DJ Khaled – No Brainer – Justin Bieber-Pronunciación Letra Traducción

DJ Khaled – No Brainer – Justin Bieber-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

DJ Khaled Lyrics
“No Brainer”
(feat. Quavo, Chance The Rapper, Justin Bieber)

[DJ Khaled:]
We the Best Music!
Another one!
DJ Khaled!

[Justin Bieber:]
You stick out of the crowd, baby, it’s a no-brainer
It ain’t that hard to choose
Him or me, be for real, baby, it’s a no-brainer
You got your mind unloose
Go hard and watch the sun rise
One night’ll change your whole life
Pop the top, drop-top, baby it’s a no-brainer
Put ‘em up if you with me
Yeah, yeah-eah, yeah, yeah-eah-eah
In the middle, woah
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high
([DJ Khaled:] Put ‘em high)
Yeah-eah-eah, yeah, yeah-eah-eah
Both arms, yeah
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high

[Quavo:]
Quavo!
Mama told you don’t talk to strangers (mama, mama, mama!)
But when you’re ridin’ in the drop, you can’t explain it (skrrt, skrrt, skrrt-skrrt)
What you been waitin’ on this whole time? (Yeah)
I blow the brains outta your mind (ooh)
And I ain’t talkin’ ‘bout physically (no)
I’m talkin’ ‘bout mentally (talkin’ ‘bout mentally)
She lookin’, she look like she nasty (she lookin’)
She lookin’, she look like she classy (she lookin’)
She lookin’, just look at her dancin’ (look at her)
She lookin’, I took her to the mansion (yeah, yeah)

[Justin Bieber:]
You stick out of the crowd, baby, it’s a no-brainer
It ain’t that hard to choose
Him or me, be for real, baby, it’s a no-brainer
You got your mind unloose
Go hard and watch the sun rise
One night’ll change your whole life
Pop the top, drop-top, baby it’s a no-brainer
Put ‘em up if you with me
Yeah, yeah-eah, yeah, yeah-eah-eah
In the middle, woah
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high
([DJ Khaled:] Put ‘em high)
Yeah-eah-eah, yeah, yeah-eah-eah
Both arms, yeah
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high

[Chance The Rapper:]
Don’t look rich, I ain’t got no chain (huh)
Not on the list, I ain’t got no name
But we in this bitch, bitch, I’m not no lame
And I keep it Ben Franklin, I’m not gon’ change
Lot of these hoes is messy (messy)
I just want you and your bestie
I don’t gotta answer for whenever you text me
It’s multiple choice and they all wanna test me
She ch-ch-ch-ch-choosin’ the squad
She tryna choose between me, Justin, Qua’ and Asahd
She told me that she love that I make music for God
I told her I would love to see that p… applaud

[Justin Bieber:]
You stick out of the crowd, baby, it’s a no-brainer
It ain’t that hard to choose
Him or me, be for real, baby, it’s a no-brainer
You got your mind unloose
Go hard and watch the sun rise
One night’ll change your whole life
Pop the top, drop-top, baby it’s a no-brainer
Put ‘em up if you with me
Yeah, yeah-eah, yeah, yeah-eah-eah
In the middle, woah
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high
([DJ Khaled:] Put ‘em high)
Yeah-eah-eah, yeah, yeah-eah-eah
Both arms, yeah
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high

Walked down, had me sittin’ up
Demanded my attention, had to give it up
Look like somebody designed you
Drop-dead gorgeous, you make me wanna live it up
Your presence is critical
Movin’ my soul, yeah you’re spiritual
They hate it when you notice me
Like everybody else invisible (ooh)
Breakin’ all the rules (oh-oh)
So above the law (so above the law)
I’ll be your excuse (damn right)
Uh, and you go wrong, no

You stick out of the crowd, baby, it’s a no-brainer (no-brainer)
It ain’t that hard to choose
Him or me, be for real, baby, it’s a no-brainer
(No-brainer)
You got your mind unloose
Go hard and watch the sun rise (rise)
One night’ll change your whole life
Pop the top, drop-top, baby it’s a no-brainer (oh, no)
Put ‘em up if you with me
Yeah, yeah-eah, yeah, yeah-eah-eah
In the middle, oh (yeah, in the middle)
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high (put ‘em high)
([DJ Khaled:] Put ‘em high)
Yeah-eah-eah, yeah, yeah-eah-eah
Both arms, yeah (both sides in here)
Woah-woah-oah, oh, oh-oh, ooh
Put ‘em high (put ‘em high)

[DJ Khaled:]
It’s We The Best Music
[Justin Bieber:]
Way high
[DJ Khaled:]
It’s Father of Asahd
Another one

#Pronunciación de la Canción

diǰei <khaled> liriks
nou breinər
fit. <quavo>, čæns ðə ræpər, ǰʌstən bibər
<[dj> <khaled>: <]>
wi ðə best mjuzik!
ənʌðᵊr wʌn!
diǰei <khaled>!
<[justin> bibər: <]>
ju stik aut əv ðə kraud, beibi, its ə <no-brainer>
it eint ðət hɑrd tə čuz
him ɔr mi, bi fər riəl, beibi, its ə <no-brainer>
ju ɡɑt jər maind ʌnlus
ɡou hɑrd ənd wɑč ðə sən raiz
wʌn <nightll> čeinǰ jər houl laif
pɑp ðə tɑp, <drop-top>, beibi its ə <no-brainer>
put <em> ʌp if ju wiθ mi
jæ, <yeah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
in ðə midəl, <woah>
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai
<[dj> <khaled>: <]> put <em> hai
<yeah-eah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
bouθ ɑrmz, jæ
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai
<[quavo>: <]>
<quavo>!
mɑmə tould ju dount tɔk tə streinǰərz mɑmə, mɑmə, mɑmə!
bət hwen jər <ridin> in ðə drɑp, ju kænt iksplein it <skrrt>, <skrrt>, <skrrt-skrrt>
hwʌt ju bin <waitin> ɑn ðis houl taim? jæ
ai blou ðə breinz utə jər maind u
ənd ai eint tɑkən baut fizikəli nou
aim tɑkən baut mentəli tɑkən baut mentəli
ši <lookin>, ši luk laik ši næsti ši <lookin>
ši <lookin>, ši luk laik ši klæsi ši <lookin>
ši <lookin>, ǰəst luk ət hər <dancin> luk ət hər
ši <lookin>, ai tuk hər tə ðə mænšən jæ, jæ
<[justin> bibər: <]>
ju stik aut əv ðə kraud, beibi, its ə <no-brainer>
it eint ðət hɑrd tə čuz
him ɔr mi, bi fər riəl, beibi, its ə <no-brainer>
ju ɡɑt jər maind ʌnlus
ɡou hɑrd ənd wɑč ðə sən raiz
wʌn <nightll> čeinǰ jər houl laif
pɑp ðə tɑp, <drop-top>, beibi its ə <no-brainer>
put <em> ʌp if ju wiθ mi
jæ, <yeah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
in ðə midəl, <woah>
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai
<[dj> <khaled>: <]> put <em> hai
<yeah-eah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
bouθ ɑrmz, jæ
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai
<[chance> ðə ræpər: <]>
dount luk rič, ai eint ɡɑt nou čein hə
nɑt ɑn ðə list, ai eint ɡɑt nou neim
bət wi in ðis bič, bič, aim nɑt nou leim
ənd ai kip it ben fræŋklin, aim nɑt <gon> čeinǰ
lɑt əv ðiz houz iz mesi mesi
ai ǰəst wɑnt ju ənd jər <bestie>
ai dount ɡɑtə ænsər fər hwenevᵊr ju tekst mi
its mʌltipəl čɔis ənd ðei ɔl wɑnə test mi
ši <ch-ch-ch-ch-choosin> ðə skwɑd
ši <tryna> čuz bitwin mi, ǰʌstən, kwɑ ənd <asahd>
ši tould mi ðət ši lʌv ðət ai meik mjuzik fər ɡɑd
ai tould hər ai wud lʌv tə si ðət pi… əplɒd
<[justin> bibər: <]>
ju stik aut əv ðə kraud, beibi, its ə <no-brainer>
it eint ðət hɑrd tə čuz
him ɔr mi, bi fər riəl, beibi, its ə <no-brainer>
ju ɡɑt jər maind ʌnlus
ɡou hɑrd ənd wɑč ðə sən raiz
wʌn <nightll> čeinǰ jər houl laif
pɑp ðə tɑp, <drop-top>, beibi its ə <no-brainer>
put <em> ʌp if ju wiθ mi
jæ, <yeah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
in ðə midəl, <woah>
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai
<[dj> <khaled>: <]> put <em> hai
<yeah-eah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
bouθ ɑrmz, jæ
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai
wɔkt daun, həd mi <sittin> ʌp
dimændəd mai ətenšən, həd tə ɡiv it ʌp
luk laik sʌmbɑdi dəzaind ju
<drop-dead> ɡɔrǰəs, ju meik mi wɑnə laiv it ʌp
jər prezəns iz kritikəl
<movin> mai soul, jæ jər spiričəwəl
ðei heit it hwen ju noutis mi
laik evribɑdi els invizəbəl u
<breakin> ɔl ðə rulz <oh-oh>
sou əbʌv ðə lɑ sou əbʌv ðə lɑ
ail bi jər ikskjus dæm rait
ə, ənd ju ɡou rɒŋ, nou
ju stik aut əv ðə kraud, beibi, its ə <no-brainer> <no-brainer>
it eint ðət hɑrd tə čuz
him ɔr mi, bi fər riəl, beibi, its ə <no-brainer>
<no-brainer>
ju ɡɑt jər maind ʌnlus
ɡou hɑrd ənd wɑč ðə sən raiz raiz
wʌn <nightll> čeinǰ jər houl laif
pɑp ðə tɑp, <drop-top>, beibi its ə <no-brainer> ou, nou
put <em> ʌp if ju wiθ mi
jæ, <yeah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
in ðə midəl, ou jæ, in ðə midəl
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai put <em> hai
<[dj> <khaled>: <]> put <em> hai
<yeah-eah-eah>, jæ, <yeah-eah-eah>
bouθ ɑrmz, jæ bouθ saidz in hiər
<woah-woah-oah>, ou, <oh-oh>, u
put <em> hai put <em> hai
<[dj> <khaled>: <]>
its wi ðə best mjuzik
<[justin> bibər: <]>
wei hai
<[dj> <khaled>: <]>
its fɑðᵊr əv <asahd>
ənʌðᵊr wʌn