pronunciaciones

DNCE-Kissing Strangers-Nicki Minaj-Pronunciación Letra Traducción y Video

DNCE-Kissing Strangers-Nicki Minaj-Curso de Inglés Gratis

DNCE LYRICS
“Kissing Strangers”
(feat. Nicki Minaj)

[Nicki Minaj:]
Young Money
[Joe Jonas:]
Kissing strangers

Heeeey
I’m just trying to make my way on through the concrete jungle
Who walks with me?
Heeeey
Oh yeah trying to find connection in two-thousand something, ain’t easy

Ooh
Can’t quit, take sips
Wanna taste you
Ooh
Make wish, use lips
Kissing strangers (huhhh)

Na na na na na na na na
Till I find someone I love
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)
Na na na na na na na na
Tlil’ I find someone I trust
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)
Open heart, open mind
Never know who you’ll find
Open heart, close your eyes
Kissing strangers (huhhh)
Na na na na na na na na
Till I find someone I love
Na na na na na na na na
Kissing strangers

Heeeey
All misinformation open to interpretation
Just keep searching
Meeee, hyperventilating, blocking up my circulation
No waiting

Woohoo, can’t quit, take sips
Wanna taste you
Ooh, make wish, use lips
Kissing strangers (huhhh)

Na na na na na na na na
Till I find someone I love
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)
Na na na na na na na na
Till I find someone I trust
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)
Open heart, open mind
Never know who you’ll find
Open heart, close your eyes
Kissing strangers (huhhh)
Na na na na na na na na
Till I find someone I love
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)

[Nicki Minaj:]
I got a boy that I kinda like
This is a kiss-kiss, tongue him down kind of night
He got that mmmm, mmmm, hard got that China white
He got that bomb, I think I’mma call him dynamite
I gotta lotta sons, I could show you all the sonograms
Me? I’m Jem, and these bitches is the holograms
Me? I win and these bitches just lose
They ship sink, but my ship, it just cruise
Anyway, I’m back, with my baby gat, gimme piggy back
Drip drip, where that kitty cat, put it in his lap
Sip sip, on the tip tip, lick on his lip-lip
I think he’s trying to hit young Nick like the quick pic

[Joe Jonas & Nicki Minaj:]
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)

Na na na na na na na na
Till I find someone I love
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)
Na na na na na na na na
Till I find someone I trust
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)
Open heart, open mind
Never know who you’ll find
Open heart, close your eyes
Kissing strangers (huhhh)
Na na na na na na na na
Till I find someone I love
Na na na na na na na na
Kissing strangers (huhhh)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<danz> liriks
kisiŋ streinǰərz
fit. niki <minaj>

<[nicki> <minaj>: <]>
jəŋ mʌni
<[joe> ǰounəs: <]>
kisiŋ streinǰərz

<heeeey>
aim ǰəst traiiŋ tə meik mai wei ɑn θru ðə kənkrit ǰʌŋɡəl
hu wɑks wiθ mi?
<heeeey>
ou jæ traiiŋ tə faind kənekšən in <two-thousand> sʌmθiŋ, eint izi

u
kænt kwit, teik sips
wɑnə teist ju
u
meik wiš, jus lips
kisiŋ streinǰərz <huhhh>

nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai lʌv
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
<tlil> ai faind sʌmwən ai trəst
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
oupən hɑrt, oupən maind
nevər nou hu jul faind
oupən hɑrt, klouz jər aiz
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai lʌv
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz

<heeeey>
ɔl misinfərmeišən oupən tə intərprəteišən
ǰəst kip sərčiŋ
<meeee>, haipəventileitiŋ, blɑkiŋ ʌp mai sərkjəlešən
nou weitiŋ

<woohoo>, kænt kwit, teik sips
wɑnə teist ju
u, meik wiš, jus lips
kisiŋ streinǰərz <huhhh>

nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai lʌv
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai trəst
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
oupən hɑrt, oupən maind
nevər nou hu jul faind
oupən hɑrt, klouz jər aiz
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai lʌv
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>

<[nicki> <minaj>: <]>
ai ɡɑt ə bɔi ðət ai kində laik
ðis iz ə <kiss-kiss>, təŋ im daun kaind əv nait
hi ɡɑt ðət mm, mm, hɑrd ɡɑt ðət čainə wait
hi ɡɑt ðət bɑm, ai θiŋk <imma> kɒl im dainəmait
ai ɡɑtə lɑtə sənz, ai kəd šou ju ɔl ðə sɒnəɡræmz
mi? aim ǰem, ənd ðiz bičəz iz ðə hɑləɡræmz
mi? ai win ənd ðiz bičəz ǰəst luz
ðei šip siŋk, bət mai šip, it ǰəst kruz
eniwe, aim bæk, wiθ mai beibi ɡæt, ɡimi piɡi bæk
drip drip, hweᵊr ðət kiti kæt, put it in iz læp
sip sip, ɑn ðə tip tip, lik ɑn iz <lip-lip>
ai θiŋk hiz traiiŋ tə hit jəŋ nik laik ðə kwik pik

<[yiou> ǰounəs ənd niki <minaj>: <]>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>

nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai lʌv
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai trəst
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
oupən hɑrt, oupən maind
nevər nou hu jul faind
oupən hɑrt, klouz jər aiz
kisiŋ streinǰərz <huhhh>
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
til ai faind sʌmwən ai lʌv
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
kisiŋ streinǰərz <huhhh>