Don Diablo-Save A Little Love-Pronunciación Letra Traducción

Don Diablo-Save A Little Love-Cómo se pronuncia en Inglés

Don Diablo Lyrics
“Save A Little Love”

Girl in the sea, it’s wearing you down
You got so much to do, but I just want you around
Darlin’ I see, the look in your eyes
You’re too tired for love, after working all night

Work all week (work all week)
And chase money (chase money)
Can’t you see? (can’t you see?)
Real love is for free
Real love is for free

C’mon, 1, 2, 3
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be
Await and see
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be
C’mon, 1, 2, 3
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be
Await and see
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be

If all that you want is some appreciation
You got more than enough, you ain’t the dollars you’re makin’
If loving can be some kind of payment
We get more than we need, we’re billionaire’s, baby

Work all week (work all week)
And chase money (chase money)
Can’t you see? (can’t you see?)
Real love is for free
Real love is for free

C’mon, 1, 2, 3
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be
Await and see
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be
C’mon, 1, 2, 3
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be
Await and see
Won’t you save a little love for me?
If you save a little love for me
I can show you how love can be

#Pronunciación de la Canción

 

dɑn dɑjæblou liriks
seiv ə litəl lʌv

ɡərl in ðə si, its weriŋ ju daun
ju ɡɑt sou mʌč tə du, bət ai ǰəst wɑnt ju əraund
dɑrlin ai si, ðə luk in jər aiz
jər tu taiərd fər lʌv, æftər wərkiŋ ɔl nait

wərk ɔl wik wərk ɔl wik
ənd čeis mʌni čeis mʌni
kænt ju si? kænt ju si?
riəl lʌv z fər fri
riəl lʌv z fər fri

kəmɑn, wʌn, tu, θri
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi
əweit ənd si
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi
kəmɑn, wʌn, tu, θri
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi
əweit ənd si
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi

if ɔl ðət ju wɑnt s səm əprišieišən
ju ɡɑt mɔr ðən ənəf, ju eint ðə dɑlərz jər mækin
if lʌviŋ kən bi səm kaind əv peimənt
wi ɡet mɔr ðən wi nid, wir biljəneriz, beibi

wərk ɔl wik wərk ɔl wik
ənd čeis mʌni čeis mʌni
kænt ju si? kænt ju si?
riəl lʌv z fər fri
riəl lʌv z fər fri

kəmɑn, wʌn, tu, θri
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi
əweit ənd si
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi
kəmɑn, wʌn, tu, θri
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi
əweit ənd si
wount ju seiv ə litəl lʌv fər mi?
if ju seiv ə litəl lʌv fər mi
ai kən šou ju hau lʌv kən bi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!