pronunciaciones

Clean Bandit-Rockabye-Sean Paul-Anne-Marie-Pronunciación Letra Traducción y Video

Clean Bandit-Rockabye-Sean Paul-Anne-Marie-Cursos Online Gratuitos

CLEAN BANDIT LYRICS
“Rockabye”
(feat. Anne-Marie & Sean Paul)

Call it love and devotion
Call it a mom’s adoration
Foundation
A special bond of creation,
Ha

For all the single moms out there
Going through frustration
Clean Bandit, Sean-da-Paul, Anne-Marie
Sing, make them hear

She works the nights by the water
She’s gone astray so far away
From my father’s daughter
She just wants a life for her baby
All on her own, no one will come
She’s got to save him

Daily struggle

She tells him, “Ooh, love, no one’s ever gonna hurt you, love.
I’m gonna give you all of my love.
Nobody matters like you.”

Stay out there, stay out there

She tells him, “Your life ain’t gon’ be nothing like my life.
You’re gonna grow and have a good life.
I’m gonna do what I’ve got to do.”

Stay out there, stay out there

So, rockabye baby, rockabye
I’m gonna rock you
Rockabye baby, don’t you cry
Somebody’s got you
Rockabye baby, rockabye
I’m gonna rock you
Rockabye baby, don’t you cry
Rockabye, no

Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye
Rockabye, yeah, oh, oh
Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye

Single mama, you doing out there
Facing the hard life without no fear, yeah
Just so you know that you really care
‘Cause any obstacle come you’re well prepared,
Oh, no
No, mama, you never shed tear
‘Cause you have to shed things year after year
And you give the youth love beyond compare, yeah
You find his school fee and the bus fare, yeah

Mmm, Marie, the pops’ disappear
In the round back can’t find him nowhere
Steadily you work flow, everything you know
Say you nah stop no time – no time for your jear

Now she got a six-year-old
Trying to keep him warm
Trying to keep out the cold
When he looks in her eyes
He don’t know he is safe

When she says, “Ooh, love, no one’s ever gonna hurt you, love.
I’m gonna give you all of my love.
Nobody matters like you.”

So, rockabye baby, rockabye
I’m gonna rock you
Rockabye baby, don’t you cry
Somebody’s got you
Rockabye baby, rockabye
I’m gonna rock you
Rockabye baby, don’t you cry

Oh-badda-bang-bang-bang, alright then

Rockabye, no

Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye
Rockabye, yeah, oh, oh
Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye

Rockabye, don’t bother cry
Lift up your head, lift it up to the sky
Rockabye, don’t bother cry
Angels surround you, just dry your eye

Now she got a six-year-old
Trying to keep him warm
Trying to keep out the cold
When he looks in her eyes
He don’t know he is safe when she says…

She tells him, “Ooh, love, no one’s ever gonna hurt you, love.
I’m gonna give you all of my love.
Nobody matters like you.”

Stay out there, stay out there

She tells him, “Your life ain’t gonna be nothing like my life. Stay.
You’re gonna grow and have a good life.
I’m gonna do what I’ve got to do.”

So, rockabye baby, rockabye
Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye
I’m gonna rock you
Rockabye baby, don’t you cry
Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye
Somebody’s got you
Rockabye baby, rockabye
Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye
I’m gonna rock you
Rockabye baby, don’t you cry
Oh-badda-bang-bang-bang, alright then
Rockabye

Rockabye, don’t bother cry
Lift up your head, lift it up to the sky. Rockabye
Rockabye, don’t bother cry, yeah
Angels surround you, just dry your eye, yeah

Rockabye, don’t bother cry, no
Lift up your head, lift it up to the sky, oh
Rockabye, don’t bother cry
Angels surround you, just dry your eye

#Pronunciación de Nivel Avanzado

klin bændət liriks
<rockabye>
fit. <anne-marie> ənd šɒn pɒl

kɒl it lʌv ənd divoušən
kɒl it ə mɑmz ædəreišən
faundeišən
ə spešəl bɑnd əv krieišən,

fər ɔl ðə siŋɡəl mɑmz aut ðer
ɡouiŋ θru frʌstreišən
klin bændət, <sean-da-paul>, <anne-marie>
siŋ, meik ðəm hir

ši wərks ðə naits bai ðə wɒtər
šiz ɡɒn əstrei sou fɑr əwei
frəm mai fɑðᵊrz dɒtər
ši ǰəst wɑnts ə laif fər hər beibi
ɔl ɑn hər oun, nou wʌn wəl kəm
šiz ɡɑt tə seiv im

deili strʌɡəl

ši telz im, u, lʌv, nou wʌnz evᵊr ɡɑnə hərt ju, lʌv.
aim ɡɑnə ɡiv ju ɔl əv mai lʌv.
noubədi mætərz laik ju.

stei aut ðer, stei aut ðer

ši telz im, jər laif eint <gon> bi nʌθiŋ laik mai laif.
jər ɡɑnə ɡrou ənd həv ə ɡud laif.
aim ɡɑnə də hwʌt aiv ɡɑt tə du.

stei aut ðer, stei aut ðer

sou, <rockabye> beibi, <rockabye>
aim ɡɑnə rɑk ju
<rockabye> beibi, dount ju krai
səmbɑdi ɡɑt ju
<rockabye> beibi, <rockabye>
aim ɡɑnə rɑk ju
<rockabye> beibi, dount ju krai
<rockabye>, nou

<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>
<rockabye>, jæ, ou, ou
<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>

siŋɡəl mɑmə, ju duiŋ aut ðer
feisiŋ ðə hɑrd laif wiðaut nou fir, jæ
ǰəst sou ju nou ðət ju rili ker
kəz eni ɑbstəkəl kəm jər wel priperd,
ou, nou
nou, mɑmə, ju nevər šed tir
kəz ju həv tə šed θiŋz jiᵊr æftər jiᵊr
ənd ju ɡiv ðə juθ lʌv biɑnd kəmper, jæ
ju faind iz skul fi ənd ðə bəs fer, jæ

θri θauzənd, məri, ðə pɑps disəpir
in ðə raund bæk kænt faind im nouweə
stedəli ju wərk flou, evriθiŋ ju nou
sei ju nɑ stɑp nou taim <–> nou taim fər jər <jear>

nau ši ɡɑt ə <six-year-old>
traiiŋ tə kip im wɔrm
traiiŋ tə kip aut ðə kould
hwen hi luks in hər aiz
hi dount nou hi z seif

hwen ši sez, u, lʌv, nou wʌnz evᵊr ɡɑnə hərt ju, lʌv.
aim ɡɑnə ɡiv ju ɔl əv mai lʌv.
noubədi mætərz laik ju.

sou, <rockabye> beibi, <rockabye>
aim ɡɑnə rɑk ju
<rockabye> beibi, dount ju krai
səmbɑdi ɡɑt ju
<rockabye> beibi, <rockabye>
aim ɡɑnə rɑk ju
<rockabye> beibi, dount ju krai

<oh-badda-bang-bang-bang>, ɒlrait ðen

<rockabye>, nou

<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>
<rockabye>, jæ, ou, ou
<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>

<rockabye>, dount bɑðᵊr krai
lift ʌp jər hed, lift it ʌp tə ðə skai
<rockabye>, dount bɑðᵊr krai
einǰəlz səraund ju, ǰəst drai jər ai

nau ši ɡɑt ə <six-year-old>
traiiŋ tə kip im wɔrm
traiiŋ tə kip aut ðə kould
hwen hi luks in hər aiz
hi dount nou hi z seif hwen ši sez…

ši telz im, u, lʌv, nou wʌnz evᵊr ɡɑnə hərt ju, lʌv.
aim ɡɑnə ɡiv ju ɔl əv mai lʌv.
noubədi mætərz laik ju.

stei aut ðer, stei aut ðer

ši telz im, jər laif eint ɡɑnə bi nʌθiŋ laik mai laif. stei.
jər ɡɑnə ɡrou ənd həv ə ɡud laif.
aim ɡɑnə də hwʌt aiv ɡɑt tə du.

sou, <rockabye> beibi, <rockabye>
<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>
aim ɡɑnə rɑk ju
<rockabye> beibi, dount ju krai
<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>
səmbɑdi ɡɑt ju
<rockabye> beibi, <rockabye>
<rockabye-rocka-rocka-rocka-bye>
aim ɡɑnə rɑk ju
<rockabye> beibi, dount ju krai
<oh-badda-bang-bang-bang>, ɒlrait ðen
<rockabye>

<rockabye>, dount bɑðᵊr krai
lift ʌp jər hed, lift it ʌp tə ðə skai. <rockabye>
<rockabye>, dount bɑðᵊr krai, jæ
einǰəlz səraund ju, ǰəst drai jər ai, jæ

<rockabye>, dount bɑðᵊr krai, nou
lift ʌp jər hed, lift it ʌp tə ðə skai, ou
<rockabye>, dount bɑðᵊr krai
einǰəlz səraund ju, ǰəst drai jər ai