pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Destiny’s Child – Independent Women, Pt. 1- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Destiny’s Child – Independent Women, Pt. 1- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Destiny’s Child Lyrics

“Independent Women”

Lucy Liu
With my girl Drew
Cameron D
And Destiny
Charlie’s Angels, come on
Uh uh uh

Question: Tell me what you think about me?
I buy my own diamonds and I buy my own rings
Only ring your celly when I’m feeling lonely
When it’s all over please get up and leave

Question: Tell me how you feel about this?
Try to control me boy you get dismissed
Pay my own fun, oh and I pay my own bills
Always 50/50 in relationships

The shoes on my feet
I’ve bought it
The clothes I’m wearing
I’ve bought it
The rock I’m rockin’
I’ve bought it
‘Cause I depend on me
If I wanted
The watch I’m wearing
I’ll buy it
The house I live in
I’ve bought it
The car I’m driving
I’ve bought it
I depend on me
I depend on me

All the women who are independent
Throw your hands up at me
All the honeys who makin’ money
Throw your hands up at me
All the mamas who profit dollars
Throw your hands up at me
All the ladies who truly feel me
Throw your hands up at me

Girl, I didn’t know you could get down like that
Charlie, how your Angels get down like that
Girl, I didn’t know you could get down like that
Charlie, how your Angels get down like that

Tell me how you feel about this?
Do what I want live how I wanna live
I worked hard and sacrificed to get what I get
Ladies, it ain’t easy bein’ independent

Question: How’d you like this knowledge that I brought?
Braggin’ on that cash that he gave you is to front
If you’re gonna brag make sure it’s your money you flaunt
Depend on no one else to give you what you want

The shoes on my feet
I’ve bought it
The clothes I’m wearing
I’ve bought it
The rock I’m rockin’
I’ve bought it
‘Cause I depend on me
If I wanted
The watch I’m wearing
I’ve bought it
The house I live in
I’ve bought it
The car I’m driving
I’ve bought it
I depend on me
I depend on me

All the women who are independent
Throw your hands up at me
All the honeys who makin’ money
Throw your hands up at me
All the mamas who profit dollars
Throw your hands up at me
All the ladies who truly feel me
Throw your hands up at me

Girl, I didn’t know you could get down like that
Charlie, how your Angels get down like that
Girl, I didn’t know you could get down like that
Charlie, how your Angels get down like that

Destiny’s Child
What’s up?
You in the house?
Sure enough
We’ll break these people off Angel style

Child of Destiny
Independent beauty
No one else can scare me
Charlie’s Angels

Whoa
All the women who are independent
Throw your hands up at me
All the honeys who makin’ money
Throw your hands up at me
All the mamas who profit dollars
Throw your hands up at me
All the ladies who truly feel me
Throw your hands up at me

[Repeat until fade:]
Girl, I didn’t know you could get down like that
Charlie, how your Angels get down like that

#Pronunciación de la Canción

destəniiz čaild liriks
indəpendənt wimən

lusi lju
wiθ mai ɡərl dru
kæmərən di
ənd destəni
čɑrliz einǰəlz, kəm ɑn
ə ə ə

kwesčən: tel mi hwʌt ju θiŋk əbaut mi?
ai bai mai oun daiməndz ənd ai bai mai oun riŋz
ounli riŋ jər <celly> hwen aim filiŋ lounli
hwen its ɔl ouvᵊr pliz ɡet ʌp ənd liv

kwesčən: tel mi hau ju fil əbaut ðis?
trai tə kəntroul mi bɔi ju ɡet dismist
pei mai oun fən, ou ənd ai pei mai oun bilz
ɔlweiz fifti fifti in rileišənšips

ðə šuz ɑn mai fit
aiv bɔt it
ðə klouðz aim weriŋ
aiv bɔt it
ðə rɑk aim <rockin>
aiv bɔt it
kəz ai dəpend ɑn mi
if ai wɒntəd
ðə wɑč aim weriŋ
ail bai it
ðə haus ai laiv in
aiv bɔt it
ðə kɑr aim draiviŋ
aiv bɔt it
ai dəpend ɑn mi
ai dəpend ɑn mi

ɔl ðə wimən hu ər indəpendənt
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə hʌniz hu mækin mʌni
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə mɑməz hu prɑfət dɑlərz
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə leidiz hu truli fil mi
θrou jər hændz ʌp ət mi

ɡərl, ai didənt nou ju kəd ɡet daun laik ðæt
čɑrli, hau jər einǰəlz ɡet daun laik ðæt
ɡərl, ai didənt nou ju kəd ɡet daun laik ðæt
čɑrli, hau jər einǰəlz ɡet daun laik ðæt

tel mi hau ju fil əbaut ðis?
də hwʌt ai wɑnt laiv hau ai wɑnə laiv
ai wərkt hɑrd ənd sækrəfaist tə ɡet hwʌt ai ɡet
leidiz, it eint izi bin indəpendənt

kwesčən: haud ju laik ðis nɑləǰ ðət ai brɔt?
<braggin> ɑn ðət kæš ðət hi ɡeiv ju z tə frənt
if jər ɡɑnə bræɡ meik šur its jər mʌni ju flɒnt
dəpend ɑn nou wʌn els tə ɡiv ju hwʌt ju wɑnt

ðə šuz ɑn mai fit
aiv bɔt it
ðə klouðz aim weriŋ
aiv bɔt it
ðə rɑk aim <rockin>
aiv bɔt it
kəz ai dəpend ɑn mi
if ai wɒntəd
ðə wɑč aim weriŋ
aiv bɔt it
ðə haus ai laiv in
aiv bɔt it
ðə kɑr aim draiviŋ
aiv bɔt it
ai dəpend ɑn mi
ai dəpend ɑn mi

ɔl ðə wimən hu ər indəpendənt
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə hʌniz hu mækin mʌni
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə mɑməz hu prɑfət dɑlərz
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə leidiz hu truli fil mi
θrou jər hændz ʌp ət mi

ɡərl, ai didənt nou ju kəd ɡet daun laik ðæt
čɑrli, hau jər einǰəlz ɡet daun laik ðæt
ɡərl, ai didənt nou ju kəd ɡet daun laik ðæt
čɑrli, hau jər einǰəlz ɡet daun laik ðæt

destəniiz čaild
hwʌts ʌp?
ju in ðə haus?
šur ənəf
wil breik ðiz pipəl ɒf einǰəl stail

čaild əv destəni
indəpendənt bjuti
nou wʌn els kən sker mi
čɑrliz einǰəlz

wou
ɔl ðə wimən hu ər indəpendənt
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə hʌniz hu mækin mʌni
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə mɑməz hu prɑfət dɑlərz
θrou jər hændz ʌp ət mi
ɔl ðə leidiz hu truli fil mi
θrou jər hændz ʌp ət mi

<[repeat> ʌntil feid: <]>
ɡərl, ai didənt nou ju kəd ɡet daun laik ðæt
čɑrli, hau jər einǰəlz ɡet daun laik ðæt

 

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!