DJ Khaled-Nas Album Done-Nas-Pronunciación Letra y Video

DJ Khaled-Nas Album Done-Nas-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

DJ KHALED LYRICS
“Nas Album Done”
(feat. Nas)

[DJ Khaled:]
Classic, timeless, forever, iconic
DJ Khaled!

[Nas:]
A divine leader
Shine brighter, bonita mami meet a line sniffer
Never, poetic rhyme writer, chiefer
Ebony empress getter
Celebrity Apprentice a devil show
Big up to Africa, Mexico
Hennessy, margarita, venison eater
So dear spread ‘em here, don’t be actin’ innocent either
Don’t be, relax me, it’s only to the nasty
I’m just a phony assassin
A lot of niggas owe me, I’m a tax ‘em
A lot of sisters hold me to somethin’ holy and Catholic
Cause the rosary and gold flashy
Just an attachment and accessory to my dress code
Now everywhere all I see is Pablo, Esco
Last time I checked I was still breathin’
My neck was still freezin’, now everybody got an Escobar Season
To every baby on the album cover existin’
This trend I was settin’ came to fruition
I’m assistin’ to push the culture forward
To all my go supporters, go support us
Like a local black-owned grocery store
Cause in the hood shit ain’t passed down through blood
It’s a dub on that
We get government aid
Spend it at their stores, sendin’ their kids through college
We need balance, so we can lease and own Ds in our projects
So I’m askin’ Gs to go in their pockets
The racial economic inequality, let’s try to solve it

My signature fade with the devil blade
That’s a major key
I told her she smart and loyal, I like that
That’s a major key
Start a label, run it, sign yourself
That’s a major key
What Tony had on the table
It’s like us, we a major key

Still underestimated, every mistake a lesson
Mercury retrograde, so if that planet spin backwards up in the heavens maybe
It’s effectin’ back on niggas who don’t be reppin’ lately
I’m playin’ chess with babies
Niggas is nursery
Niggas impersonatin’, rehearsin’ me
Nothin’ like me, I’m the first of me and that’s quite certainly
So official, come get this issue, some women crazy
I like a woman to show me wisdom
These hoes easily convinced to pop their pussy with a loaded pistol
Y’all ain’t meant to be played
Says the brother with the signature fade
Still paid, stackin’, new stash
Went from hangin’ with shooters and clappers
To computer hackers
Check the fashion in Monaco
Gettin’ ocean mist on my HSTRY hats
Khaled called me when I was in album mode
So I put it on hold for the Major Key
My album done, niggas, wait and see

[DJ Khaled:]
Classic shit, timeless, forever, iconic

[Nas:]
My signature fade with the devil blade
That’s a major key
I told her she smart and loyal, I like that
That’s a major key
Start a label, run it, sign yourself
That’s a major key
What Tony had on the table
It’s like us, we a major key

#Pronunciación de Nivel Intermedio

diǰei <khaled> liriks
<nas> ælbəm dən
fit. <nas>

<[dj> <khaled>: <]>
klæsik, taimləs, fərevər, aikɒnik
diǰei <khaled>!

<[nas>: <]>
ə divain lidər
šain braitər, bonitə <mami> mit ə lain snifər
nevər, pouetik raim raitər, <chiefer>
ebəni empres ɡetər
səlebrəti əprentəs ə devəl šou
biɡ ʌp tə æfrikə, meksəkou
henəsi, mɑrɡəritə, venəsən itər
sou dir spred <em> hiər, dount bi æktən inəsənt iðər
dount bi, rəlæks mi, its ounli tə ðə næsti
aim ǰəst ə founi əsæsən
ə lɑt əv <niggas> ou mi, aim ə tæks <em>
ə lɑt əv sistərz hould mi tə sʌmθiŋ houli ənd kæθlik
kəz ðə rouzəri ənd ɡould flæši
ǰəst ən ətæčmənt ənd æksesəri tə mai dres koud
nau evriwer ɔl ai si z pɑblou, eskou
læst taim ai čekt ai wəz stil <breathin>
mai nek wəz stil <freezin>, nau evribɑdi ɡɑt ən eskobɑr sizən
tə evri beibi ɑn ði ælbəm kʌvər <existin>
ðis trend ai wəz <settin> keim tə fruišən
aim <assistin> tə puš ðə kʌlčər fɔrwərd
tə ɔl mai ɡou səpɔrtərz, ɡou səpɔrt əz
laik ə loukəl <black-owned> ɡrousəri stɔr
kəz in ðə hud šit eint pæst daun θru bləd
its ə dəb ɑn ðæt
wi ɡet ɡʌvərmənt eid
spend it ət ðer stɔrz, <sendin> ðer kidz θru kɑliǰ
wi nid bæləns, sou wi kən lis ənd oun diz in auər prɑǰekts
sou aim əskin ǰiz tə ɡou in ðer pɑkəts
ðə reišəl ekənɑmik inikwɑləti, lets trai tə sɑlv it

mai siɡnəčər feid wiθ ðə devəl bleid
ðæts ə meiǰər ki
ai tould hər ši smɑrt ənd lɔiəl, ai laik ðæt
ðæts ə meiǰər ki
stɑrt ə leibəl, rən it, sain jərself
ðæts ə meiǰər ki
hwʌt touni həd ɑn ðə teibəl
its laik əz, wi ə meiǰər ki

stil ʌndərestəmetəd, evri misteik ə lesən
mərkjəri retrəɡred, sou if ðət plænət spin bækwərdz ʌp in ðə hevənz meibi
its <effectin> bæk ɑn <niggas> hu dount bi <reppin> leitli
aim <playin> čes wiθ beibiz
<niggas> z nərsəri
<niggas> <impersonatin>, <rehearsin> mi
nəθən laik mi, aim ðə fərst əv mi ənd ðæts kwait sərtənli
sou əfišəl, kəm ɡet ðis išu, səm wimən kreizi
ai laik ə wumən tə šou mi wizdəm
ðiz houz izəli kənvinst tə pɑp ðer pusi wiθ ə loudid pistəl
jɒl eint ment tə bi pleid
sez ðə brʌðᵊr wiθ ðə siɡnəčər feid
stil peid, <stackin>, nu stæš
went frəm <hangin> wiθ šutərz ənd klæpəz
tə kəmpjutər hækərz
ček ðə fæšən in mɑnəkou
<gettin> oušən mist ɑn mai <hstry> hæts
<khaled> kɒld mi hwen ai wəz in ælbəm moud
sou ai put it ɑn hould fər ðə meiǰər ki
mai ælbəm dən, <niggas>, weit ənd si

<[dj> <khaled>: <]>
klæsik šit, taimləs, fərevər, aikɒnik

<[nas>: <]>
mai siɡnəčər feid wiθ ðə devəl bleid
ðæts ə meiǰər ki
ai tould hər ši smɑrt ənd lɔiəl, ai laik ðæt
ðæts ə meiǰər ki
stɑrt ə leibəl, rən it, sain jərself
ðæts ə meiǰər ki
hwʌt touni həd ɑn ðə teibəl
its laik əz, wi ə meiǰər ki

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!