Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Coolio-Gangsta’s Paradise-Pronunciación Letra y Video

Coolio-Gangsta’s Paradise-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

COOLIO LYRICS
“Gangsta’s Paradise”

As I walk through the valley of the shadow of death
I take a look at my life and realize there’s nothin’ left
‘Cause I’ve been blasting and laughing so long,
That even my mama thinks that my mind is gone
But I ain’t never crossed a man that didn’t deserve it
Me be treated like a punk you know that’s unheard of
You better watch how you’re talking and where you’re walking
Or you and your homies might be lined in chalk
I really hate to trip but I gotta loc
As they croak, I see myself in the pistol smoke, fool
I’m the kinda G the little homies wanna be like
On my knees in the night saying prayers in the streetlight

Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
Keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
Keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise

Look at the situation they got me facin’
I can’t live a normal life, I was raised by the streets
So I gotta be down with the hood team
Too much television watching got me chasing dreams
I’m an educated fool with money on my mind
Got my 10 in my hand and a gleam in my eye
I’m a loc’d out gangsta set trippin’ banger
And my homies is down so don’t arouse my anger, fool
Death ain’t nothing but a heartbeat away,
I’m living life, do or die, what can I say
I’m 23 now, but will I live to see 24
The way things are going I don’t know

Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me

Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
Keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
Keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise

Power and the money, money and the power
Minute after minute, hour after hour
Everybody’s running, but half of them ain’t looking
What’s going on in the kitchen, but I don’t know what’s cookin’
They say I gotta learn, but nobody’s here to teach me
If they can’t understand it, how can they reach me
I guess they can’t, I guess they won’t
I guess they front, that’s why I know my life is out of luck, fool

Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise
Keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise
Keep spending most our lives, living in the gangsta’s paradise

Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me
Tell me why are we so blind to see
That the ones we hurt are you and me
[Fade out]


kuliou liriks
ɡæŋstəiz perədais

əz ai wɑk θru ðə væli əv ðə šædou əv deθ
ai teik ə luk ət mai laif ənd rilaiz ðerz nəθən left
kəz aiv bin blæstiŋ ənd læfiŋ sou lɔŋ,
ðət ivən mai mɑmə θiŋks ðət mai maind z ɡɒn
bət ai eint nevər krɒst ə mæn ðət didənt dəzərv it
mi bi tritəd laik ə pəŋk ju nou ðæts ʌnhərd ʌv
ju betər wɑč hau jər tɔkiŋ ənd hweᵊr jər wɔkiŋ
ɔr ju ənd jər <homies> mait bi laind in čɑk
ai rili heit tə trip bət ai ɡɑtə <loc>
əz ðei krouk, ai si maiself in ðə pistəl smouk, ful
aim ðə kində ǰi ðə litəl <homies> wɑnə bi laik
ɑn mai niz in ðə nait seiiŋ prerz in ðə <streetlight>

bin spendiŋ moust ðer livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
bin spendiŋ moust ðer livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
kip spendiŋ moust auər livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
kip spendiŋ moust auər livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais

luk ət ðə sičueišən ðei ɡɑt mi <facin>
ai kænt laiv ə nɔrməl laif, ai wəz reizd bai ðə strits
sou ai ɡɑtə bi daun wiθ ðə hud tim
tu mʌč teləvižən wɑčiŋ ɡɑt mi čeisiŋ drimz
aim ən eǰəketəd ful wiθ mʌni ɑn mai maind
ɡɑt mai ten in mai hænd ənd ə ɡlim in mai ai
aim ə <locd> aut ɡæŋstə set <trippin> bæŋər
ənd mai <homies> z daun sou dount ərauz mai æŋɡər, ful
deθ eint nʌθiŋ bət ə hɑrtbit əwei,
aim liviŋ laif, də ɔr dai, hwʌt kən ai sei
aim twenti θri nau, bət wəl ai laiv tə si twenti fɔr
ðə wei θiŋz ər ɡouiŋ ai dount nou

tel mi wai ər wi sou blaind tə si
ðət ðə wʌnz wi hərt ər ju ənd mi

bin spendiŋ moust ðer livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
bin spendiŋ moust ðer livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
kip spendiŋ moust auər livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
kip spendiŋ moust auər livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais

pauər ənd ðə mʌni, mʌni ənd ðə pauər
minət æftər minət, auər æftər auər
evribɒdiz rʌniŋ, bət hæf əv ðəm eint lukiŋ
hwʌts ɡouiŋ ɑn in ðə kičən, bət ai dount nou hwʌts <cookin>
ðei sei ai ɡɑtə lərn, bət nobɑdiz hiər tə tič mi
if ðei kænt ʌndərstænd it, hau kən ðei rič mi
ai ɡes ðei kænt, ai ɡes ðei wount
ai ɡes ðei frənt, ðæts wai ai nou mai laif s aut əv lək, ful

bin spendiŋ moust ðer livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
bin spendiŋ moust ðer livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
kip spendiŋ moust auər livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais
kip spendiŋ moust auər livz, liviŋ in ðə ɡæŋstəiz perədais

tel mi wai ər wi sou blaind tə si
ðət ðə wʌnz wi hərt ər ju ənd mi
tel mi wai ər wi sou blaind tə si
ðət ðə wʌnz wi hərt ər ju ənd mi
<[fade> <out]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!