aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

David Bowie-Young Americans-Pronunciación Letra Traducción y Video

David Bowie-Young Americans-INGLÉS FÁCIL CON PRONUNCIACIONES DE CANCIONES

DAVID BOWIE LYRICS
“Young Americans”

They pulled in just behind the bridge
He lays her down, he frowns
“Gee my life’s a funny thing, am I
still too young?”
He kissed her then and there
She took his ring, took his babies
It took him minutes, took her nowhere
Heaven knows, she’d have taken anything, but

[CHORUS (She)]
All night
She wants the young American
Young American, young American, she wants the young American
All right
She wants the young American

Scanning life through the picture
window
She finds the slinky vagabond
He coughs as he passes her Ford
Mustang, but
Heaven forbid, she’ll take anything
But the freak, and his type, all for
nothing
He misses a step and cuts his hand, but
Showing nothing, he swoops like a song
She cries “Where have all Papa’s heroes gone?”

[CHORUS (She)]
All the way from Washington
Her bread-winner begs off the bathroom floor
We live for just these twenty years
Do we have to die for the fifty more?”

[CHORUS (HE)]
All night
He wants the young American
Young American, young American,
he wants the young American
All right
He wants the young American

Do you remember, your President Nixon?
Do you remember, the bills you have to pay?
Or even yesterday?
Have been the un-American?
Just you and your idol sing falsetto
‘bout Leather, leather everywhere, and
Not a myth left from the ghetto
Well, well, well, would you carry a razor
In case, just in case of depression?
Sit on your hands on a bus of survivors
Blushing at all the afro-Sheeners
Ain’t that close to love?
Well, ain’t that poster love?
Well, it ain’t that Barbie doll
Her hearts have been broken just like you

[CHORUS (YOU)]
All night
You want the young American
Young American, young American, you want the young American
All right
You want the young American

You ain’t a pimp and you ain’t a hustler
A pimp’s got a Cadi and a lady got a Chrysler
Black’s got respect, and white’s got his soul train
Mama’s got cramps, and look at your hands ache
(I heard the news today, oh boy)
I got a suite and you got defeat
Ain’t there a man who can say no more?
And, ain’t there a woman I can
sock on the jaw?
And, ain’t there a child I can hold without judging?
Ain’t there a pen that will write before they die?
Ain’t you proud that you’ve still got faces?
Ain’t there one damn song that can make me
break down and cry?

[CHORUS (I) (repeat 3 times ad lib)]
All night
I want the young American
Young American, young American, I want the young American
All right
I want the young American

#Pronunciación de Nivel Intermedio

deivəd boui naif liriks
jəŋ əmerikənz

ðei puld in ǰəst bəhaind ðə briǰ
hi leiz hər daun, hi fraunz
ǰi mai laifs ə fʌni θiŋ, əm ai
stil tu jəŋ?
hi kist hər ðen ənd ðer
ši tuk iz riŋ, tuk iz beibiz
it tuk im minəts, tuk hər nouweə
hevən nouz, šid həv teikən eniθiŋ, bʌt

<[chorus> ši <]>
ɔl nait
ši wɑnts ðə jəŋ əmerikən
jəŋ əmerikən, jəŋ əmerikən, ši wɑnts ðə jəŋ əmerikən
ɔl rait
ši wɑnts ðə jəŋ əmerikən

skæniŋ laif θru ðə pikčər
windou
ši faindz ðə sliŋki væɡəband
hi kɒfs əz hi pæsəz hər fɔrd
mʌstæŋ, bʌt
hevən fərbid, šil teik eniθiŋ
bət ðə frik, ənd iz taip, ɔl fɔr
nʌθiŋ
hi misəz ə step ənd kəts iz hænd, bʌt
šouiŋ nʌθiŋ, hi swups laik ə sɒŋ
ši kraiz hweᵊr həv ɔl pɑpəiz hiərouz ɡɒn?

<[chorus> ši <]>
ɔl ðə wei frəm wɑšiŋtən
hər bredwinə beɡz ɒf ðə bæθrum flɔr
wi laiv fər ǰəst ðiz twenti jiᵊrz
də wi həv tə dai fər ðə fifti mɔr?

<[chorus> hi <]>
ɔl nait
hi wɑnts ðə jəŋ əmerikən
jəŋ əmerikən, jəŋ əmerikən,
hi wɑnts ðə jəŋ əmerikən
ɔl rait
hi wɑnts ðə jəŋ əmerikən

də ju rəmembər, jər prezədent niksən?
də ju rəmembər, ðə bilz ju həv tə pei?
ɔr ivən jestᵊrdi?
həv bin ði ʌnəmerikən?
ǰəst ju ənd jər aidəl siŋ fɒlsetou
baut leðər, leðər evriwer, ænd
nɑt ə miθ left frəm ðə ɡetou
wel, wel, wel, wud ju kæri ə reizər
in keis, ǰəst in keis əv dəprešən?
sit ɑn jər hændz ɑn ə bəs əv sərvaivərz
blʌšiŋ ət ɔl ðə <afro-sheeners>
eint ðət klous tə lʌv?
wel, eint ðət poustə lʌv?
wel, it eint ðət bɑrbi dɑl
hər hɑrts həv bin broukən ǰəst laik ju

<[chorus> ju <]>
ɔl nait
ju wɑnt ðə jəŋ əmerikən
jəŋ əmerikən, jəŋ əmerikən, ju wɑnt ðə jəŋ əmerikən
ɔl rait
ju wɑnt ðə jəŋ əmerikən

ju eint ə pimp ənd ju eint ə hʌsələr
ə pimpiz ɡɑt ə kɑdi ənd ə leidi ɡɑt ə kraislər
blæks ɡɑt rəspekt, ənd waits ɡɑt iz soul trein
mɑməz ɡɑt kræmps, ənd luk ət jər hændz eik
ai hərd ðə nuz tədei, ou bɔi
ai ɡɑt ə swit ənd ju ɡɑt dəfit
eint ðər ə mæn hu kən sei nou mɔr?
ænd, eint ðər ə wumən ai kæn
sɑk ɑn ðə ǰɒ?
ænd, eint ðər ə čaild ai kən hould wiðaut ǰʌǰiŋ?
eint ðər ə pen ðət wəl rait bifɔr ðei dai?
eint ju praud ðət juv stil ɡɑt feisəz?
eint ðər wʌn dæm sɒŋ ðət kən meik mi
breik daun ənd krai?

<[chorus> ai rəpit θri taimz æd lib <]>
ɔl nait
ai wɑnt ðə jəŋ əmerikən
jəŋ əmerikən, jəŋ əmerikən, ai wɑnt ðə jəŋ əmerikən
ɔl rait
ai wɑnt ðə jəŋ əmerikən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!