pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Dayglow – Can I Call You Tonight?- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Dayglow – Can I Call You Tonight?- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

 

“Can I Call You Tonight?”

I feel close
Well maybe I’m not, heaven knows
It’s a spotlight stuck on the ceiling
Why are these the things that I’m feeling?
There’s so much time
For me to speak up, but I keep quiet
I’ll complicate the most of the mantra
The power’s out and I can’t turn the fan onSo can I call you tonight?
I’m trying to make up my mind
Just how I feel
Could you tell me what’s real?
I hear your voice on the phone
Now I’m no longer alone
Just how I feel
Could you tell me what’s real anymore?
Cause I wouldn’t knowVoice so low
Sneaking around, so it goes
I always try my best to listen
Picking up things that I can fidget
Circle speed
Pacing around, watching my feet
Batteries drain, I get the memo
“I think that I might have to let you go”So can I call you tonight?
I’m trying to make up my mind
Just how I feel
Could you tell me what’s real?
I hear your voice on the phone
Now I’m no longer alone
Just how I feel
Could you tell me what’s real anymore?
Cause I wouldn’t know(We’re sorry; you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service)
(If you feel you have reached this recording in error please check the number and try your call again)
Don’t go, don’t go so easy
Don’t go, don’t go and leave me
Don’t go, don’t go so easy
Don’t go, don’t go and leave me
Don’t go, don’t go so easy
Don’t go, don’t go and leave me
Don’t go, don’t go so easy
Don’t go, don’t go and leave meSo can I call you tonight?
I’m trying to make up my mind
Just how I feel
Could you tell me what’s real?
I hear your voice on the phone
Now I’m no longer alone
Just how I feel
Could you tell me what’s real anymore?
Cause I wouldn’t know

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

kən ai kɒl ju tənai?

ai fil klous
wel meibi aim nɑt, hevən nouz
its ə spɑtlait stək ɑn ðə siliŋ
wai ər ðiz ðə θiŋz ðət aim filiŋ?
ðerz sou mʌč taim
fər mi tə spik ʌp, bət ai kip kwaiət
ail kɑmpləket ðə moust əv ðə mæntrə
ðə pauərz aut ənd ai kænt tərn ðə fæn ɑn

sou kən ai kɒl ju tənait?
aim traiiŋ tə meik ʌp mai maind
ǰəst hau ai fil
kəd ju tel mi hwʌts riəl?
ai hir jər vɔis ɑn ðə foun
nau aim nou lɔŋɡər əloun
ǰəst hau ai fil
kəd ju tel mi hwʌts riəl enimɔr?
kəz ai wudənt nou

vɔis sou lou
snikiŋ əraund, sou it ɡouz
ai ɔlweiz trai mai best tə lisən
pikiŋ ʌp θiŋz ðət ai kən fiǰət
sərkəl spid
peisiŋ əraund, wɑčiŋ mai fit
bætəriz drein, ai ɡet ðə memou
ai θiŋk ðət ai mait həv tə let ju ɡou

sou kən ai kɒl ju tənait?
aim traiiŋ tə meik ʌp mai maind
ǰəst hau ai fil
kəd ju tel mi hwʌts riəl?
ai hir jər vɔis ɑn ðə foun
nau aim nou lɔŋɡər əloun
ǰəst hau ai fil
kəd ju tel mi hwʌts riəl enimɔr?
kəz ai wudənt nou

wir sɑri; ju həv ričt ə nʌmbᵊr ðət həz bin diskənektid ɔr z nou lɔŋɡər in sərvəs
if ju fil ju həv ričt ðis rəkɔrdiŋ in erər pliz ček ðə nʌmbᵊr ənd trai jər kɒl əɡen
dount ɡou, dount ɡou sou izi
dount ɡou, dount ɡou ənd liv mi
dount ɡou, dount ɡou sou izi
dount ɡou, dount ɡou ənd liv mi
dount ɡou, dount ɡou sou izi
dount ɡou, dount ɡou ənd liv mi
dount ɡou, dount ɡou sou izi
dount ɡou, dount ɡou ənd liv mi

sou kən ai kɒl ju tənait?
aim traiiŋ tə meik ʌp mai maind
ǰəst hau ai fil
kəd ju tel mi hwʌts riəl?
ai hir jər vɔis ɑn ðə foun
nau aim nou lɔŋɡər əloun
ǰəst hau ai fil
kəd ju tel mi hwʌts riəl enimɔr?
kəz ai wudənt nou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!