como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

dodie – You-Pronunciación Letra Traducción

dodie – You-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dodie Clark Lyrics
“You”

I told you I was looking for some empathy
Well you fooled me
Just, a touch and a thought and I was gone
And now someone’s gonna get to know the better you
When I was supposed to
Oh, oh, oh why did it have to be you

I guess
Now the next time there’s an opportunity
I’ll tread more carefully
My heart’s running out of cellotape
You know
How is it I’ve never felt that way before
Oh, I was so sure
Oh, oh, oh it wasn’t going to be you

Why do all the red flags
Just look like so much fun, oh
I have a habit of
Searching for the damage
To share my love

I promised to be numb
But somehow you were the one
Now to unwind
Months of a good time

People will tell me that I messed up
And it wasn’t love
And I’m secretly hoping they are right, because
Whatever it was it was wonderful
But non functional
Oh, oh, oh
I really hope I don’t love you

#Pronunciación de la Canción

<dodie> klɑrk liriks
ju

ai tould ju ai wəz lukiŋ fər səm empəθi
wel ju fuld mi
ǰəst, ə təč ənd ə θɔt ənd ai wəz ɡɒn
ənd nau səmwənz ɡɑnə ɡet tə nou ðə betər ju
hwen ai wəz səpouzd tu
ou, ou, ou wai did it həv tə bi ju

ai ɡes
nau ðə nekst taim ðerz ən ɑpərtunəti
ail tred mɔr kerfəli
mai hɑrts rʌniŋ aut əv <cellotape>
ju nou
hau z it aiv nevər felt ðət wei bifɔr
ou, ai wəz sou šur
ou, ou, ou it wɑzənt ɡouiŋ tə bi ju

wai də ɔl ðə red flæɡz
ǰəst luk laik sou mʌč fən, ou
ai həv ə hæbət ʌv
sərčiŋ fər ðə dæməǰ
tə šer mai lʌv

ai prɑməst tə bi nʌm
bət sʌmhɑw ju wər ðə wʌn
nau tə ənwaind
mənθs əv ə ɡud taim

pipəl wəl tel mi ðət ai mest ʌp
ənd it wɑzənt lʌv
ənd aim sikrətli houpiŋ ðei ər rait, bikɒz
hwʌtevᵊr it wəz it wəz wʌndərfəl
bət nɑn fʌŋkšənəl
ou, ou, ou
ai rili houp ai dount lʌv ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!