Don’t Let Me Down-The Chainsmokers-Daya-Pronunciación Letra y Video

Don’t Let Me Down-The Chainsmokers-Daya-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

THE CHAINSMOKERS LYRICS
“Don’t Let Me Down”
(feat. Daya)

Crashing, hit a wall
Right now I need a miracle
Hurry up now, I need a miracle
Stranded, reaching out
I call your name but you’re not around
I say your name but you’re not around

I need ya, I need ya, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
I think I’m losing my mind now
It’s in my head, darling, I hope
That you’ll be here, when I need you the most
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
D-don’t let me down

Don’t let me down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, don’t let me down, down, down

Running out of time
I really thought you were on my side
But now there’s nobody by my side

I need ya, I need ya, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
I think I’m losing my mind now
It’s in my head, darling, I hope
That you’ll be here, when I need you the most
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
D-don’t let me down

Don’t let me down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, down, down
Don’t let me down, don’t let me down, down, down

Ooh, I think I’m losing my mind now, yeah
Ooh, I think I’m losing my mind now, yeah

I need ya, I need ya, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
I think I’m losing my mind now
It’s in my head, darling, I hope
That you’ll be here, when I need you the most
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
Don’t let me down

Yeah, don’t let me down
Yeah, don’t let me down
Don’t let me down, oh, no
Said don’t let me down
Don’t let me down

Don’t let me down
Don’t let me down, down, down

#Pronunciación de Nivel Básico

Crashen, jit a buol
Raig nau ai nid a mirekol
Jarri ap nau, ai nid a mirekol
Estrended, richen aut
Ai kol yor neim bat yor nat araun
Ai sei yor neim bat yor nat araun
Ai nid ya, ai nid ya, ai nid yu raig nau
Yeah, ai nid yu raig nau
So dont let mi, dont let mi, dont let mi daun
Ai zink aim lusen mai main nau
Its in mai jed, darlen, ai joup
Dad yul bi jir, buen ai nid yu de most
So dont let mi, dont let mi, dont let mi daun
Do-dont let mi daun
Dont let mi daun
Dont let mi daun, daun, daun
Dont let mi daun, dont let mi daun, daun, daun
Ranen aut of taim
Ai rili zot yu buer on mai said
Bat nau ders noubadi bai mai said
Ai nid ya, ai nid ya, ai nid yu raig nau
Yeah, ai nid yu raig nau
So dont let mi, dont let mi, dont let mi daun
Ai zink aim lusen mai main nau
Its in mai jed, darlen, ai joup
Dad yul bi jir, buen ai nid yu de most
So dont let mi, dont let mi, dont let mi daun
Do-dont let mi daun
Dont let mi daun
Dont let mi daun, daun, daun
Dont let mi daun, daun, daun
Dont let mi daun, daun, daun
Dont let mi daun, dont let mi daun, daun, daun
Uhh, ai zink aim lusen mai main nau, yeah
Uhh, ai zink aim lusen mai main nau, yeah
Ai nid ya, ai nid ya, ai nid yu raig nau
Yeah, ai nid yu raig nau
So dont let mi, dont let mi, dont let mi daun
Ai zink aim lusen mai main nau
Its in mai jed, darlen, ai joup
Dad yul bi jir, buen ai nid yu de most
So dont let mi, dont let mi, dont let mi daun
Dont let mi daun
Yeah, dont let mi daun
Yeah, dont let mi daun
Dont let mi daun, ouh, nou
Sed dont let mi daun
Dont let mi daun
Dont let mi daun
Dont let mi daun, daun, daun

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ðə <chainsmokers> liriks
dount let mi daun
fit. daiə

kræšiŋ, hit ə wɒl
rait nau ai nid ə mirəkəl
həri ʌp nau, ai nid ə mirəkəl
strændəd, ričiŋ aut
ai kɒl jər neim bət jər nɑt əraund
ai sei jər neim bət jər nɑt əraund

ai nid jɑ, ai nid jɑ, ai nid ju rait nau
jæ, ai nid ju rait nau
sou dount let mi, dount let mi, dount let mi daun
ai θiŋk aim luziŋ mai maind nau
its in mai hed, dɑrliŋ, ai houp
ðət jul bi hiər, hwen ai nid ju ðə moust
sou dount let mi, dount let mi, dount let mi daun
<d-dont> let mi daun

dount let mi daun
dount let mi daun, daun, daun
dount let mi daun, dount let mi daun, daun, daun

rʌniŋ aut əv taim
ai rili θɔt ju wər ɑn mai said
bət nau ðerz noubədi bai mai said

ai nid jɑ, ai nid jɑ, ai nid ju rait nau
jæ, ai nid ju rait nau
sou dount let mi, dount let mi, dount let mi daun
ai θiŋk aim luziŋ mai maind nau
its in mai hed, dɑrliŋ, ai houp
ðət jul bi hiər, hwen ai nid ju ðə moust
sou dount let mi, dount let mi, dount let mi daun
<d-dont> let mi daun

dount let mi daun
dount let mi daun, daun, daun
dount let mi daun, daun, daun
dount let mi daun, daun, daun
dount let mi daun, dount let mi daun, daun, daun

u, ai θiŋk aim luziŋ mai maind nau, jæ
u, ai θiŋk aim luziŋ mai maind nau, jæ

ai nid jɑ, ai nid jɑ, ai nid ju rait nau
jæ, ai nid ju rait nau
sou dount let mi, dount let mi, dount let mi daun
ai θiŋk aim luziŋ mai maind nau
its in mai hed, dɑrliŋ, ai houp
ðət jul bi hiər, hwen ai nid ju ðə moust
sou dount let mi, dount let mi, dount let mi daun
dount let mi daun

jæ, dount let mi daun
jæ, dount let mi daun
dount let mi daun, ou, nou
sed dount let mi daun
dount let mi daun

dount let mi daun
dount let mi daun, daun, daun