Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Clean Bandit & Marina – Disconnect -Pronunciación Letra Traducción

Clean Bandit & Marina – Disconnect -Cómo se pronuncia en Inglés

Clean Bandit Lyrics
“Disconnect”
(feat. Marina & The Diamonds)

I’ve been feeling anxious
Ain’t been feeling right
I’ve been staying up yeah
Staying up all night

I’ve been calling exes
Tryna disconnect
I can’t cut the wires
Running round my head

Need to look after myself
Yeah I need to take a breath
Need to look after my health
Yeah I need to disconnect

Yeah I need to take a breath, oo-ooh
Yeah I need to disconnect, oo-ooh
Oo-ooh
Oo-ooh

I go out all night yeah
I go home alone
Sleeping in my bed
Head beside my phone

Looking at the screen
Glowing in the dark
I just wanna dream
But I can’t seem to switch off

Need to look after myself
Yeah I need to take a breath
Need to look after my health
Yeah I need to disconnect

Yeah I need to take a breath, oo-ooh
Yeah I need to disconnect, oo-ooh

Feel my body shutting down
I don’t wanna hear a sound
Feel my battery running low
I don’t wanna be alone

Yeah I need to take a breath
Yeah I need to disconnect
Feel my fuse about to blow
Babe I need to hit the road
Don’t know where I wanna go

I don’t wanna be alone
In a crude telephone
Like a body covered in chrome
Feel my body shutting down
I don’t wanna hear a sound

Yeah I need to take a breath
Yeah I need to disconnect

Oo-ooh, oo-ooh
Oo-ooh, oo-ooh
Oo-ooh, oo-ooh
Oo-ooh, oo-ooh

#Pronunciación de la Canción

 

klin bændət liriks
diskənekt
fit. mərinə ənd ðə daiməndz

aiv bin filiŋ æŋkšəs
eint bin filiŋ rait
aiv bin steiiŋ ʌp jæ
steiiŋ ʌp ɔl nait

aiv bin kɒliŋ eksəz
<tryna> diskənekt
ai kænt kət ðə waiərz
rʌniŋ raund mai hed

nid tə luk æftər maiself
jæ ai nid tə teik ə breθ
nid tə luk æftər mai helθ
jæ ai nid tə diskənekt

jæ ai nid tə teik ə breθ, <oo-ooh>
jæ ai nid tə diskənekt, <oo-ooh>
<oo-ooh>
<oo-ooh>

ai ɡou aut ɔl nait jæ
ai ɡou houm əloun
slipiŋ in mai bed
hed bəsaid mai foun

lukiŋ ət ðə skrin
ɡlouiŋ in ðə dɑrk
ai ǰəst wɑnə drim
bət ai kænt sim tə swič ɒf

nid tə luk æftər maiself
jæ ai nid tə teik ə breθ
nid tə luk æftər mai helθ
jæ ai nid tə diskənekt

jæ ai nid tə teik ə breθ, <oo-ooh>
jæ ai nid tə diskənekt, <oo-ooh>

fil mai bɑdi šʌtiŋ daun
ai dount wɑnə hir ə saund
fil mai bætəri rʌniŋ lou
ai dount wɑnə bi əloun

jæ ai nid tə teik ə breθ
jæ ai nid tə diskənekt
fil mai fjuz əbaut tə blou
beib ai nid tə hit ðə roud
dount nou hweᵊr ai wɑnə ɡou

ai dount wɑnə bi əloun
in ə krud teləfoun
laik ə bɑdi kʌvərd in kroum
fil mai bɑdi šʌtiŋ daun
ai dount wɑnə hir ə saund

jæ ai nid tə teik ə breθ
jæ ai nid tə diskənekt

<oo-ooh>, <oo-ooh>
<oo-ooh>, <oo-ooh>
<oo-ooh>, <oo-ooh>
<oo-ooh>, <oo-ooh>