como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Countdown-Beyonce-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Countdown-Beyonce-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Countdown”

Boooooooyyyyyyyy!

Oh, killin’ me softly and I’m still fallin’
Still the one I need, I will always be with you
Oh, you got me all gone, don’t ever let me go
Say it real loud if you fly
If you leave me you’re out of your mind

My baby is a 10
We dressing to the 9
He pick me up, we 8
Make me feel so lucky 7
He kiss me in his 6
We be making love in 5
Still the one I do this 4
I’m trying to make us 3
From that 2
He still the 1

There’s ups and downs in this love
Got a lot to learn in this love
Through the good and the bad, still got love
Dedicated to the one I love, hey

Still love the way he talk, still love the way I sing
Still love the way he rock them black diamonds in that chain
Still all up on each other, ain’t a damn thing change
My girls can’t tell me nothing, I’m gone in the brain
I’m all up under him like it’s cold, winter time
All up in the kitchen in my heels, dinner time

Do whatever that it takes, he got a winner’s mind
Give it all to him, meet him at the finish line

Me and my boo in my boo coup ridin’
All up in that black with his chick right beside him
Ladies, if you love your man show him you the fliest
Grind up on it, girl, show him how you ride it
Me and my boo in my boo boo ridin’
All up in that black with his chick right beside him
Ladies, if you love your man show him you the fliest
Grind up on it, girl, show him how you ride it

Oh, killin’ me softly and I’m still fallin’
Still the one I need, I will always be with you
Oh, you got me all gone, don’t ever let me go
Say it real loud if you fly
If you leave me you out of yo’ mind

My baby is a 10
We dressing to the 9
He pick me up, we 8
Make me feel so lucky 7
He kiss me in his 6
We be making love in 5
Still the one I do this 4
I’m trying to make us 3
From that 2
He still the 1

Yup, I put it on him, it ain’t nothing that I can’t do
Yup, I buy my own, if he deserve it, buy his shit too
All up in the store, shorty, tricking if I want to
All up in the store, shawty, fly as we want to

Ooh ooh ooh ooh
Damn I think I love that boy
Do anything for that boy
Ooh ooh ooh ooh
Booooy
Now I’ll never be the same
It’s you and me until the end

Me and my boo in my boo coup ridin’
All up in that black with his chick right beside him
Ladies, if you love your man show him you the fliest
Grind up on it, girl, show him how you ride it
Me and my boo and my boo lip lockin’
All up in the back cause the chicks keep flockin’
All that gossip in 10 years stop it!
London speed it up, Houston rock it!

Oh, killing me softly and I’m still falling
Still the one I need, I will always be with you
Oh, you got me all gone, don’t ever let me go
Say it real loud if you fly
If you leave me you’re out of your mind

My baby is a 10
We dressing to the 9
He pick me up, we 8
Make me feel so lucky 7
He kiss me in his 6
We be making love in 5
Still the one I do this 4
I’m trying to make us 3
From that 2
He still the 1

kauntdaun

<boooooooyyyyyyyy>!

ou, kilin mi sɒftli ənd aim stil fælin
stil ðə wʌn ai nid, ai wəl ɔlweiz bi wiθ ju
ou, ju ɡɑt mi ɔl ɡɒn, dount evᵊr let mi ɡou
sei it riəl laud if ju flai
if ju liv mi jər aut əv jər maind

mai beibi z ə ten
wi dresiŋ tə ðə nain
hi pik mi ʌp, wi eit
meik mi fil sou lʌki sevən
hi kis mi in iz siks
wi bi meikiŋ lʌv in faiv
stil ðə wʌn ai də ðis fɔr
aim traiiŋ tə meik əz θri
frəm ðət tu
hi stil ðə wʌn

ðerz əps ənd daunz in ðis lʌv
ɡɑt ə lɑt tə lərn in ðis lʌv
θru ðə ɡud ənd ðə bæd, stil ɡɑt lʌv
dedəketəd tə ðə wʌn ai lʌv, hei

stil lʌv ðə wei hi tɔk, stil lʌv ðə wei ai siŋ
stil lʌv ðə wei hi rɑk ðəm blæk daiməndz in ðət čein
stil ɔl ʌp ɑn ič ʌðᵊr, eint ə dæm θiŋ čeinǰ
mai ɡərlz kænt tel mi nʌθiŋ, aim ɡɒn in ðə brein
aim ɔl ʌp ʌndᵊr im laik its kould, wintər taim
ɔl ʌp in ðə kičən in mai hilz, dinər taim

də hwʌtevᵊr ðət it teiks, hi ɡɑt ə winərz maind
ɡiv it ɔl tə im, mit im ət ðə finiš lain

mi ənd mai bu in mai bu ku <ridin>
ɔl ʌp in ðət blæk wiθ iz čik rait bəsaid im
leidiz, if ju lʌv jər mæn šou im ju ðə <fliest>
ɡraind ʌp ɑn it, ɡərl, šou im hau ju raid it
mi ənd mai bu in mai bu bu <ridin>
ɔl ʌp in ðət blæk wiθ iz čik rait bəsaid im
leidiz, if ju lʌv jər mæn šou im ju ðə <fliest>
ɡraind ʌp ɑn it, ɡərl, šou im hau ju raid it

ou, kilin mi sɒftli ənd aim stil fælin
stil ðə wʌn ai nid, ai wəl ɔlweiz bi wiθ ju
ou, ju ɡɑt mi ɔl ɡɒn, dount evᵊr let mi ɡou
sei it riəl laud if ju flai
if ju liv mi ju aut əv <yo> maind

mai beibi z ə ten
wi dresiŋ tə ðə nain
hi pik mi ʌp, wi eit
meik mi fil sou lʌki sevən
hi kis mi in iz siks
wi bi meikiŋ lʌv in faiv
stil ðə wʌn ai də ðis fɔr
aim traiiŋ tə meik əz θri
frəm ðət tu
hi stil ðə wʌn

jəp, ai put it ɑn im, it eint nʌθiŋ ðət ai kænt du
jəp, ai bai mai oun, if hi dəzərv it, bai iz šit tu
ɔl ʌp in ðə stɔr, šɔrti, trikiŋ if ai wɑnt tu
ɔl ʌp in ðə stɔr, <shawty>, flai əz wi wɑnt tu

u u u u
dæm ai θiŋk ai lʌv ðæt bɔi
də eniθiŋ fər ðæt bɔi
u u u u
<booooy>
nau ail nevər bi ðə seim
its ju ənd mi ʌntil ði end

mi ənd mai bu in mai bu ku <ridin>
ɔl ʌp in ðət blæk wiθ iz čik rait bəsaid im
leidiz, if ju lʌv jər mæn šou im ju ðə <fliest>
ɡraind ʌp ɑn it, ɡərl, šou im hau ju raid it
mi ənd mai bu ənd mai bu lip <lockin>
ɔl ʌp in ðə bæk kəz ðə čiks kip <flockin>
ɔl ðət ɡɑsəp in ten jiᵊrz stɑp it!
lʌndən spid it ʌp, hjustən rɑk it!

ou, kiliŋ mi sɒftli ənd aim stil fɑliŋ
stil ðə wʌn ai nid, ai wəl ɔlweiz bi wiθ ju
ou, ju ɡɑt mi ɔl ɡɒn, dount evᵊr let mi ɡou
sei it riəl laud if ju flai
if ju liv mi jər aut əv jər maind

mai beibi z ə ten
wi dresiŋ tə ðə nain
hi pik mi ʌp, wi eit
meik mi fil sou lʌki sevən
hi kis mi in iz siks
wi bi meikiŋ lʌv in faiv
stil ðə wʌn ai də ðis fɔr
aim traiiŋ tə meik əz θri
frəm ðət tu
hi stil ðə wʌn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!