Dizzee Rascal-Excuse Me Please-Pronunciación Letra Traducción

Dizzee Rascal-Excuse Me Please-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Dizzee Rascal Lyrics
“Excuse Me Please”

[Hook:]
Sometimes I think the whole world’s gone crazy
The shit I see, it don’t cease to amaze me
I get baffled everytime I try and suss it
And now I’ve had enough, so excuse me please, fuck it

[Verse 1:]
Can somebody tell me what this world’s about
Can somebody tell me what this life’s about
I just can’t work it out
No sense, no logic, I can’t get a grip of it
I do my best to understand it but I’ve never got it
I watch the people slug it out and struggle in the system
But the end result’s the same whether a Muslim or a Christian
There’s so much hate in the world we’re fighting, what are we fighting for?
When the rich keep getting richer and the poor keep getting ignored
Lord

[Hook x2]

[Verse 2:]
I took it there and now it’s time to take it further
If a policeman kills somebody, is that policeman still a murderer?
He’s got a worthy cause, I guess that gives him some immunity
Or is he just another lost soul in our community?
To take a life’s a serious thing and only God can judge it
Would he look at it like it’s for the safety of the public?
And if you don’t wanna pay the price you really shouldn’t thug it
I know I am playing with fire but fuck it, I love it
Cause

[Hook x2]

Fuck it, ya get me?
I don’t give no…
Is it me?
It must just be me
You know, know what I mean?
There’s no point even going through it, man
It is the fuck what it is, I guess
You know what I mean?
Fuck it!

[Verse 3:]
Who’s in charge of the stupid place?
I wanna punch his stupid face
Yeah, it ain’t right but it’s a shame
Gotta be someone I can blame
Someones gotta have answers, someone’s written a masterplan
Cause I can’t see no sign of God’s involvement, this has gotta be man
So much madness in the world
So much evil and confusion
But there’s so much good as well
So there’s got to be some solution
So that means there must be hope
Maybe room for revolution
So that means there must be hope
Maybe room for revolution

[Hook x2]

Fuck it, ya get me?
Shout to my people out there
Wonderin what it is really all about
I guess we’ll never know
Unless you really wanna know
Maths & English, stupid
Yeah!
Dirtee Stank, what!

#Pronunciación de la Canción

<dizzee> ræskəl liriks
ikskjus mi pliz
<[hook>: <]>
səmtaimz ai θiŋk ðə houl wərldz ɡɒn kreizi
ðə šit ai si, it dount sis tə əmeiz mi
ai ɡet bæfəld evritaim ai trai ənd səs it
ənd nau aiv həd ənəf, sou ikskjus mi pliz, fək it
<[verse> wʌn: <]>
kən sʌmbɑdi tel mi hwʌt ðis wərldz əbaut
kən sʌmbɑdi tel mi hwʌt ðis laifs əbaut
ai ǰəst kænt wərk it aut
nou sens, nou lɑǰik, ai kænt ɡet ə ɡrip əv it
ai də mai best tə ʌndərstænd it bət aiv nevər ɡɑt it
ai wɑč ðə pipəl sləɡ it aut ənd strʌɡəl in ðə sistəm
bət ði end rəzəltiz ðə seim weðər ə məzləm ɔr ə krisčən
ðerz sou mʌč heit in ðə wərld wir faitiŋ, hwʌt ər wi faitiŋ fɔr?
hwen ðə rič kip ɡetiŋ ričər ənd ðə pur kip ɡetiŋ ignɔrd
lɔrd
<[hook> <x2]>
<[verse> tu: <]>
ai tuk it ðər ənd nau its taim tə teik it fərðər
if ə pəlismən kilz sʌmbɑdi, iz ðət pəlismən stil ə mərdərər?
hiz ɡɑt ə wərði kəz, ai ɡes ðət ɡivz im səm imjunəti
ɔr z hi ǰəst ənʌðᵊr lɒst soul in auər kəmjunəti?
tə teik ə laifs ə siriəs θiŋ ənd ounli ɡɑd kən ǰəǰ it
wud hi luk ət it laik its fər ðə seifti əv ðə pʌblik?
ənd if ju dount wɑnə pei ðə prais ju rili šudənt θəɡ it
ai nou ai əm pleiiŋ wiθ faiər bət fək it, ai lʌv it
kəz
<[hook> <x2]>
fək it, jɑ ɡet mi?
ai dount ɡiv nou…
iz it mi?
it məst ǰəst bi mi
ju nou, nou hwʌt ai min?
ðerz nou pɔint ivən ɡouiŋ θru it, mæn
it s ðə fək hwʌt it iz, ai ɡes
ju nou hwʌt ai min?
fək it!
<[verse> θri: <]>
huz in čɑrǰ əv ðə stupəd pleis?
ai wɑnə pənč iz stupəd feis
jæ, it eint rait bət its ə šeim
ɡɑtə bi sʌmwən ai kən bleim
<someones> ɡɑtə həv ænsərz, səmwənz ritən ə <masterplan>
kəz ai kænt si nou sain əv ɡɑdz invɑlvmənt, ðis həz ɡɑtə bi mæn
sou mʌč mædnəs in ðə wərld
sou mʌč ivəl ənd kənfjužən
bət ðerz sou mʌč ɡud əz wel
sou ðerz ɡɑt tə bi səm səlušən
sou ðət minz ðər məst bi houp
meibi rum fər revəlušən
sou ðət minz ðər məst bi houp
meibi rum fər revəlušən
<[hook> <x2]>
fək it, jɑ ɡet mi?
šaut tə mai pipəl aut ðer
<wonderin> hwʌt it s rili ɔl əbaut
ai ɡes wil nevər nou
ənles ju rili wɑnə nou
mæθs <&amp>; iŋɡliš, stupəd
jæ!
<dirtee> stæŋk, hwʌt!
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!