Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Count On Me-Bruno Mars-Pronunciación Letra y Video

Count On Me-Bruno Mars-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

BRUNO MARS LYRICS
“Count On Me”

[Verse 1:]
Oh uh-huh
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I’ll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see
I’ll be the light to guide you

We find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need

[Chorus:]
You can count on me like 1, 2, 3
I’ll be there
And I know when I need it
I can count on you like 4, 3, 2
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah
Ooooooh, oooohhh yeah, yeah

[Verse 2:]
If you’re tossin’ and you’re turnin’
And you just can’t fall asleep
I’ll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me
Every day I will remind you

Oooh
We find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need

[Chorus:]
You can count on me like 1, 2, 3
I’ll be there
And I know when I need it
I can count on you like 4, 3, 2
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah
Ooooooh, oooohhh yeah, yeah

You’ll always have my shoulder when you cry
I’ll never let go, never say goodbye
You know…

[Chorus:]
You can count on me like 1, 2, 3
I’ll be there
And I know when I need it
I can count on you like 4, 3, 2
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah
Ooooooh, oooohhh

You can count on me ‘cause I can count on you

#Pronunciación de Nivel Básico

If yu ever fain yorself estak in de midol of de si
Ail seil de buorld tu faind yu
If yu ever faind yorself lost in de dark an yu kent si
Ail bi de laig tu gaid yu

Faind aut buat buir meid of
Buen bui ar kold tu jelp ar frends in nid

Yu ken kaunt on mi laik guan tu zri
Ail bi der
An ai nou buen ai nidet ai ken kaunt on yu laik for zri tu
Yul bi der
Kos dads buant frends ar supousd tu du, oh yeah

Buh, buh
Uh, Uh
Yeah, yeah

If yu tosen an yor tornen an yu yost kent fol aslip
Ail sin a son
Bisaid yu
An if yu ever forget jau mach yu rili min tu mi
Eberidei ai buil
Rimaind yu

Ohh
Faind aut buat buir meid of
Buen bui ar kold tu jelp ar frends in nid

Yu ken kaunt on mi laik guan tu zri
Ail bi der
An ai nou buen ai nidet ai ken kaunt on yu laik for zri tu
Yul bi der
Kos dads buant frends ar supousd tu du, oh yeah

Uh, Uh
Yeah, yeah

Yul olbueis jav mai sholder buen yu crai
Ail never let gou
Never sei gudbai
Yu nou yu ken

Kaunt on mi laik guan tu zri
Ail bi der
An ai nou buen ai nidet ai ken kaunt on yu laik for zri tu
Yul bi der
Kos dads buant frends ar supousd tu du, oh yeah

Uh, uh
Yu ken kaunt on mi kos ai ken kaunt on yu

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

brunou mɑrz liriks
kaunt ɑn mi

<[verse> wʌn: <]>
ou əhə
if ju evᵊr faind jərself stək in ðə midəl əv ðə si
ail seil ðə wərld tə faind ju
if ju evᵊr faind jərself lɒst in ðə dɑrk ənd ju kænt si
ail bi ðə lait tə ɡaid ju

wi faind aut hwʌt wir meid ʌv
hwen wi ər kɒld tə help auər frendz in nid

<[chorus>: <]>
ju kən kaunt ɑn mi laik wʌn, tu, θri
ail bi ðer
ənd ai nou hwen ai nid it
ai kən kaunt ɑn ju laik fɔr, θri, tu
ənd jul bi ðer
kəz ðæts hwʌt frendz ər səpouzd tə du, ou jæ
<ooooooh>, <oooohhh> jæ, jæ

<[verse> tu: <]>
if jər <tossin> ənd jər <turnin>
ənd ju ǰəst kænt fɑl əslip
ail siŋ ə sɒŋ bəsaid ju
ənd if ju evᵊr fərɡet hau mʌč ju rili min tə mi
evri dei ai wəl rimaind ju

u
wi faind aut hwʌt wir meid ʌv
hwen wi ər kɒld tə help auər frendz in nid

<[chorus>: <]>
ju kən kaunt ɑn mi laik wʌn, tu, θri
ail bi ðer
ənd ai nou hwen ai nid it
ai kən kaunt ɑn ju laik fɔr, θri, tu
ənd jul bi ðer
kəz ðæts hwʌt frendz ər səpouzd tə du, ou jæ
<ooooooh>, <oooohhh> jæ, jæ

jul ɔlweiz həv mai šouldə hwen ju krai
ail nevər let ɡou, nevər sei ɡudbai
ju nou…

<[chorus>: <]>
ju kən kaunt ɑn mi laik wʌn, tu, θri
ail bi ðer
ənd ai nou hwen ai nid it
ai kən kaunt ɑn ju laik fɔr, θri, tu
ənd jul bi ðer
kəz ðæts hwʌt frendz ər səpouzd tə du, ou jæ
<ooooooh>, <oooohhh>

ju kən kaunt ɑn mi kəz ai kən kaunt ɑn ju