como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Demolition Lovers-My Chemical Romance-MCR-Pronunciación Letra y Video

Demolition Lovers-My Chemical Romance-MCR-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

MY CHEMICAL ROMANCE LYRICS
“Demolition Lovers”

Hand in mine, into your icy blues
And then I’d say to you we could take to the highway
With this trunk of ammunition too
I’d end my days with you in a hail of bullets

I’m trying, I’m trying
To let you know just how much you mean to me
And after all the things we put each other through and

I would drive on to the end with you
A liquor store or two keeps the gas tank full
And I feel like there’s nothing left to do
But prove myself to you and we’ll keep it running

But this time, I mean it
I’ll let you know just how much you mean to me
As snow falls on desert sky
Until the end of everything
I’m trying, I’m trying
To let you know how much you mean
As days fade, and nights grow
And we go cold

Until the end, until this pool of blood
Until this, I mean this, I mean this
Until the end of…

I’m trying, I’m trying
To let you know how much you mean
As days fade, and nights grow
And we go cold

But this time, we’ll show them
We’ll show them all how much we mean
As snow falls on desert sky
Until the end of every…

All we are, all we are
Is bullets I mean this
[x4]

As lead rains, will pass on through our phantoms
Forever, forever
Like scarecrows that fuel this flame we’re burning
Forever, and ever
Know how much I want to show you you’re the only one
Like a bed of roses there’s a dozen reasons in this gun

And as we’re falling down, and in this pool of blood
And as we’re touching hands, and as we’re falling down
And in this pool of blood, and as we’re falling down
I’ll see your eyes, and in this pool of blood
I’ll meet your eyes, I mean this forever

#Pronunciación de Nivel Intermedio

mai keməkəl roumæns liriks
deməlišən lʌvᵊrz

hænd in main, intu jər aisi bluz
ənd ðen aid sei tə ju wi kəd teik tə ðə haiwe
wiθ ðis trəŋk əv æmjənišən tu
aid end mai deiz wiθ ju in ə heil əv buləts

aim traiiŋ, aim traiiŋ
tə let ju nou ǰəst hau mʌč ju min tə mi
ənd æftər ɔl ðə θiŋz wi put ič ʌðᵊr θru ænd

ai wud draiv ɑn tə ði end wiθ ju
ə likər stɔr ɔr tu kips ðə ɡæs tæŋk ful
ənd ai fil laik ðerz nʌθiŋ left tə du
bət pruv maiself tə ju ənd wil kip it rʌniŋ

bət ðis taim, ai min it
ail let ju nou ǰəst hau mʌč ju min tə mi
əz snou fɒlz ɑn dezᵊrt skai
ʌntil ði end əv evriθiŋ
aim traiiŋ, aim traiiŋ
tə let ju nou hau mʌč ju min
əz deiz feid, ənd naits ɡrou
ənd wi ɡou kould

ʌntil ði end, ʌntil ðis pul əv bləd
ʌntil ðis, ai min ðis, ai min ðis
ʌntil ði end ʌv…

aim traiiŋ, aim traiiŋ
tə let ju nou hau mʌč ju min
əz deiz feid, ənd naits ɡrou
ənd wi ɡou kould

bət ðis taim, wil šou ðəm
wil šou ðəm ɔl hau mʌč wi min
əz snou fɒlz ɑn dezᵊrt skai
ʌntil ði end əv evri…

ɔl wi ɑr, ɔl wi ɑr
iz buləts ai min ðis
<[x4]>

əz led reinz, wəl pæs ɑn θru auər fæntəmz
fərevər, fərevər
laik skeəkrouz ðət fjuəl ðis fleim wir bərniŋ
fərevər, ənd evᵊr
nou hau mʌč ai wɑnt tə šou ju jər ði ounli wʌn
laik ə bed əv rouziz ðerz ə dʌzən rizənz in ðis ɡən

ənd əz wir fɑliŋ daun, ənd in ðis pul əv bləd
ənd əz wir tʌčiŋ hændz, ənd əz wir fɑliŋ daun
ənd in ðis pul əv bləd, ənd əz wir fɑliŋ daun
ail si jər aiz, ənd in ðis pul əv bləd
ail mit jər aiz, ai min ðis fərevər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!