como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Die Antwoord-Cookie Thumper!-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Die Antwoord-Cookie Thumper!-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Cookie Thumper!”

There once was a little girl
Who had a crush on a bad, bad boy
But when that bad boy got out of prison
That little girl’s ass was in big, big trouble!

Daai bra anies hy’s n fokken gam bra
Haai! daai anies hy lam innie mang ja
‘ken sy my nommer?’ xha! boy what’s your number?
Twee ses? twee sewe? of is jy n ag bra?
[Translated:]
That boy anies, he’s a fuckin ghetto boy
Anies chills in jail
‘does she know my number?’ no! boy what’s your numer?
26? 27? or are you a 28?

Throw dem devilish gang signz in da air
Start giving it up 4 little evil me
My fingerz r green coz I’m a mean dope fiend
I’m wicked like mad d.o.g
Fresh like a little dark g.o.d
Yo-landi vi$$er got da hypest flow
Start talking in tongues whenever I get stoned
Mudafuckn mindz get blown
Every time I rap in2 da microphone
My zef accent iz very foreign
When I speak overseaz dey go: I beg your pardon?
U can’t get me like eric cartman
Naughty little kitty go meow
Yes daddy, I’m a big girl now
Jas little devil make your dick go wow
Chea boy! yo-landi vi$$er is hot stuff

Daai bra anies hy’s n fokken gangsta
Haai, daai bra anies hy lam innie mang ja
‘ken sy my nommer?’ xha! boy what’s your number?
Twee ses? twee sewe? of is jy n ag bra?
[Translated:]
That boy anies, he’s a fuckin gangster
Damn! anies is chilling in jail
‘does she know my number?’ no! boy what’s your numer?
26? 27? or are you a 28?

Daai bra anies hy droom innie mang ja
Van my punani, ja jys lekker jas bra
Vinger in jou hol in, nxa! haal uit die ganja
Ja pakkie zol in! klap it soos n rasta
[Translated:]
That boy anies, he’s dreaming in jail
Dreaming of my punani, yeah you heavy horny boy
Finger in your ass, nice! whip out the weed you smuggled in
Ja roll it up, light it up, hit like a rasta

I rhyme tight! tight! tight! tight!
Spark mosh-pit shit coz I rhyme so hype
Put me in front of sum1 I don’t like
I go punch! kick! bite! fight!
I’m kray-kray like o.d.b.
Yo-landi down wid o.p.p.
I smell lovely coz I don’t eat meat
2 much bubbly den I go pee-pee
Look out here cum little evil me
I got a itchy little need 4 speed
Rap on da beat like a hi-speed chase song
I gooi rooi! no mudafukin breaks on
All deze pop songz sound like da same song
I burn dem! ja mudafucka flame on!
Bow down 2 her mudafuckn majesty
No rapper out dere az bad az me!

Sny jou koekie!
Sny-sny jou snoekie cookie!
[Translated:]
Cut your little cake
Cut-cut your little fishy cake
Cut it-cut it- hey kitty kitty kitty!
Cut it-cut it- hey kitty kitty kitty!

Daai bra anies hy’s n fokken gam bra
Haai! daai anies hy lam innie mang ja
‘ken sy my nommer?’ xha! boy what’s your number?
Twee ses? twee sewe? of is jy n ag bra?
[Translated:]
That boy anies, he’s a fuckin ghetto boy
Anies chills in jail
‘does she know my number?’ no! boy what’s your numer?
26? 27? or are you a 28?

Daai bra anies hy’s a fokken gangsta
Daai bra anies hy’s vars uitie mang ja
Wys hom punani, waars jou cookie thumper?
Gee hom punani, maar hy soekie bum bra!
[Translated:]
That boy anies, he’s a fuckin gangster
That boy anies, he’s fresh out of jail
Show him punani, where’s your cookie thumper?
Give him punani, but he wants my bum-bum!

Daai bra anies hy’s a fokken rou bra
Ek blom met anies lekker oppie sofa
He love yo-landi coz I’m blonde all over
Maar yoh! daai anies hy hou van my boude!
[Translated:]
That boy anies he’s a fuckin raw boy
I chill with anies nice on the sofa
He’s loves yo-landi cos I’m blonde all over
But jeez! that anies, he really loves my bum-bum!

kuki θəmpər!

ðər wəns wəz ə litəl ɡərl
hu həd ə krəš ɑn ə bæd, bæd bɔi
bət hwen ðət bæd bɔi ɡɑt aut əv prizən
ðət litəl ɡərlz æs wəz in biɡ, biɡ trʌbəl!

<daai> brɑ <anies> haiiz en <fokken> <gam> brɑ
<haai>! <daai> <anies> hai læm <innie> mæŋ jɑ
ken sai mai <nommer>? <> <xha>! bɔi hwʌts jər nʌmbᵊr?
twi <ses>? twi <sewe>? əv z <jy> en æɡ brɑ?
<[translated>: <]>
ðæt bɔi <anies>, hiz ə <fuckin> ɡetou bɔi
<anies> čilz in ǰeil
dəz ši nou mai nʌmbᵊr? <> nou! bɔi hwʌts jər <numer>?
twenti siks? twenti sevən? ɔr ər ju ə twenti eit?

θrou dem devliš ɡæŋ <signz> in dɑ er
stɑrt ɡiviŋ it ʌp fɔr litəl ivəl mi
mai <fingerz> ɑr ɡrin kɑz aim ə min doup find
aim wikəd laik mæd di. ou. ǰi
freš laik ə litəl dɑrk ǰi. ou. di
<yo-landi> <vi$$er> ɡɑt dɑ <hypest> flou
stɑrt tɔkiŋ in təŋz hwenevᵊr ai ɡet stound
<mudafuckn> <mindz> ɡet bloun
evri taim ai ræp <in2> dɑ maikrəfoun
mai <zef> əksent <iz> veri fɔrən
hwen ai spik <overseaz> dei ɡou: ai beɡ jər pɑrdən?
ju kænt ɡet mi laik erik <cartman>
nɒti litəl kiti ɡou miau
jes dædi, aim ə biɡ ɡərl nau
ǰeimz litəl devəl meik jər dik ɡou wau
či bɔi! <yo-landi> <vi$$er> z hɑt stəf

<daai> brɑ <anies> haiiz en <fokken> ɡæŋstə
<haai>, <daai> brɑ <anies> hai læm <innie> mæŋ jɑ
ken sai mai <nommer>? <> <xha>! bɔi hwʌts jər nʌmbᵊr?
twi <ses>? twi <sewe>? əv z <jy> en æɡ brɑ?
<[translated>: <]>
ðæt bɔi <anies>, hiz ə <fuckin> ɡæŋstər
dæm! <anies> z čiliŋ in ǰeil
dəz ši nou mai nʌmbᵊr? <> nou! bɔi hwʌts jər <numer>?
twenti siks? twenti sevən? ɔr ər ju ə twenti eit?

<daai> brɑ <anies> hai <droom> <innie> mæŋ jɑ
væn mai <punani>, jɑ <jys> <lekker> ǰeimz brɑ
<vinger> in <jou> <hol> in, <nxa>! <haal> <uit> dai <ganja>
jɑ <pakkie> <zol> in! <klap> it suz en <rasta>
<[translated>: <]>
ðæt bɔi <anies>, hiz drimiŋ in ǰeil
drimiŋ əv mai <punani>, jæ ju hevi hɔrni bɔi
fiŋɡər in jər æs, nais! wip aut ðə wid ju smʌɡəld in
jɑ roul it ʌp, lait it ʌp, hit laik ə <rasta>

ai raim tait! tait! tait! tait!
spɑrk <mosh-pit> šit kɑz ai raim sou haip
put mi in frənt əv <sum1> ai dount laik
ai ɡou pənč! kik! bait! fait!
aim <kray-kray> laik ou. di. bi.
<yo-landi> daun <wid> ou. pi. pi.
ai smel lʌvli kɑz ai dount it mit
tu mʌč bʌbli den ai ɡou <pee-pee>
luk aut hiər kəm litəl ivəl mi
ai ɡɑt ə iči litəl nid fɔr spid
ræp ɑn dɑ bit laik ə <hi-speed> čeis sɒŋ
ai <gooi> <rooi>! nou <mudafukin> breiks ɑn
ɔl <deze> pɑp <songz> saund laik dɑ seim sɒŋ
ai bərn dem! jɑ <mudafucka> fleim ɑn!
bou daun tu hər <mudafuckn> mæǰəsti
nou ræpər aut <dere> <az> bæd <az> mi!

<sny> <jou> <koekie>!
<sny-sny> <jou> <snoekie> kuki!
<[translated>: <]>
kət jər litəl keik
<cut-cut> jər litəl fiši keik
kət <it-cut> it hei kiti kiti kiti!
kət <it-cut> it hei kiti kiti kiti!

<daai> brɑ <anies> haiiz en <fokken> <gam> brɑ
<haai>! <daai> <anies> hai læm <innie> mæŋ jɑ
ken sai mai <nommer>? <> <xha>! bɔi hwʌts jər nʌmbᵊr?
twi <ses>? twi <sewe>? əv z <jy> en æɡ brɑ?
<[translated>: <]>
ðæt bɔi <anies>, hiz ə <fuckin> ɡetou bɔi
<anies> čilz in ǰeil
dəz ši nou mai nʌmbᵊr? <> nou! bɔi hwʌts jər <numer>?
twenti siks? twenti sevən? ɔr ər ju ə twenti eit?

<daai> brɑ <anies> haiiz ə <fokken> ɡæŋstə
<daai> brɑ <anies> haiiz vɑrz <uitie> mæŋ jɑ
<wys> hɑm <punani>, <waars> <jou> kuki θəmpər?
ǰi hɑm <punani>, <maar> hai <soekie> bəm brɑ!
<[translated>: <]>
ðæt bɔi <anies>, hiz ə <fuckin> ɡæŋstər
ðæt bɔi <anies>, hiz freš aut əv ǰeil
šou im <punani>, werz jər kuki θəmpər?
ɡiv im <punani>, bət hi wɑnts mai <bum-bum>!

<daai> brɑ <anies> haiiz ə <fokken> ɹɔu brɑ
ek blɑm met <anies> <lekker> <oppie> soufə
hi lʌv <yo-landi> kɑz aim blɑnd ɔl ouvᵊr
<maar> jou! <daai> <anies> hai hu væn mai <boude>!
<[translated>: <]>
ðæt bɔi <anies> hiz ə <fuckin> rɑ bɔi
ai čil wiθ <anies> nais ɑn ðə soufə
hiz lʌvz <yo-landi> kɒs aim blɑnd ɔl ouvᵊr
bət ǰiz! ðət <anies>, hi rili lʌvz mai <bum-bum>!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!