como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Dive-Ed Sheeran-Pronunciación Letra Traducción y Video

Dive-Ed Sheeran-Cursos Online Gratuitos

ED SHEERAN LYRICS
“Dive”

Maybe I came on too strong
Maybe I waited too long
Maybe I played my cards wrong
Oh just a little bit wrong
Baby I apologise for it

I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
I could live, I could die
Hanging on the words you say
I’ve been known to give my all
And jumping in harder than
10,000 rocks on the lake

So don’t call me baby
Unless you mean it
Don’t tell me you need me
If you don’t believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you

You’re a mystery
I have travelled the world
And there’s no other girl like you, no one
What’s your history?
Do you have a tendency to lead some people on?
Cause I heard you do

I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
I could live, I could die
Hanging on the words you say
I’ve been known to give my all
And lie awake, every day
Don’t know how much I can take

So don’t call me baby
Unless you mean it
Don’t tell me you need me
If you don’t believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you

I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
I could live, I could die
Hanging on the words you say
I’ve been known to give my all
Sitting back, looking at
Every mess that I made

So don’t call me baby
Unless you mean it
Don’t tell me you need me
If you don’t believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you
Before I dive right into you
Before I dive right into you

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

ed širən liriks
daiv

meibi ai keim ɑn tu strɒŋ
meibi ai weitəd tu lɔŋ
meibi ai pleid mai kɑrdz rɒŋ
ou ǰəst ə litəl bit rɒŋ
beibi ai əpɒləǰaiz fər it

ai kəd fɑl ɔr ai kəd flai
hiər in jər eərəplein
ai kəd laiv, ai kəd dai
hæŋiŋ ɑn ðə wərdz ju sei
aiv bin noun tə ɡiv mai ɔl
ənd ǰʌmpiŋ in hɑrdər ðæn
ten, zirou rɑks ɑn ðə leik

sou dount kɒl mi beibi
ənles ju min it
dount tel mi ju nid mi
if ju dount bəliv it
sou let mi nou ðə truθ
bifɔr ai daiv rait intu ju

jər ə mistəri
ai həv trævəld ðə wərld
ənd ðerz nou ʌðᵊr ɡərl laik ju, nou wʌn
hwʌts jər histᵊri?
də ju həv ə tendənsi tə led səm pipəl ɑn?
kəz ai hərd ju du

ai kəd fɑl ɔr ai kəd flai
hiər in jər eərəplein
ai kəd laiv, ai kəd dai
hæŋiŋ ɑn ðə wərdz ju sei
aiv bin noun tə ɡiv mai ɔl
ənd lai əweik, evri dei
dount nou hau mʌč ai kən teik

sou dount kɒl mi beibi
ənles ju min it
dount tel mi ju nid mi
if ju dount bəliv it
sou let mi nou ðə truθ
bifɔr ai daiv rait intu ju

ai kəd fɑl ɔr ai kəd flai
hiər in jər eərəplein
ai kəd laiv, ai kəd dai
hæŋiŋ ɑn ðə wərdz ju sei
aiv bin noun tə ɡiv mai ɔl
sitiŋ bæk, lukiŋ æt
evri mes ðət ai meid

sou dount kɒl mi beibi
ənles ju min it
dount tel mi ju nid mi
if ju dount bəliv it
sou let mi nou ðə truθ
bifɔr ai daiv rait intu ju
bifɔr ai daiv rait intu ju
bifɔr ai daiv rait intu ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!