðə belz stil riŋiŋ in ði er
ðə drimz stil kliŋiŋ tə ðə pilou
ðə sɒŋz stil siŋiŋ in ə prer

nau mai soul
iz strečiŋ θru ðə ruts
tə meməriz əv ju
bæk θru taim ənd speis
tə kæri houm
ðə feisəz ənd ðə neimz
ənd ðiz foutəɡrɑfs əv ju
reskjud frəm ðə fleimz

ənd wʌn prɑməs ju meid
wʌn prɑməs ðət ɔlweiz rəmeinz
nou mætər ðə prais
ə prɑməs tə sərvaiv
pərsəvir ənd θraiv
ənd der tə raiz wəns mɔr
ə prɑməs tə sərvaiv
pərsəvir ənd θraiv
ənd fil ðə wərld wiθ laif
əz wiv ɔlweiz dən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!