aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Dancing On My Own-Robyn-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Dancing On My Own-Robyn-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Dancing On My Own”

Somebody said you got a new friend
Does she love you better than I can?
There’s a big black sky over my town
I know where you’re at, I bet she’s around

Yeah, I know it’s stupid
I just gotta see it for myself

I’m in the corner, watching you kiss her, ohh
I’m right over here, why can’t you see me, ohh
I’m giving it my all, but I’m not the girl you’re taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

I’m just gonna dance all night
I’m all messed up, I’m so out of line
Stilettos and broken bottles
I’m spinning around in circles

I’m in the corner, watching you kiss her, ohh
I’m right over here, why can’t you see me, ohh
I’m giving it my all, but I’m not the girl you’re taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

So far away but still so near
The lights go on, the music dies
But you don’t see me standing here
I just came to say goodbye

I’m in the corner, watching you kiss her, ohh
I’m giving it my all, but I’m not the girl you’re taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

I’m in the corner, watching you kiss her, ohh
I’m right over here, why can’t you see me, ohh
I’m giving it my all, but I’m not the girl you’re taking home, ooo
I keep dancing on my own
I keep dancing on my own

I keep dancing on my own

dænsiŋ ɑn mai oun

sʌmbɑdi sed ju ɡɑt ə nu frend
dəz ši lʌv ju betər ðən ai kæn?
ðerz ə biɡ blæk skai ouvᵊr mai taun
ai nou hweᵊr jər æt, ai bet šiz əraund

jæ, ai nou its stupəd
ai ǰəst ɡɑtə si it fər maiself

aim in ðə kɔrnər, wɑčiŋ ju kis hər, <ohh>
aim rait ouvᵊr hiər, wai kænt ju si mi, <ohh>
aim ɡiviŋ it mai ɔl, bət aim nɑt ðə ɡərl jər teikiŋ houm, <ooo>
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun

aim ǰəst ɡɑnə dæns ɔl nait
aim ɔl mest ʌp, aim sou aut əv lain
stiletouz ənd broukən bɑtəlz
aim spiniŋ əraund in sərkəlz

aim in ðə kɔrnər, wɑčiŋ ju kis hər, <ohh>
aim rait ouvᵊr hiər, wai kænt ju si mi, <ohh>
aim ɡiviŋ it mai ɔl, bət aim nɑt ðə ɡərl jər teikiŋ houm, <ooo>
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun

sou fɑr əwei bət stil sou nir
ðə laits ɡou ɑn, ðə mjuzik daiz
bət ju dount si mi stændiŋ hiər
ai ǰəst keim tə sei ɡudbai

aim in ðə kɔrnər, wɑčiŋ ju kis hər, <ohh>
aim ɡiviŋ it mai ɔl, bət aim nɑt ðə ɡərl jər teikiŋ houm, <ooo>
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun

aim in ðə kɔrnər, wɑčiŋ ju kis hər, <ohh>
aim rait ouvᵊr hiər, wai kænt ju si mi, <ohh>
aim ɡiviŋ it mai ɔl, bət aim nɑt ðə ɡərl jər teikiŋ houm, <ooo>
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun
ai kip dænsiŋ ɑn mai oun

ai kip dænsiŋ ɑn mai oun

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!