aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

DIE ANTWOORD-UGLY BOY-Pronunciación Letra y Video

DIE ANTWOORD-UGLY BOY-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

DIE ANTWOORD LYRICS
“Ugly Boy”

[Hook – Yolandi:]
Ooh I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

Ooh I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

[Verse 1 – Ninja:]
Aye
You and me make the whole world jealous
God knows I know my homegirl’s precious
Life is crazy I know God bless us
Chill the fuck out I got this
You
Got nothing to worry about trust me
You trust in Ninjie cause he don’t play
Everything’s going to be okay
I can make your problems go away
And I ain’t scared of shit
Whatever the fuck it is I take care of it
If you’re strapped for cash, heading straight for a crash
I can make cash rain on your ass
Anything you want (You got it)
Anything you need (You got it)
Anything at all (You got it)
Just keep it real with me (You got it)

[Hook:]
Ooh I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

Yes I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

[Verse 2 – Ninja:]
You fuckin’ mental, my crazy little girl
Maybe the most psycho chick in the world
You mystical shit just’s not physical
What you and me got’s unfuckwithable
Respect me receive my protection
I’m always right by your side like a weapon
Love me I grant you there will be love
Fuck with my girl there will be blood
All my bitches love me, aw man it’s tough
One crazy girl’s more than enough
This is not ordinary love
This thing you an’ me got girl (Mm)
I believe it’s magic (Magic)
I believe it’s magic (Magic)
I believe it’s magic (Magic)
Magic (Magic)

[Hook:]
Oo I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

Ooh I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

[Verse 3 – Yolandi:]
Ugly on the skin
But you’re lovely from within
An angel kiss from me to you
Always there for me when I’m feelin’ blue
You say you’ll stick with me and I know you well
I just get so emotional
When I’m down and feeling weak
With tears streaming down my cheeks
You say the sweetest things
Like material stuff don’t mean a thing
But you take care of me to keep you safe
You so freaky babe

[NINJA:]
Yo
Anything you want (You got it)
Anything you need (You got it)
Anything at all (You got it)
Just keep it real with me (You got it)

[Hook:]
Ooh I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me
Oo I love my ugly boys

Yes I love my ugly boy
So rough and tough
Don’t care about anything but me
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

Ooh I love my ugly boy
Me love you long time
Yes I just love him cause he’s so crazy
You’re one crazy motherfucker (Why?)

Yes I love my ugly boy
So rough and tough
Aaa he fuck you up boy
Yes I just love him cause he’s so crazy
Just crazy about me

Peow!
I love him

dai <antwoord> liriks
ʌɡli bɔi

<[hook> <yolandi>: <]>
u ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

u ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

<[verse> wʌn ninǰə: <]>
ai
ju ənd mi meik ðə houl wərld ǰeləs
ɡɑd nouz ai nou mai <homegirl>iz prešəs
laif s kreizi ai nou ɡɑd bles əz
čil ðə fək aut ai ɡɑt ðis
ju
ɡɑt nʌθiŋ tə wəri əbaut trəst mi
ju trəst in <ninjie> kəz hi dount plei
evriθiŋz ɡouiŋ tə bi oukei
ai kən meik jər prɑbləmz ɡou əwei
ənd ai eint skerd əv šit
hwʌtevᵊr ðə fək it s ai teik ker əv it
if jər stræpt fər kæš, hediŋ streit fər ə kræš
ai kən meik kæš rein ɑn jər æs
eniθiŋ ju wɑnt ju ɡɑt it
eniθiŋ ju nid ju ɡɑt it
eniθiŋ ət ɔl ju ɡɑt it
ǰəst kip it riəl wiθ mi ju ɡɑt it

<[hook>: <]>
u ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

jes ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

<[verse> tu ninǰə: <]>
ju <fuckin> mentəl, mai kreizi litəl ɡərl
meibi ðə moust saikou čik in ðə wərld
ju mistikəl šit ǰəstiz nɑt fizikəl
hwʌt ju ənd mi ɡɑtiz <unfuckwithable>
rəspekt mi rəsiv mai prətekšən
aim ɔlweiz rait bai jər said laik ə wepən
lʌv mi ai ɡrænt ju ðər wəl bi lʌv
fək wiθ mai ɡərl ðər wəl bi bləd
ɔl mai bičəz lʌv mi, ɒ mæn its təf
wʌn kreizi ɡərlz mɔr ðən ənəf
ðis iz nɑt ɔrdəneri lʌv
ðis θiŋ ju <an> mi ɡɑt ɡərl milimitəz
ai bəliv its mæǰik mæǰik
ai bəliv its mæǰik mæǰik
ai bəliv its mæǰik mæǰik
mæǰik mæǰik

<[hook>: <]>
<oo> ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

u ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

<[verse> θri <yolandi>: <]>
ʌɡli ɑn ðə skin
bət jər lʌvli frəm wiðin
ən einǰəl kis frəm mi tə ju
ɔlweiz ðər fər mi hwen aim <feelin> blu
ju sei jul stik wiθ mi ənd ai nou ju wel
ai ǰəst ɡet sou imoušənəl
hwen aim daun ənd filiŋ wik
wiθ tirz strimiŋ daun mai čiks
ju sei ðə switəst θiŋz
laik mətiriəl stəf dount min ə θiŋ
bət ju teik ker əv mi tə kip ju seif
ju sou friki beib

<[ninja>: <]>
jou
eniθiŋ ju wɑnt ju ɡɑt it
eniθiŋ ju nid ju ɡɑt it
eniθiŋ ət ɔl ju ɡɑt it
ǰəst kip it riəl wiθ mi ju ɡɑt it

<[hook>: <]>
u ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi
<oo> ai lʌv mai ʌɡli bɔiz

jes ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
dount ker əbaut eniθiŋ bət mi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

u ai lʌv mai ʌɡli bɔi
mi lʌv ju lɔŋ taim
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
jər wʌn kreizi <motherfucker> wai?

jes ai lʌv mai ʌɡli bɔi
sou rəf ənd təf
tripəlei hi fək ju ʌp bɔi
jes ai ǰəst lʌv im kəz hiz sou kreizi
ǰəst kreizi əbaut mi

<peow>!
ai lʌv im

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!