Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Desiigner – Liife-Gucci Mane-Pronunciación Letra Traducción

Desiigner – Liife-Gucci Mane-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Desiigner Lyrics
“Liife”
(feat. Gucci Mane)

[Desiigner:]
Taz countin’ all this fuckin’ money
CashMoneyAP
Git, git, grrrrrah
Git, git, grrrrrah
Desiigner

Let me tell you how it is
I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick
I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick

Told me stay away from the bullshit
Stay focused, here the rhymin’
Shout to Big Blood, fuck the police
Heard Trump in the county
I seen niggas Feds
When I pulled up, yeah and he’s frownin’
Yeah niggas get bounties here
Hit the ocean, (grrrrrah) he drownin’
Bounce bitch, beat bouncin’
Hashtag, click, pound
Niggas talk shit or freestyle
Fuck them, everybody stylin’
Hot 97 turn to 9/11
When the MAC 11, streets rhymin’
Pop off these diamonds
Make a DJ get down with it

[Desiigner (Gucci Mane):]
I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick
I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets (it’s Gucci)
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick

[Gucci Mane:]
I’m on some real life
Real ice, this my real wife
I did real time and I lost my mind twice
On the interstate, gamblin’ like I’m shootin’ dice
I’ll drive the whole night just to get that low price (skrrt)
Everybody rootin’ for the underdog
But when you on the top, they wanna see you fall (fall)
But fuck ‘em all
I put my back against the wall (wall)
They hate to see you ball
They wanna see a nigga crawl (fall)
Shout out to Desiigner, he be killin’ shit (Desiigner)
You gotta be a hater you not feelin’ it (fuck ‘em)
G.O.O.D. Music but we make that hood music (haaan)
And we ain’t gotta brag ‘cause we used to it
(It’s Gucci!)

[Desiigner:]
I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick
I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick

Funny, (git!, grrrrrah)
Desiigner
All the finest
Fill up the shooters
Man this boy gettin’ money
I’m in love with the money
[?]
Ayy, huh

I’m on some real life, shit life, real life shit
Never satisfied when you’re goin’ past rich
Throws a lot of money put some bread on caskets
They don’t wan’ see you ball they just want a draft pick

#Pronunciación de la Canción

 

<desiigner> liriks
<liife>
fit. ɡuči mein

<[desiigner>: <]>
<taz> <countin> ɔl ðis <fuckin> mʌni
<cashmoneyap>
<git>, <git>, <grrrrrah>
<git>, <git>, <grrrrrah>
<desiigner>

let mi tel ju hau it iz
aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik
aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik

tould mi stei əwei frəm ðə bulšit
stei foukəst, hiər ðə <rhymin>
šaut tə biɡ bləd, fək ðə pəlis
hərd trəmp in ðə kaunti
ai sin <niggas> fedz
hwen ai puld ʌp, jæ ənd hiz <frownin>
jæ <niggas> ɡet bauntiz hiər
hit ði oušən, <grrrrrah> hi <drownin>
bauns bič, bit <bouncin>
<hashtag>, klik, paund
<niggas> tɔk šit ɔr fristail
fək ðəm, evribɑdi <stylin>
hɑt nainti sevən tərn tə nain ilevən
hwen ðə mæk ilevən, strits <rhymin>
pɑp ɒf ðiz daiməndz
meik ə diǰei ɡet daun wiθ it

<[desiigner> ɡuči mein: <]>
aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik
aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts its ɡuči
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik

<[gucci> mein: <]>
aim ɑn səm riəl laif
riəl ais, ðis mai riəl waif
ai did riəl taim ənd ai lɒst mai maind twais
ɑn ði intərsteit, ɡæmblin laik aim <shootin> dais
ail draiv ðə houl nait ǰəst tə ɡet ðət lou prais <skrrt>
evribɑdi <rootin> fər ði ʌndərdɔɡ
bət hwen ju ɑn ðə tɑp, ðei wɑnə si ju fɑl fɑl
bət fək <em> ɔl
ai put mai bæk əɡenst ðə wɒl wɒl
ðei heit tə si ju bɒl
ðei wɑnə si ə <nigga> krɒl fɑl
šaut aut tə <desiigner>, hi bi kilin šit <desiigner>
ju ɡɑtə bi ə heitər ju nɑt <feelin> it fək <em>
ǰi. ou. ou. di. mjuzik bət wi meik ðət hud mjuzik <haaan>
ənd wi eint ɡɑtə bræɡ kəz wi just tə it
its ɡuči!

<[desiigner>: <]>
aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik
aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik

fʌni, <git>!, <grrrrrah>
<desiigner>
ɔl ðə fainəst
fil ʌp ðə šutərz
mæn ðis bɔi <gettin> mʌni
aim in lʌv wiθ ðə mʌni
<[>? <]>
<ayy>, hə

aim ɑn səm riəl laif, šit laif, riəl laif šit
nevər sætəsfaid hwen jər ɡɔin pæst rič
θrouz ə lɑt əv mʌni put səm bred ɑn kæskəts
ðei dount wɑn si ju bɒl ðei ǰəst wɑnt ə dræft pik