pronunciaciones

Desiigner-Outlet-Pronunciación Letra Traducción

Desiigner-Outlet-Cómo se pronuncia en Inglés

Desiigner Lyrics
“Outlet”

Ooooo all the way it go
Ooooo all the way it go
Ooooo all the way it go
Oooooaahhhhhhh
Yeah, yeah, yeah, yeah
Ooooo all the way it go
Ooooo all the way it go
Ooooo all the way it go
Ooooo all the way it go
Ooooo all the way it go
Oooooaahhhhhhh

Got that Ruger on me, jeweler on me
Mula on me, who the homie
You be talking shit, got that boss bitch
Boss bitch, hold on, I crashed the whip
Choppa gon’ lay down a nigga
That’s that O shit, boss shit
Ready to switch up
Got that new money
Blue money, ready to pick up
Like ooooooo, choppa gon’ bury a nigga
I go get it how I live it
Talk shit, yeah nigga, talk is all a memory
The choppa hit, chalk shit, walk quick
Yeah niggas beefin’ is all a memory
I let ‘em hate, talk shit, talk shit
Yeah, nigga, this is all it did to me
More bottles, more bitches, more gold
More hoes, this is all a victory

Ballin’ hard in my i8
Watch it swerve, keep my mind straight
Dip and dash, hit ya guy gate
Dip and dash, hit ya guy face
I be talking like I got a Rays Charles choppa
Yeah that’s my blind date
You be talking like you B.I.G
You’ll get crossed out, you ain’t got faith
That’s that guy snake
Watch out for that guy snake
Big bullets with the U-Haul truck
So we move his ass ‘round my place
Move his ass over there and over there
Take his ass around (THLLLLLAH )
That’s what happens when it’s my state
Whip the glass ‘til the pot break
Whip the glass, gotta watch snakes
Whip the glass, gotta watch jakes
Niggas coming fast, choppa whip his ass
Everybody gotta tryna buy plate
Everybody tryna whip the coke up
Get it back to the Tri-State
Get it back to the Tri-State
Get it back to the Tri-State
That’s the rocket launcher or that golden Smithen
Smith and Wesson, it’ll eject ya, golden hit ya
That them black and white, the pandas go and get ya
Got that gold watch
….with me, getting more liquor
She be paparazzin’ with her tits out, getting more liquor
I be countin’ money, gettin’ cash
Yeah gettin’ more jigga
Let me find out that you riding ‘round with them broke niggas
Everybody riding town, yeah niggas gon’ get ya
And they gon’ hit ya
Fill you with holes, nigga

I done get it how I get it
Talk shit, yeah nigga, talk is all a memory
Smith and Wesson, it’ll eject ya
Golden hit ya
That’s the black and white, pandas gon’ get ya

Got gold bottle with that stripper with me
Getting more liquor, more pigeons, more cash
More chicken
Dead niggas come through, gon’ flip ‘em
Old niggas own niggas, I’m my own nigga
I’m a king, welcome to the throne, nigga
Barreled up, hit you with the stones, nigga
Knock you out, Mr. Larry Holmes, nigga
Switch it up, clap you with the chrome, nigga
On the camera, hit you with the drones, nigga
Hot97 turn to Mac 11
Everybody worried ‘bout me, get ya own, nigga

Ball out champion, fall out champion
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion, fall out champion
The war not never done
Ayy, ayy, ayy, true

Ball out champion, fall out champion
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion
Word
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion
Word
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion
Word
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion, fall out champion
Ball out champion
Word

#Pronunciación de la Canción

 

<desiigner> liriks
autlet

<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<oooooaahhhhhhh>
jæ, jæ, jæ, jæ
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<ooooo> ɔl ðə wei it ɡou
<oooooaahhhhhhh>

ɡɑt ðət ruɡər ɑn mi, ǰuələr ɑn mi
mjulə ɑn mi, hu ðə homi
ju bi tɔkiŋ šit, ɡɑt ðət bɒs bič
bɒs bič, hould ɑn, ai kræšt ðə wip
<choppa> <gon> lei daun ə <nigga>
ðæts ðət ou šit, bɒs šit
redi tə swič ʌp
ɡɑt ðət nu mʌni
blu mʌni, redi tə pik ʌp
laik <ooooooo>, <choppa> <gon> beri ə <nigga>
ai ɡou ɡet it hau ai laiv it
tɔk šit, jæ <nigga>, tɔk s ɔl ə meməri
ðə <choppa> hit, čɑk šit, wɑk kwik
jæ <niggas> <beefin> z ɔl ə meməri
ai let <em> heit, tɔk šit, tɔk šit
jæ, <nigga>, ðis iz ɔl it did tə mi
mɔr bɑtəlz, mɔr bičəz, mɔr ɡould
mɔr houz, ðis iz ɔl ə viktəri

bælin hɑrd in mai <i8>
wɑč it swərv, kip mai maind streit
dip ənd dæš, hit jɑ ɡai ɡeit
dip ənd dæš, hit jɑ ɡai feis
ai bi tɔkiŋ laik ai ɡɑt ə reiz čɑrlz <choppa>
jæ ðæts mai blaind deit
ju bi tɔkiŋ laik ju bi. ai. ǰi
jul ɡet krɒst aut, ju eint ɡɑt feiθ
ðæts ðət ɡai sneik
wɑč aut fər ðət ɡai sneik
biɡ buləts wiθ ðə <u-haul> trək
sou wi muv iz æs raund mai pleis
muv iz æs ouvᵊr ðər ənd ouvᵊr ðer
teik iz æs əraund <thlllllah>
ðæts hwʌt hæpənz hwen its mai steit
wip ðə ɡlæs til ðə pɑt breik
wip ðə ɡlæs, ɡɑtə wɑč sneiks
wip ðə ɡlæs, ɡɑtə wɑč ǰeiks
<niggas> kʌmiŋ fæst, <choppa> wip iz æs
evribɑdi ɡɑtə <tryna> bai pleit
evribɑdi <tryna> wip ðə kouk ʌp
ɡet it bæk tə ðə traisteit
ɡet it bæk tə ðə traisteit
ɡet it bæk tə ðə traisteit
ðæts ðə rɑkət lɒnčər ɔr ðət ɡouldən <smithen>
smiθ ənd wesən, itəl iǰekt jɑ, ɡouldən hit jɑ
ðət ðəm blæk ənd wait, ðə pændəz ɡou ənd ɡet jɑ
ɡɑt ðət ɡould wɑč
…. wiθ mi, ɡetiŋ mɔr likər
ši bi <paparazzin> wiθ hər tits aut, ɡetiŋ mɔr likər
ai bi <countin> mʌni, <gettin> kæš
jæ <gettin> mɔr <jigga>
let mi faind aut ðət ju raidiŋ raund wiθ ðəm brouk <niggas>
evribɑdi raidiŋ taun, jæ <niggas> <gon> ɡet jɑ
ənd ðei <gon> hit jɑ
fil ju wiθ houlz, <nigga>

ai dən ɡet it hau ai ɡet it
tɔk šit, jæ <nigga>, tɔk s ɔl ə meməri
smiθ ənd wesən, itəl iǰekt jɑ
ɡouldən hit jɑ
ðæts ðə blæk ənd wait, pændəz <gon> ɡet jɑ

ɡɑt ɡould bɑtəl wiθ ðət stripər wiθ mi
ɡetiŋ mɔr likər, mɔr piǰənz, mɔr kæš
mɔr čikən
ded <niggas> kəm θru, <gon> flip <em>
ould <niggas> oun <niggas>, aim mai oun <nigga>
aim ə kiŋ, welkəm tə ðə θroun, <nigga>
bærəld ʌp, hit ju wiθ ðə stounz, <nigga>
nɑk ju aut, mistər. leri houmz, <nigga>
swič it ʌp, klæp ju wiθ ðə kroum, <nigga>
ɑn ðə kæmərə, hit ju wiθ ðə drounz, <nigga>
<hot97> tərn tə mæk ilevən
evribɑdi wərid baut mi, ɡet jɑ oun, <nigga>

bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
ðə wɔr nɑt nevər dən
<ayy>, <ayy>, <ayy>, tru

bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən
wərd
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən
wərd
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən
wərd
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən, fɑl aut čæmpiən
bɒl aut čæmpiən
wərd