aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Clairo – Pretty Girl-Pronunciación Letra Traducción

Clairo – Pretty Girl-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Clairo Lyrics
“Pretty Girl”

Polaroid of you dancing in my room
I want to remember
I think it was about noon
It’s getting harder to understand, to understand
How you felt in my hands (in my hands)

I could be a pretty girl
I’ll wear a skirt for you
I could be a pretty girl
Shut up when you want me too
I could be a pretty girl
Won’t ever make you blue
I could be a pretty girl
I’ll lose myself in you

I was so blinded by you, now I cry
Just thinking bout the fool that I was
I was such a fool!
I’m alone now but its better for me
I don’t need all your negativity

I could be a pretty girl
I’ll wear a skirt for you
I could be a pretty girl
Shut up when you want me too
I could be a pretty girl
Won’t ever make you blue
I could be a pretty girl
I’ll lose myself in you

#Pronunciación de la Canción

<clairo> liriks
priti ɡərl
poulərɔid əv ju dænsiŋ in mai rum
ai wɑnt tə rəmembər
ai θiŋk it wəz əbaut nun
its ɡetiŋ hɑrdər tə ʌndərstænd, tə ʌndərstænd
hau ju felt in mai hændz in mai hændz
ai kəd bi ə priti ɡərl
ail wer ə skərt fər ju
ai kəd bi ə priti ɡərl
šət ʌp hwen ju wɑnt mi tu
ai kəd bi ə priti ɡərl
wount evᵊr meik ju blu
ai kəd bi ə priti ɡərl
ail luz maiself in ju
ai wəz sou blaindəd bai ju, nau ai krai
ǰəst θiŋkiŋ baut ðə ful ðət ai wʌz
ai wəz səč ə ful!
aim əloun nau bət its betər fər mi
ai dount nid ɔl jər neɡətivəti
ai kəd bi ə priti ɡərl
ail wer ə skərt fər ju
ai kəd bi ə priti ɡərl
šət ʌp hwen ju wɑnt mi tu
ai kəd bi ə priti ɡərl
wount evᵊr meik ju blu
ai kəd bi ə priti ɡərl
ail luz maiself in ju