Como pronunciar Correctamente la canción de John Legend – All of Me

Letras de John Legend – All of Me

Pronunciación, Letra, Traducción y Video de la canción: All of Me

All Of Me

[Verse 1:]
What would I do without your smart mouth?… Wat wud ay du widaut yior esmart maudt
Drawing me in, and you kicking me out… Drowin mi in, and yiu kikin mi aut
You’ve got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down… Yuv gat may jed espinin, no kidin, Ay kent pin yiu dawn
What’s going on in that beautiful mind… Wats goin on in dat biuriful maind
I’m on your magical mystery ride… Aym on yior mayikal mystery raid
And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright… And aym so dizy, dont know wat jit mi, bat ayl bi olrrait

[Pre-Chorus:]
My head’s under water… May jeds ander warer
But I’m breathing fine… Bat aym bridin fain
You’re crazy and I’m out of my mind… Yior creizy and aym aut of may maind

[Chorus:]
‘Cause all of me… Coz ol of mi
Loves all of you… Lovs ol of yiu
Love your curves and all your edges… Lov yior kervs and ol yior edyes
All your perfect imperfections… Ol yior perfect imperfecshions
Give your all to me… Giv yior ol tu mi
I’ll give my all to you… Ayl giv may ol tu yiu
You’re my end and my beginning… Yuar may end and may biginin
Even when I lose I’m winning… Iven wen ay luz aym winin
‘Cause I give you all of me… Coz ay giv yiu ol of mi
And you give me all of you, oh… And yiu giv mi ol of yiu, oh

[Verse 2:]
How many times do I have to tell you… Jaw meny taims du ay jav tu tel yiu
Even when you’re crying you’re beautiful too… Iven wen yur crayin yur biuriful tu
The world is beating you down, I’m around through every mood… De world is bitin yiu dawn, aym araun tdru evry mud
You’re my downfall, you’re my muse… Yor my dawnfol, yor may mius
My worst distraction, my rhythm and blues… May worst distracshion, may rydm and blus
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head for you… Ay kent estop singin, its ringin, in may jed for yiu

[Pre-Chorus:]
My head’s under water
But I’m breathing fine
You’re crazy and I’m out of my mind

[Chorus:]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh

[Bridge:]
Give me all of you… Giv mi ol of yiu
Cards on the table, we’re both showing hearts… Cards on de teibol, wier bouf showin jarts
Risking it all, though it’s hard… Riskin it ol, dtou its jard

[Chorus:]
‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all of you

I give you all of me… Ay give yiu ol of mi
And you give me all of you, oh
Writer(s): Toby Gad, Tobias Gad
Copyright: Emi April Music Inc., Gad Songs LLC

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ǰɑn leǰənd liriks
ɔl əv mi

<[verse> wʌn: <]>
hwʌt wud ai də wiðaut jər smɑrt mauθ?
drɒiŋ mi in, ənd ju kikiŋ mi aut
juv ɡɑt mai hed spiniŋ, nou kidiŋ, ai kænt pin ju daun
hwʌts ɡouiŋ ɑn in ðət bjutəfəl maind
aim ɑn jər mæǰikəl mistəri raid
ənd aim sou dizi, dount nou hwʌt hit mi, bət ail bi ɒlrait

<[pre-chorus>: <]>
mai hedz ʌndᵊr wɒtər
bət aim briðiŋ fain
jər kreizi ənd aim aut əv mai maind

<[chorus>: <]>
kəz ɔl əv mi
lʌvz ɔl əv ju
lʌv jər kərvz ənd ɔl jər eǰəz
ɔl jər pərfekt impərfekšənz
ɡiv jər ɔl tə mi
ail ɡiv mai ɔl tə ju
jər mai end ənd mai biɡiniŋ
ivən hwen ai luz aim winiŋ
kəz ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju, ou ou

<[verse> tu: <]>
hau məni taimz də ai həv tə tel ju
ivən hwen jər kraiiŋ jər bjutəfəl tu
ðə wərld z bitiŋ ju daun, aim əraund θru evri mud
jər mai daunfɒl, jər mai mjuz
mai wərst distrækšən, mai riðəm ənd bluz
ai kænt stɑp siŋiŋ, its riŋiŋ, in mai hed fər ju

<[pre-chorus>: <]>
mai hedz ʌndᵊr wɒtər
bət aim briðiŋ fain
jər kreizi ənd aim aut əv mai maind

<[chorus>: <]>
kəz ɔl əv mi
lʌvz ɔl əv ju
lʌv jər kərvz ənd ɔl jər eǰəz
ɔl jər pərfekt impərfekšənz
ɡiv jər ɔl tə mi
ail ɡiv mai ɔl tə ju
jər mai end ənd mai biɡiniŋ
ivən hwen ai luz aim winiŋ
kəz ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju, ou ou

<[bridge>: <]>
ɡiv mi ɔl əv ju
kɑrdz ɑn ðə teibəl, wir bouθ šouiŋ hɑrts
riskiŋ it ɔl, ðou its hɑrd

<[chorus>: <]>
kəz ɔl əv mi
lʌvz ɔl əv ju
lʌv jər kərvz ənd ɔl jər eǰəz
ɔl jər pərfekt impərfekšənz
ɡiv jər ɔl tə mi
ail ɡiv mai ɔl tə ju
jər mai end ənd mai biɡiniŋ
ivən hwen ai luz aim winiŋ
kəz ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju

ai ɡiv ju ɔl əv mi
ənd ju ɡiv mi ɔl əv ju, ou ou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!