pronunciaciones

dodie-Intertwined-Pronunciación Letra Traducción y Video

dodie-Intertwined-Cursos de Inglés Gratis

DODIE CLARK LYRICS
“Intertwined”

Skin
Heat
Hair in your mouth
Feet touching feet

Oh you
And I
Safe from the world
Though the world will try

Oh, I’m afraid of the things in my brain
But we can stay here
And laugh away the fear

Numb
Fine
You create a rarity of my genuine smiles

So breathe
Breathe with me
Can you drink all my thoughts?
‘Cause I can’t stand them

Ooh, oh
O-oh, oh, oh

Intertwined
Free
I’ve pinned each and every hope on you
I hope that you don’t bleed with me

I’m afraid of the things in my brain
But we can stay here
And laugh away the fear

Hmm, hmm
Hmhmm

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

<dodie> klɑrk liriks
intərtwaind

skin
hit
her in jər mauθ
fit tʌčiŋ fit

ou ju
ənd ai
seif frəm ðə wərld
ðou ðə wərld wəl trai

ou, aim əfreid əv ðə θiŋz in mai brein
bət wi kən stei hiər
ənd læf əwei ðə fir

nʌm
fain
ju krieit ə rerəti əv mai ǰenjəwən smailz

sou brið
brið wiθ mi
kən ju driŋk ɔl mai θɔts?
kəz ai kænt stænd ðəm

u, ou
u, ou, ou

intərtwaind
fri
aiv pind ič ənd evri houp ɑn ju
ai houp ðət ju dount blid wiθ mi

aim əfreid əv ðə θiŋz in mai brein
bət wi kən stei hiər
ənd læf əwei ðə fir

m, m
<hmhmm>