como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

DNCE-Body Moves-Pronunciación Letra y Video

DNCE-Body Moves-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<dnce> liriks
bɑdi muvz

said bai said
wɔkiŋ ɑn, seiliŋ ɑn, ɡetiŋ kjuriəs
hwʌts ɑn jər maind?
kəz hwʌts ɑn mainz ə dərti maind
wai sou siriəs?

ðə stɑrz əbʌv ər ə lait əwei
ǰəst teik mai hænd ənd hir ðə wərdz ai sei

ənd hwen ðə mɔrniŋ kəmz, ail ɔlweiz stei
ju ɡɑtə nou, ju ɡɑtə nou ðət aim filiŋ ðis

kʌmiŋ houm wiθ mi, wil rɑk ðəm bɑdi muvz
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit, ou!
jər kʌmiŋ houm wiθ mi, ou beibi, let it lus
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit
ai dount nid it, bət ju nou hau bæd ai wɑnt it
ənd jər təč həz ɡɑt mi hɒnəd, bət ai <li-i-ike> it
kʌmiŋ houm wiθ mi, wil rɑk ðəm bɑdi muvz
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit

ɡɑt ɔl nait
jər in fər ə litəl mɔr, its ɡetiŋ skændələs
jæ, ɔl mai laif, jæ
weitiŋ fər ðə pərfekt soul tə rəleit wiθ ðis

ðə stɑrz əbʌv ər ə lait əwei
ǰəst teik mai hænd ənd hir ðə wərdz ai sei
ənd hwen ðə mɔrniŋ kəmz, ail ɔlweiz stei
ju ɡɑtə nou, ju ɡɑtə nou ðət aim filiŋ ðis

kʌmiŋ houm wiθ mi, wil rɑk ðəm bɑdi muvz
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit, ou!
jər kʌmiŋ houm wiθ mi, ou beibi, let it lus
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit
ai dount nid it, bət ju nou hau bæd ai wɑnt it
ənd jər təč həz ɡɑt mi hɒnəd, bət ai <li-i-ike> it
kʌmiŋ houm wiθ mi, wil rɑk ðəm bɑdi muvz
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit, ou

kʌmiŋ houm wiθ mi, wil rɑk ðəm bɑdi muvz
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit, ou!
jər kʌmiŋ houm wiθ mi, ou beibi, let it lus
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit
ai dount nid it, bət ju nou hau bæd ai wɑnt it
ənd jər təč həz ɡɑt mi hɒnəd, bət ai <li-i-ike> it
kʌmiŋ houm wiθ mi, wil rɑk ðəm bɑdi muvz
mi ənd ju ou, ǰəst ə litəl bit
bɑdi muvz jæ, ǰəst ə litəl bit, ou

DNCE LYRICS
“Body Moves”

Side by side
Walking on, sailing on, getting curious
What’s on your mind?
Cause what’s on mine’s a dirty mind
Why so serious?

The stars above are a light away
Just take my hand and hear the words I say
And when the morning comes, I’ll always stay
You gotta know, you gotta know that I’m feeling this

Coming home with me, we’ll rock them body moves
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit, ow!)
You’re coming home with me, oh baby, let it loose
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit)
I don’t need it, but you know how bad I want it
And your touch has got me haunted, but I li-i-ike it
Coming home with me, we’ll rock them body moves
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit)

Got all night
You’re in for a little more, it’s getting scandalous
Yeah, all my life, yeah
Waiting for the perfect soul to relate with this

The stars above are a light away
Just take my hand and hear the words I say
And when the morning comes, I’ll always stay
You gotta know, you gotta know that I’m feeling this

Coming home with me, we’ll rock them body moves
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit, ow!)
You’re coming home with me, oh baby, let it loose
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit)
I don’t need it, but you know how bad I want it
And your touch has got me haunted, but I li-i-ike it
Coming home with me, we’ll rock them body moves
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit), oh

Coming home with me, we’ll rock them body moves
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit, ow!)
You’re coming home with me, oh baby, let it loose
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit)
I don’t need it, but you know how bad I want it
And your touch has got me haunted, but I li-i-ike it
Coming home with me, we’ll rock them body moves
Me and you (oh, just a little bit)
Body moves (yeah, just a little bit), oh

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!