pronunciaciones

Como pronunciar Correctamente la canción: Happy de Pharrel Williams

Letras de Pharrell Williams – Happy

 

Letra con la Pronunciación Fonética y Video de la canción: Happy del soundtrack de la película Mi Villano Favorito 2

 

Happy
[Verse 1:]
It might seem crazy what I’m about to say… It mai’ siim kreizy wuaram bau tu sey
Sunshine she’s here, you can take a break… Sanshain shis jiir, yiu can teik a breika
I’m a hot air balloon that could go to space… Amma jat eer balún dat cud go ru espeiz
With the air, like I don’t care baby by the way… Wuit di eer, laik ay dont keer beiby bay de wuey

[Hook:]
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like a room without a roof… Clap aloon if yiu fiil laik a ruum wuitdau’ a ruuf-a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like happiness is the truth… Clap alon if yiu fiil laik japinez is de truutd– a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you know what happiness is to you… Clap along if yiu nou wuat japinez is ‘u yiu
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do… Clap alon if yiu fiil laik datz wuat yiu wuana du

[Verse 2:]
Here come bad news talking this and that, yeah,… Ji’ com baad nuus tokin dis en’ daa-ta, yiea
Well, give me all you got, and don’t hold back, yeah,… W’, guiv mi ool yiu gat, en’ don’ joul’ bae-ka, yiea
Well, I should probably warn you I’ll be just fine, yeah,… Wue’, a’ shud pra’bly wuarn yia a’l bi yias’ fain, yiea
No offense to you, don’t waste your time… No ofenz tu yiu, don’ wueis’ yio’ taim
Here’s why… Jiirs wuaa’

[Hook]

Hey, come on… Jey, com on

[Bridge:]
(happy)… (japy)
Bring me down… Brin mi daun
Can’t nothing bring me down… Ken’ no’n brin mi daun
My level’s too high… May levelz tuu jai’
Bring me down… Brin mi daun
Can’t nothing bring me down… Ken’ no’n brin mi daun
I said (let me tell you now)… A’ sed ( let mi tel yiu nao)
Bring me down… Brin mi daun
Can’t nothing bring me down… Ken’ no’n brin mi daun
My level’s too high… May levelz tuu jai’
Bring me down… Brin mi daun
Can’t nothing bring me down… Ken’ no’n brin mi daun
I said… A’ seed

Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like a room without a roof… Clap aloon if yiu fiil laik a ruum wuitdau’ a ruuf-a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like happiness is the truth… Clap alon if yiu fiil laik japinez is de truutd– a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you know what happiness is to you… Clap along if yiu nou wuat japinez is ‘u yiu
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do… Clap alon if yiu fiil laik datz wuat yiu wuana du

Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like a room without a roof… Clap aloon if yiu fiil laik a ruum wuitdau’ a ruuf-a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like happiness is the truth… Clap alon if yiu fiil laik japinez is de truutd– a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you know what happiness is to you… Clap along if yiu nou wuat japinez is ‘u yiu
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do… Clap alon if yiu fiil laik datz wuat yiu wuana du

Hey, come on… Jey, com on

(happy)… (Happy)
Bring me down, can’t nothing… Brin mi daun, ken’ no’n
Bring me down, my level’s too high… Brin mi daun, may levelz tuu jai’
Bring me down,can’t nothing… Brin mi daun, ken’ no’n
Bring me down, I said (let me tell you now)… Brin mi daun, a’ seed (let mi tel yiu nao)

Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like a room without a roof… Clap aloon if yiu fiul laik a ruum wuitdau’ a ruuf-a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like happiness is the truth… Clap alon if yiu fiil laik japinez is de truutd– a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you know what happiness is to you… Clap along if yiu nou wuat japinez is ‘u yiu (eh eh eh)
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do… Clap alon if yiu fiil laik datz wuat yiu wuana du

Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like a room without a roof… Clap aloon if yiu fiil laik a ruum wuitdau’ a ruuf-a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like happiness is the truth… Clap alon if yiu fiil laik japinez is de truutd– a
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you know what happiness is to you… Clap along if yiu nou wuat japinez is ‘u yiu-a (eh eh)
Because I’m happy… Bicozz a’m japy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do… Clap alon if yiu fiil laik datz wuat yiu wuana du

 

Come on… Com ‘n

Writer(s): Pharrell Williams
Copyright: Songs Mp O.B.O. Pharrell Williams, More Water From Nazareth, Universal Pictures Music, Emi April Music Inc.

 

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

7 Comments

 1. me pueden ayudar a pronunciar esto por favor
  Girl 1: no longer suffer more for dandruff or hair growth “in Loma Linda” found the solution.

  Girl 1: Loma Linda because we are sure what we are saying is true, why we offer the great guarantee that if your dandruff does not diminish in a month or your hair does not grow 5 cm refund your money.

  Girl 2: Next, we present a testimony ———- speak to us of the great impact (or she) had to see the results.

  testigo1: this product is truly a wonder I use only for a month and my hair grew 5 centimeters and my dandruff decreased, I have 8 months using the same Champo Loma Linda and is my favorite and I will not change it. thanks Loma Linda

  Girl 2: we witness this and more, but if it is not clear that Loma Linda guarantees several benefits call today and we send our products and we pay the call call call sent that time is running out.

  Girl 1: Here we present another witness to see that our products work for any type of genre.

  Witness # 2: hello my name is —— and I am very satisfied because my dandruff disappeared in just one month, I have tried other brands of Champo, but no brand had worked for me as cute hill.

  Girl 1: and the best is that just for today we offer 2 * 1 when purchasing any type of Champo.

  Girl 2: But that’s not all, buying a dozen we make a 20% discount.

  see you next time.

  • ok esta es la pronunciación de nivel Intermedio, tienes que usar la tabla para saber el sonido de los símbolos:

   ɡərl wʌn: nou lɔŋɡər sʌfər mɔr fər dændrʌf ɔr her ɡrouθ < “in> lomə faund ðə səlušən.

   ɡərl wʌn: lomə lində bikɒz wi ər šur hwʌt wi ər seiiŋ z tru, wai wi ɒfər ðə ɡreit ɡerənti ðət if jər dændrʌf dəz nɑt dəminiš in ə mənθ ɔr jər her dəz nɑt ɡrou faiv siem rəfənd jər mʌni.

   ɡərl tu: nekst, wi prezənt ə testəmouni spik tə əz əv ðə ɡreit impækt ɔr ši həd tə si ðə rəzəlts.

   : ðis prɑdəkt s truli ə wʌndər ai juz ounli fər ə mənθ ənd mai her ɡru faiv sentəmitərz ənd mai dændrʌf dikrist, ai həv eit mənθs juziŋ ðə seim lomə lində ənd z mai feivərət ənd ai wəl nɑt čeinǰ it. θæŋks lomə lində

   ɡərl tu: wi witnəs ðis ənd mɔr, bət if it s nɑt klir ðət lomə lində ɡerəntiz sevrəl benəfits kɒl tədei ənd wi send auər prɑdəkts ənd wi pei ðə kɒl kɒl kɒl sent ðət taim z rʌniŋ aut.

   ɡərl wʌn: hiər wi prezənt ənʌðᵊr witnəs tə si ðət auər prɑdəkts wərk fər eni taip əv žɑnrə.

   witnəs < #> tu: həlou mai neim z ənd ai əm veri sætəsfaid bikɒz mai dændrʌf disəpird in ǰəst wʌn mənθ, ai həv traid ʌðᵊr brændz əv , bət nou brænd həd wərkt fər mi əz kjut hil.

   ɡərl wʌn: ənd ðə best s ðət ǰəst fər tədei wi ɒfər tu < *> wʌn hwen pərčəsiŋ eni taip əv .

   ɡərl tu: bət ðæts nɑt ɔl, baiiŋ ə dʌzən wi meik ə twenti pərsent diskaunt.

   si ju nekst taim.

   Si deseas la pronunciación básica deposita 1 dólar en nuestra cuenta con paypal. Thanks!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *