aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Controlla Drake-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Controlla Drake-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Controlla”
(feat. Popcaan)

[Popcaan & Drake:]
Gyal yuh body good and yuh special to meh
Wan mek you mi lady, officially
From you tickets fi buy, den mi willin to pay
Fly yuh in from distance away
Right, my yiy just changed
You just buzzed the front gate
I thank God you came
How many more days could I wait?
I made plans with you
And I won’t let em fall through
I, I, I, I, I

[Drake:]
I think I’d lie for you
I think I’d die for you
Jodeci “Cry For You”
Do things when you want me to
Like controlla, controlla
Yeah, like controlla, controlla

Yeah, okay, you like it
When I get, aggressive, tell you to
Go slower, go faster
Like controlla, controlla
Yeah, like controlla, controlla
And I’m never on a waste ting shorty
I do it how you say you want it
Them girls, they just wanna take my money
They don’t want me to give you nothing
They don’t want you to have nothing
They don’t wanna see me find your lovin’
They don’t wanna see me
Smiling back when they pree

Knowing I’d lie for you
Thinking I’d die for you
Jodeci “Cry For You”
Do things when you want me too
Like controlla, controlla
Yeah, like controlla, controlla

[Popcaan:]
Baby yuh mek mi happy, wine up yuh sexy body fi papi
Yuh eyes-dem lookin at me
An’ you turn mi on like a new Bugatti
Naughty tings mi wan you do
So mi woulda love it if yuh coulda come tru
Mek we smoke a spliff, have a drink, me and you
Den mi release yuh stress ah Yorkville Avenue

Sexiness you a pro
Mek mi bend you over inna ya bra and ya shoes
Baby, wah mek you so rude
You pretty inna clothes but mi love when yuh nude
Baby, it no tek you nuttin, fi move meh
Yuh bad like an action movie
She say fi do it rough tonight, not smoothly
Love how you unruly

[Drake:]
I think I’d lie for you
Thinking I’d die for you
Jodeci “Cry For You”
Do things when you want me too
Like controlla, controlla
Yeah, like controlla, controlla

[Popcaan:]
She love it when we dweet all night
And she mek it clap when she ride my bike
She cock it up pan di private flight
Fi mi lace ‘ar up like mi bran’ new nike
Mi say mi want ‘ar all my life
When she sing mi note pan di cordless mic
Mi want ‘ar all my life
All my life
Mi see it say yuh

Sexiness you a pro
Mek mi bend you over inna ya bra and ya shoes
Baby, wah mek you so rude
You pretty inna clothes but mi love when yuh nude
Baby, it no tek you nuttin, fi move meh
Yuh bad like an action movie
She say fi do it rough tonight, not smoothly
Love how you unruly

[Drake:]
I think I’d lie for you
I think I’d die for you
Jodeci “Cry For You”
Do things when you want me too
Like controlla, controlla
Yeah, like controlla, controlla

 

<controlla>
fit. <popcaan>

<[popcaan> ənd dreik: <]>
<gyal> <yuh> bɑdi ɡud ənd <yuh> spešəl tə <meh>
wɑn <mek> ju mi leidi, əfišəli
frəm ju tikəts fai bai, den mi <willin> tə pei
flai <yuh> in frəm distəns əwei
rait, mai <yiy> ǰəst čeinǰd
ju ǰəst bəzd ðə frənt ɡeit
ai θæŋk ɡɑd ju keim
hau məni mɔr deiz kəd ai weit?
ai meid plænz wiθ ju
ənd ai wount let em fɑl θru
ai, ai, ai, ai, ai

<[drake>: <]>
ai θiŋk aid lai fər ju
ai θiŋk aid dai fər ju
<jodeci> krai fər ju
də θiŋz hwen ju wɑnt mi tu
laik <controlla>, <controlla>
jæ, laik <controlla>, <controlla>

jæ, oukei, ju laik it
hwen ai ɡet, əɡresiv, tel ju tu
ɡou slouə, ɡou fæstər
laik <controlla>, <controlla>
jæ, laik <controlla>, <controlla>
ənd aim nevər ɑn ə weist tiŋ šɔrti
ai də it hau ju sei ju wɑnt it
ðəm ɡərlz, ðei ǰəst wɑnə teik mai mʌni
ðei dount wɑnt mi tə ɡiv ju nʌθiŋ
ðei dount wɑnt ju tə həv nʌθiŋ
ðei dount wɑnə si mi faind jər lovin
ðei dount wɑnə si mi
smailiŋ bæk hwen ðei pri

nouiŋ aid lai fər ju
θiŋkiŋ aid dai fər ju
<jodeci> krai fər ju
də θiŋz hwen ju wɑnt mi tu
laik <controlla>, <controlla>
jæ, laik <controlla>, <controlla>

<[popcaan>: <]>
beibi <yuh> <mek> mi hæpi, wain ʌp <yuh> seksi bɑdi fai <papi>
<yuh> <eyes-dem> <lookin> ət mi
<an> ju tərn mi ɑn laik ə nu <bugatti>
nɒti tiŋz mi wɑn ju du
sou mi <woulda> lʌv it if <yuh> <coulda> kəm <tru>
<mek> wi smouk ə <spliff>, həv ə driŋk, mi ənd ju
den mi rilis <yuh> stres ɑ <yorkville> ævənu

seksi ju ə prou
<mek> mi bend ju ouvᵊr <inna> jɑ brɑ ənd jɑ šuz
beibi, wɑ <mek> ju sou rud
ju priti <inna> klouðz bət mi lʌv hwen <yuh> nud
beibi, it nou tek ju <nuttin>, fai muv <meh>
<yuh> bæd laik ən ækšən muvi
ši sei fai də it rəf tənait, nɑt smuðli
lʌv hau ju ʌnruli

<[drake>: <]>
ai θiŋk aid lai fər ju
θiŋkiŋ aid dai fər ju
<jodeci> krai fər ju
də θiŋz hwen ju wɑnt mi tu
laik <controlla>, <controlla>
jæ, laik <controlla>, <controlla>

<[popcaan>: <]>
ši lʌv it hwen wi <dweet> ɔl nait
ənd ši <mek> it klæp hwen ši raid mai baik
ši kɑk it ʌp pæn di praivət flait
fai mi leis <ar> ʌp laik mi bræn nu naiki
mi sei mi wɑnt <ar> ɔl mai laif
hwen ši siŋ mi nout pæn di kɔrdləs mik
mi wɑnt <ar> ɔl mai laif
ɔl mai laif
mi si it sei <yuh>

seksi ju ə prou
<mek> mi bend ju ouvᵊr <inna> jɑ brɑ ənd jɑ šuz
beibi, wɑ <mek> ju sou rud
ju priti <inna> klouðz bət mi lʌv hwen <yuh> nud
beibi, it nou tek ju <nuttin>, fai muv <meh>
<yuh> bæd laik ən ækšən muvi
ši sei fai də it rəf tənait, nɑt smuðli
lʌv hau ju ʌnruli

<[drake>: <]>
ai θiŋk aid lai fər ju
ai θiŋk aid dai fər ju
<jodeci> krai fər ju
də θiŋz hwen ju wɑnt mi tu
laik <controlla>, <controlla>
jæ, laik <controlla>, <controlla>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!