pronunciaciones

Cold War Kids-Restless-Pronunciación Letra Traducción y Video

Cold War Kids-Restless-Cursos de Inglés Gratis

[Verse 1]
People wonder, people talk
We’re supposed to settle down
How we ever got this far
Without our feet touching the ground
What time is it now where you are?
We follow beats with different drums
We’re looking at the same stars
It is a talent, staying young

[Pre-Chorus 1]
So why you think we both
Run around in circles
Walk through fire
Nothing hurts us

[Chorus]
Every mountain you climb takes you further away
All the (?) a lifetime, every day
No, we can’t help it
We’re always restless
Now you (?) and you’re tired
There is never a break
You only come alive at the thrill of the chase
No, we can’t help it
We’re always restless

[Verse 2]
Try to keep it all up in the air
You ruin it when you ask why
You know it’s not that I don’t care
I don’t get jealous I get free
Everything good comes back to me
It seems like wherever you are
Is just a better place to be

[Pre-Chorus 2]
So why you think we both
Run around in circles
Will you meet me
In the middle?

[Chorus]
Every mountain you climb takes your further away
All the (?) a lifetime, every day
No, we can’t help it
We’re always restless
Now you’re (?) and you’re tired
There is never a break
You only come alive at the thrill of the chase
No, we can’t help it
We’re always restless

[Bridge]
We are ready
Know the ending
When the credits roll down slow
I’ll hurry there (x3)
To you

[Chorus]
Every mountain you climb takes your further away
All the (?) a lifetime, every day
No, we can’t help it
We’re always restless
Now you’re (?) and you’re tired
There is never a break
You only come alive at the thrill of the chase
No, we can’t help it
We’re always restless

[Post-Chorus/Outro]
I’ll hurry there (x3)
(Restless, restless, I feel restless)
I’ll hurry there (restless)
I’ll hurry (restless) there
(I feel) I’ll hurry (restless) there
I feel restless
Restless, restless

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<[verse> <1]>
pipəl wʌndər, pipəl tɔk
wir səpouzd tə setəl daun
hau wi evᵊr ɡɑt ðis fɑr
wiðaut auər fit tʌčiŋ ðə ɡraund
hwʌt taim z it nau hweᵊr ju ɑr?
wi fɑlou bits wiθ difərənt drəmz
wir lukiŋ ət ðə seim stɑrz
it s ə tælənt, steiiŋ jəŋ

<[pre-chorus> <1]>
sou wai ju θiŋk wi bouθ
rən əraund in sərkəlz
wɑk θru faiər
nʌθiŋ hərts əz

<[chorus]>
evri mauntən ju klaim teiks ju fərðər əwei
ɔl ði:? ə laiftaim, evri dei
nou, wi kænt help it
wir ɔlweiz restləs
nau ju? ənd jər taiərd
ðər z nevər ə breik
ju ounli kəm əlaiv ət ðə θril əv ðə čeis
nou, wi kænt help it
wir ɔlweiz restləs

<[verse> <2]>
trai tə kip it ɔl ʌp in ði er
ju ruən it hwen ju æsk wai
ju nou its nɑt ðət ai dount ker
ai dount ɡet ǰeləs ai ɡet fri
evriθiŋ ɡud kəmz bæk tə mi
it simz laik werevər ju ɑr
iz ǰəst ə betər pleis tə bi

<[pre-chorus> <2]>
sou wai ju θiŋk wi bouθ
rən əraund in sərkəlz
wəl ju mit mi
in ðə midəl?

<[chorus]>
evri mauntən ju klaim teiks jər fərðər əwei
ɔl ði:? ə laiftaim, evri dei
nou, wi kænt help it
wir ɔlweiz restləs
nau jər? ənd jər taiərd
ðər z nevər ə breik
ju ounli kəm əlaiv ət ðə θril əv ðə čeis
nou, wi kænt help it
wir ɔlweiz restləs

<[bridge]>
wi ər redi
nou ði endiŋ
hwen ðə kredəts roul daun slou
ail həri ðər <x3>
tə ju

<[chorus]>
evri mauntən ju klaim teiks jər fərðər əwei
ɔl ði:? ə laiftaim, evri dei
nou, wi kænt help it
wir ɔlweiz restləs
nau jər? ənd jər taiərd
ðər z nevər ə breik
ju ounli kəm əlaiv ət ðə θril əv ðə čeis
nou, wi kænt help it
wir ɔlweiz restləs

<[post-chorus> <outro]>
ail həri ðər <x3>
restləs, restləs, ai fil restləs
ail həri ðər restləs
ail həri restləs ðer
ai fil ail həri restləs ðer
ai fil restləs
restləs, restləs

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!