aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

DJ Khaled-I Got the Keys-Jay Z-Future-Pronunciación Letra y Video

DJ Khaled-I Got the Keys-Jay Z-Future-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

DJ KHALED LYRICS
“I Got The Keys”
(feat. Future & Jay Z)

[Intro:]
[DJ Khaled:] We The Best music!
[Jay Z:] Oh, this what we doin’ here
[DJ Khaled:] Another one!!!
[Jay Z:] I’ma have to put my jewelry on for this one
[Future:] Wraith talk, Wraith talk, oh, we talkin’ that Wraith talk
Safe talk, safe talk, here we go talkin’ that safe talk
[DJ Khaled:] Major key alert!
[Jay Z:] Oh, we good now
[Future:] Major bag alert
[DJ Khaled:] DJ Khaled!

[Hook – Future:]
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
We go to court, we gon’ plead the fifth
I know the judge, I’ma shoot him some chips
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys

[Verse 1 – Jay Z:]
Niggas always asking me the key
‘Til you own your own you can’t be free
‘Til you’re on your own you can’t be me
How we still slaves in 2016?
Key to life, keep a bag comin’
Every night another bag comin’
I ain’t been asleep since ’96
I ain’t seen the back of my eyelids
I been speedin’ through life with no safety belt
One on one with the corner, with no safety help
I perform like Josh Norman, I ain’t normal, nigga
Just a project nigga out in Beverly Hills, California, nigga
That Wraith talk, that’s foreign, nigga
Special cloth talk here
All my niggas from the mud damn near
All my niggas millionares
We gon’ take it there, I swear
You gon’ think a nigga’s psychic
You ain’t seen nothin’ like this
I should probably copyright this
I promise they ain’t gonna like this

[Hook – Future:]
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
We go to court, we gon’ plead the fifth
I know the judge, I’ma shoot him some chips
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
Radar, radar on, these niggas ain’t even on my radar
Radar, radar on, on, you ain’t on my radar
Radar, radar, no, no, you hatin’ on my radar
No, no, you bitches ain’t, bitches ain’t even on my radar

[Verse 2 – Jay Z:]
I got a bag for lawyers, like, “Fuck your charges!”
Hop out the courtroom, like, “What charges?”
Big pimpin’ on your court steps
Case y’all ain’t notice, I ain’t lost yet
Y’all know it’s one to one
Soon as you hear that uh, uh, uh
Y’all know the difference right
From rap facts and fiction, right?
Real life I’m like HOV
Real life I’m life goals
In real life they’re like me?
In real life I’m like, “No.”
My swag different, that bag different
My wife Beyoncé, I brag different
My baby Blue, I dream in color
That’s too much flavor, I don’t rap to suckas (Ha!)
God bless you all, I only talk special talk
I only talk special cloth
Said I only talk special, ah!

[Hook – Future:]
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
We go to court, we gon’ plead the fifth
I know the judge, I’ma shoot him some chips
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
Radar, radar on, these niggas ain’t even on my radar
Radar, radar on, on, you ain’t on my radar
Radar, radar, no, no, you hatin’ on my radar
No, no, you bitches ain’t, bitches ain’t even on my radar

[Interlude:]
[DJ Khaled:] I got the keys
[Future:] I got the keys, keys, keys
[DJ Khaled:] I got the keys to all success!
[Future:] I got the keys, keys, keys
[DJ Khaled:] We the best!
[Future:] I got the keys, keys, keys
[DJ Khaled:] Roc Nation! Freebandz!

[Hook – Future:]
Secure the bag alert
Alert, alert, alert, alert, alert, alert
Alert, alert, alert, alert, we got ‘em alert
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys
We go to court, we gon’ plead the fifth
I know the judge, I’ma shoot him some chips
I got them keys, keys, keys
I got them keys, keys, keys


diǰei <khaled> liriks
ai ɡɑt ðə kiz
fit. fjučər ənd ǰei zi

<[intro>: <]>
<[dj> <khaled>: <]> wi ðə best mjuzik!
<[jay> zi: <]> ou, ðis hwʌt wi <doin> hiər
<[dj> <khaled>: <]> ənʌðᵊr wʌn!!!
<[jay> zi: <]> <ima> həv tə put mai ǰuəlri ɑn fər ðis wʌn
<[future>: <]> reiθ tɔk, reiθ tɔk, ou, wi tɑkən ðət reiθ tɔk
seif tɔk, seif tɔk, hiər wi ɡou tɑkən ðət seif tɔk
<[dj> <khaled>: <]> meiǰər ki ələrt!
<[jay> zi: <]> ou, wi ɡud nau
<[future>: <]> meiǰər bæɡ ələrt
<[dj> <khaled>: <]> diǰei <khaled>!

<[hook> fjučər: <]>
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
wi ɡou tə kɔrt, wi <gon> plid ðə fifθ
ai nou ðə ǰəǰ, <ima> šut im səm čips
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz

<[verse> wʌn ǰei zi: <]>
<niggas> ɔlweiz æskiŋ mi ðə ki
til ju oun jər oun ju kænt bi fri
til jər ɑn jər oun ju kænt bi mi
hau wi stil sleivz in tu θauzənd sikstin?
ki tə laif, kip ə bæɡ <comin>
evri nait ənʌðᵊr bæɡ <comin>
ai eint bin əslip sins <96>
ai eint sin ðə bæk əv mai ailidz
ai bin <speedin> θru laif wiθ nou seifti belt
wʌn ɑn wʌn wiθ ðə kɔrnər, wiθ nou seifti help
ai pərfɔrm laik ǰɑš nɔrmən, ai eint nɔrməl, <nigga>
ǰəst ə prɑǰekt <nigga> aut in bevərli hilz, kæləfɔrnjə, <nigga>
ðət reiθ tɔk, ðæts fɔrən, <nigga>
spešəl klɒθ tɔk hiər
ɔl mai <niggas> frəm ðə məd dæm nir
ɔl mai <niggas> <millionares>
wi <gon> teik it ðer, ai swer
ju <gon> θiŋk ə <nigga>iz saikik
ju eint sin nəθən laik ðis
ai šəd prɑbəbli kɑpirait ðis
ai prɑməs ðei eint ɡɑnə laik ðis

<[hook> fjučər: <]>
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
wi ɡou tə kɔrt, wi <gon> plid ðə fifθ
ai nou ðə ǰəǰ, <ima> šut im səm čips
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
reidɑr, reidɑr ɑn, ðiz <niggas> eint ivən ɑn mai reidɑr
reidɑr, reidɑr ɑn, ɑn, ju eint ɑn mai reidɑr
reidɑr, reidɑr, nou, nou, ju <hatin> ɑn mai reidɑr
nou, nou, ju bičəz eint, bičəz eint ivən ɑn mai reidɑr

<[verse> tu ǰei zi: <]>
ai ɡɑt ə bæɡ fər lɔiərz, laik, fək jər čɑrǰəz!
hɑp aut ðə kɔrtrum, laik, hwʌt čɑrǰəz?
biɡ <pimpin> ɑn jər kɔrt steps
keis jɒl eint noutis, ai eint lɒst jet
jɒl nou its wʌn tə wʌn
sun əz ju hir ðət ə, ə, ə
jɒl nou ðə difərəns rait
frəm ræp fækts ənd fikšən, rait?
riəl laif aim laik <hov>
riəl laif aim laif ɡoulz
in riəl laif ðer laik mi?
in riəl laif aim laik, nou.
mai swæɡ difərənt, ðət bæɡ difərənt
mai waif bijɒnsei, ai bræɡ difərənt
mai beibi blu:, ai drim in kʌlər
ðæts tu mʌč fleivər, ai dount ræp tə <suckas> hɑ!
ɡɑd bles ju ɔl, ai ounli tɔk spešəl tɔk
ai ounli tɔk spešəl klɒθ
sed ai ounli tɔk spešəl, ɑ!

<[hook> fjučər: <]>
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
wi ɡou tə kɔrt, wi <gon> plid ðə fifθ
ai nou ðə ǰəǰ, <ima> šut im səm čips
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
reidɑr, reidɑr ɑn, ðiz <niggas> eint ivən ɑn mai reidɑr
reidɑr, reidɑr ɑn, ɑn, ju eint ɑn mai reidɑr
reidɑr, reidɑr, nou, nou, ju <hatin> ɑn mai reidɑr
nou, nou, ju bičəz eint, bičəz eint ivən ɑn mai reidɑr

<[interlude>: <]>
<[dj> <khaled>: <]> ai ɡɑt ðə kiz
<[future>: <]> ai ɡɑt ðə kiz, kiz, kiz
<[dj> <khaled>: <]> ai ɡɑt ðə kiz tə ɔl səkses!
<[future>: <]> ai ɡɑt ðə kiz, kiz, kiz
<[dj> <khaled>: <]> wi ðə best!
<[future>: <]> ai ɡɑt ðə kiz, kiz, kiz
<[dj> <khaled>: <]> rɑk neišən! <freebandz>!

<[hook> fjučər: <]>
sikjur ðə bæɡ ələrt
ələrt, ələrt, ələrt, ələrt, ələrt, ələrt
ələrt, ələrt, ələrt, ələrt, wi ɡɑt <em> ələrt
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
wi ɡou tə kɔrt, wi <gon> plid ðə fifθ
ai nou ðə ǰəǰ, <ima> šut im səm čips
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz
ai ɡɑt ðəm kiz, kiz, kiz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!