pronunciaciones

Como Aprender a Cantar All of Me de John Legend Clases de Canto

Como Aprender a Cantar Todo de Mi de John Legend con Clases de Canto

John Legend Lyrics
“All Of Me”

[Verse 1:]
What would I do without your smart mouth?
Drawing me in, and you kicking me out
You’ve got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down
What’s going on in that beautiful mind
I’m on your magical mystery ride
And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright

[Pre-Chorus:]
My head’s under water
But I’m breathing fine
You’re crazy and I’m out of my mind

[Chorus:]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh

[Verse 2:]
How many times do I have to tell you
Even when you’re crying you’re beautiful too
The world is beating you down, I’m around through every mood
You’re my downfall, you’re my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head for you

[Pre-Chorus:]
My head’s under water
But I’m breathing fine
You’re crazy and I’m out of my mind

[Chorus:]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh

[Bridge:]
Give me all of you
Cards on the table, we’re both showing hearts
Risking it all, though it’s hard

[Chorus:]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you

I give you all of me
And you give me all of you, oh oh

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

ǰɑn leǰənd liriks
ɔl əv mi

<[verse> wʌn: <]>
hwʌt wud ai də wiðaut jər smɑrt mauθ?
drɒiŋ mi in, ənd ju kikiŋ mi aut
juv ɡɑt mai hed spiniŋ, nou kidiŋ, ai kænt pin ju daun
hwʌts ɡouiŋ ɑn in ðət bjutəfəl maind
aim ɑn jər mæǰikəl mistəri raid
ənd aim sou dizi, dount nou hwʌt hit mi, bət ail bi ɒlrait

<[pre-chorus>: <]>
mai hedz ʌndᵊr wɒtər
bət aim briðiŋ fain
jər kreizi ənd aim aut əv mai maind

<[chorus>: <]>
kəz ɔl əv mi
lʌvz ɔl əv ju
lʌv jər kərvz ənd ɔl jər eǰəz
ɔl jər pərfekt impərfekšənz
ɡiv jər ɔl tə mi
ail ɡiv mai ɔl tə ju
jər mai end ənd mai biɡiniŋ
ivən hwen ai luz aim winiŋ
kəz ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju, ou ou

<[verse> tu: <]>
hau məni taimz də ai həv tə tel ju
ivən hwen jər kraiiŋ jər bjutəfəl tu
ðə wərld z bitiŋ ju daun, aim əraund θru evri mud
jər mai daunfɒl, jər mai mjuz
mai wərst distrækšən, mai riðəm ənd bluz
ai kænt stɑp siŋiŋ, its riŋiŋ, in mai hed fər ju

<[pre-chorus>: <]>
mai hedz ʌndᵊr wɒtər
bət aim briðiŋ fain
jər kreizi ənd aim aut əv mai maind

<[chorus>: <]>
kəz ɔl əv mi
lʌvz ɔl əv ju
lʌv jər kərvz ənd ɔl jər eǰəz
ɔl jər pərfekt impərfekšənz
ɡiv jər ɔl tə mi
ail ɡiv mai ɔl tə ju
jər mai end ənd mai biɡiniŋ
ivən hwen ai luz aim winiŋ
kəz ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju, ou ou

<[bridge>: <]>
ɡiv mi ɔl əv ju
kɑrdz ɑn ðə teibəl, wir bouθ šouiŋ hɑrts
riskiŋ it ɔl, ðou its hɑrd

<[chorus>: <]>
kəz ɔl əv mi
lʌvz ɔl əv ju
lʌv jər kərvz ənd ɔl jər eǰəz
ɔl jər pərfekt impərfekšənz
ɡiv jər ɔl tə mi
ail ɡiv mai ɔl tə ju
jər mai end ənd mai biɡiniŋ
ivən hwen ai luz aim winiŋ
kəz ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju

ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju, ou ou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!