aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Cody Simpson – La Da Dee-Pronunciación Letra Traducción

Cody Simpson – La Da Dee-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Cody Simpson Lyrics
“La Da Dee”

There’s no way to say this song’s about someone else
Every time you’re not in my arms I start to lose myself
Someone please pass me my shades
Don’t let ‘em see me down
You have taken over my days
So tonight I’m going out

Yet I’m feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I’ll only spoil the party anyway
‘Cause all the girls are looking fine
But you’re the only one on my mind

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There’s only me
There’s only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you

All these places packed with people but your face is all I see
And the music’s way too loud but your voice won’t let me be
So many pretty girls around
They’re just dressing to impress
But the thought of you alone has got me spun
And I don’t know what to say next

Yet I’m feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I’ll only spoil the party anyway
‘Cause all the girls are looking fine
But you’re the only one on my mind

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There’s only me
There’s only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you
[2x]

I pretend the night is so beautiful
Take a photo with the bros
La da dee
La da da doo
They won’t see through my disguise
Right here behind my eyes
Replaying in my mind
La de da

Yet I’m feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I’ll only spoil the party anyway
‘Cause all the girls are looking fine
But you’re the only one on my mind

La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
There’s only me
There’s only you
La da dee
La da dee doo
La da da me
La da da you
La da dee
La da dee doo
When you were gone I think of you
[2x]

#Pronunciación de la Canción

kodi simpsən liriks
lɑ dɑ di
ðerz nou wei tə sei ðis sɒŋz əbaut sʌmwən els
evri taim jər nɑt in mai ɑrmz ai stɑrt tə luz maiself
sʌmwən pliz pæs mi mai šeidz
dount let <em> si mi daun
ju həv teikən ouvᵊr mai deiz
sou tənait aim ɡouiŋ aut
jet aim filiŋ laik
ðər z nou betər pleis ðən rait bai jər said
ai həd ə litəl teist
ənd ail ounli spɔil ðə pɑrti eniwe
kəz ɔl ðə ɡərlz ər lukiŋ fain
bət jər ði ounli wʌn ɑn mai maind
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
lɑ dɑ dɑ mi
lɑ dɑ dɑ ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
ðerz ounli mi
ðerz ounli ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
lɑ dɑ dɑ mi
lɑ dɑ dɑ ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
hwen ju wər ɡɒn ai θiŋk əv ju
ɔl ðiz pleisiz pækt wiθ pipəl bət jər feis iz ɔl ai si
ənd ðə mjuziks wei tu laud bət jər vɔis wount let mi bi
sou meni priti ɡərlz əraund
ðer ǰəst dresiŋ tə impres
bət ðə θɔt əv ju əloun həz ɡɑt mi spən
ənd ai dount nou hwʌt tə sei nekst
jet aim filiŋ laik
ðər z nou betər pleis ðən rait bai jər said
ai həd ə litəl teist
ənd ail ounli spɔil ðə pɑrti eniwe
kəz ɔl ðə ɡərlz ər lukiŋ fain
bət jər ði ounli wʌn ɑn mai maind
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
lɑ dɑ dɑ mi
lɑ dɑ dɑ ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
ðerz ounli mi
ðerz ounli ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
lɑ dɑ dɑ mi
lɑ dɑ dɑ ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
hwen ju wər ɡɒn ai θiŋk əv ju
<[2x]>
ai pritend ðə nait s sou bjutəfəl
teik ə fotou wiθ ðə brɒs
lɑ dɑ di
lɑ dɑ dɑ du
ðei wount si θru mai disɡaiz
rait hiər bəhaind mai aiz
ripleiiŋ in mai maind
lɑ di dɑ
jet aim filiŋ laik
ðər z nou betər pleis ðən rait bai jər said
ai həd ə litəl teist
ənd ail ounli spɔil ðə pɑrti eniwe
kəz ɔl ðə ɡərlz ər lukiŋ fain
bət jər ði ounli wʌn ɑn mai maind
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
lɑ dɑ dɑ mi
lɑ dɑ dɑ ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
ðerz ounli mi
ðerz ounli ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
lɑ dɑ dɑ mi
lɑ dɑ dɑ ju
lɑ dɑ di
lɑ dɑ di du
hwen ju wər ɡɒn ai θiŋk əv ju
<[2x]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!