Diplo – Color Blind-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Diplo Lyrics
“Color Blind”
(feat. Lil Xan)

I’ve been so color blind
And I’ve been so color blind (haha, yeah)

Ay, trips to the mall, I just stripped in the fall
I think I might really be the one after all, yeah
The one to rule them all, I’m the chosen one, the savior
But all these triple six, yeah
Make it look like I was up to no good
At least that’s what my momma said, yeah
Now I’m the one givin’ momma bread
Done with the pain, I’m just so heartless

I’ve been so color blind
And I’ve been so color blind

(I said)
(I said)

Love don’t cost a thing, yeah
So all my girls need diamond ring, yeah, yo, yo
Text that I sent that you never ever read
Got me feelin’ like you never ever ever really cared, yeah
But that’s okay though
I hope you feel okay though
They used to call me Diego
My favorite drink is Faygo
I’ve been so so so…

(I said)
(I said)

I’ve been so color blind
I’ve been so color blind

I’ve been so color blind
And I’ve been so color blind

#Pronunciación de la Canción

<diplo> liriks
kʌlər blaind
fit. lil <xan>
aiv bin sou kʌlər blaind
ənd aiv bin sou kʌlər blaind hɑhɑ, jæ
ei, trips tə ðə mɒl, ai ǰəst stript in ðə fɑl
ai θiŋk ai mait rili bi ðə wʌn æftər ɔl, jæ
ðə wʌn tə rul ðəm ɔl, aim ðə čouzən wʌn, ðə seivjər
bət ɔl ðiz tripəl siks, jæ
meik it luk laik ai wəz ʌp tə nou ɡud
ət list ðæts hwʌt mai mɑmə sed, jæ
nau aim ðə wʌn <givin> mɑmə bred
dən wiθ ðə pein, aim ǰəst sou hɑrtləs
aiv bin sou kʌlər blaind
ənd aiv bin sou kʌlər blaind
ai sed
ai sed
lʌv dount kɑst ə θiŋ, jæ
sou ɔl mai ɡərlz nid daimənd riŋ, jæ, jou, jou
tekst ðət ai sent ðət ju nevər evᵊr rid
ɡɑt mi <feelin> laik ju nevər evᵊr evᵊr rili kerd, jæ
bət ðæts oukei ðou
ai houp ju fil oukei ðou
ðei just tə kɒl mi dieiɡou
mai feivərət driŋk s <faygo>
aiv bin sou sou sou…
ai sed
ai sed
aiv bin sou kʌlər blaind
aiv bin sou kʌlər blaind
aiv bin sou kʌlər blaind
ənd aiv bin sou kʌlər blaind