como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Come to Me-Goo Goo Dolls-Pronunciación Letra y Video

Come to Me-Goo Goo Dolls-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

GOO GOO DOLLS LYRICS
“Come To Me”

I’ll be kind, if you’ll be faithful
You be sweet and I’ll be grateful
Cover me with kisses dear
Lighten up the atmosphere
Keep me warm inside our bed
I got dreams of you all through my head
Fortune teller said I’d be free
And that’s the day you came to me
Came to me

Doo Doo Doo Doo Doo, Doo Doo Doo Doo Doo

Come to me my sweetest friend
Can you feel my heart again
I’ll take you back where you belong
And this will be our favorite song
Come to me with secrets bare
I’ll love you more so don’t be scared
When we’re old and near the end
We’ll go home and start again

Ooo Ooo Oooo, Ooo Ooo Oooo

I caught you burnin’ photographs
Like that could save you from your past
History is like gravity
It holds you down away from me
You and me, we’ve both got sins
I don’t care about where you’ve been
Don’t be sad and don’t explain
This is where we start again
Start again

Doo Doo Doo Doo Doo, Doo Doo Doo Doo Doo

Come to me my sweetest friend
Can you feel my heart again
I’ll take you back where you belong
And this will be our favorite song
Come to me with secrets bare
I’ll love you more so don’t be scared
When we’re old and near the end
We’ll go home and start again
Start again

Doo Doo Doo Doo Doo, Doo Doo Doo Doo Doo

Today’s the day I’ll make you mine
So get me to the church on time
Take my hand in this empty room
You’re my girl, and I’m your groom

Come to me my sweetest friend
This is where we start again, again

Come to me my sweetest friend
Can you feel my heart again
Take you back where you belong
This will be our favorite song
Come to me with secrets bare
I’ll love you more so don’t be scared
When we’re old and near the end
We’ll go home and start again (yeah)
Start again (yeah)

Doo Doo Doo Doo Doo, Doo Doo Doo Doo Doo


ɡu ɡu dɑlz liriks
kəm tə mi

ail bi kaind, if jul bi feiθfəl
ju bi swit ənd ail bi ɡreitfəl
kʌvər mi wiθ kisəz dir
laitən ʌp ði ætməsfir
kip mi wɔrm insaid auər bed
ai ɡɑt drimz əv ju ɔl θru mai hed
fɔrčən telər sed aid bi fri
ənd ðæts ðə dei ju keim tə mi
keim tə mi

du du du du du, du du du du du

kəm tə mi mai switəst frend
kən ju fil mai hɑrt əɡen
ail teik ju bæk hweᵊr ju bilɔŋ
ənd ðis wəl bi auər feivərət sɒŋ
kəm tə mi wiθ sikrəts ber
ail lʌv ju mɔr sou dount bi skerd
hwen wir ould ənd nir ði end
wil ɡou houm ənd stɑrt əɡen

<ooo> <ooo> <oooo>, <ooo> <ooo> <oooo>

ai kɔt ju <burnin> foutəɡrɑfs
laik ðət kəd seiv ju frəm jər pæst
histᵊri z laik ɡrævəti
it houldz ju daun əwei frəm mi
ju ənd mi, wiv bouθ ɡɑt sinz
ai dount ker əbaut hweᵊr juv bin
dount bi sæd ənd dount iksplein
ðis iz hweᵊr wi stɑrt əɡen
stɑrt əɡen

du du du du du, du du du du du

kəm tə mi mai switəst frend
kən ju fil mai hɑrt əɡen
ail teik ju bæk hweᵊr ju bilɔŋ
ənd ðis wəl bi auər feivərət sɒŋ
kəm tə mi wiθ sikrəts ber
ail lʌv ju mɔr sou dount bi skerd
hwen wir ould ənd nir ði end
wil ɡou houm ənd stɑrt əɡen
stɑrt əɡen

du du du du du, du du du du du

tədeiz ðə dei ail meik ju main
sou ɡet mi tə ðə čərč ɑn taim
teik mai hænd in ðis empti rum
jər mai ɡərl, ənd aim jər ɡrum

kəm tə mi mai switəst frend
ðis iz hweᵊr wi stɑrt əɡen, əɡen

kəm tə mi mai switəst frend
kən ju fil mai hɑrt əɡen
teik ju bæk hweᵊr ju bilɔŋ
ðis wəl bi auər feivərət sɒŋ
kəm tə mi wiθ sikrəts ber
ail lʌv ju mɔr sou dount bi skerd
hwen wir ould ənd nir ði end
wil ɡou houm ənd stɑrt əɡen jæ
stɑrt əɡen jæ

du du du du du, du du du du du

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!