aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Don’t Lie-Black Eyed Peas-Pronunciación Letra Traducción y Video

Don’t Lie-Black Eyed Peas-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

BLACK EYED PEAS LYRICS
“Don’t Lie”

[WILL]
Sorry, sorry, sorry, sorry
Hey, baby my nose is getting big
I noticed it be growing when I been telling them fibs
Now you say your trust’s getting weaker
Probably coz my lies just started getting deeper
And the reason for my confession is that I learn my lesson
And I really think you ought to know the truth
Because I lied and I cheated and I lied a little more
But after I did it I don’t know what I did it for
I admit that I have been a little immature
Fucking with your heart like I was the predator
In my book of lies I was the editor
And the author
I forged my signature
And now I apologise for what I did to you
Cos what you did to me I did to you

[FERGIE]
No,no, no, no baby, no, no, no, no don’t lie
No, no, no, no, yeah, you know, know, know, know, you gotta try

What you gonna do when it all comes out
When I really see you & what you’re all about

No, no, no baby, no, no, no, no don’t lie
Yeah, you know, you know, you know, you know, you know, you gotta try

[APL]
She said I’m leaving
Cos she can’t take the pain
It’s hard to continue this love it ain’t the same
Can’t forget the things that I’ve done inside her brain
Too many lies committed too many games
She feeling like a fool getting on the last train
Trying to maintain but the feeling won’t change
I’m sorry for the things that I’ve done and what I became
Caught up in living my life in the fast lane
Blinded by lights, cameras, you know the fame
I don’t know the reason why I did these things

[APL and FERGIE]
And I lie and I lie and I lie and I lie
And now our emotions are drained
Cos I lie and I lie and a little lie lie
And now your emotions are drained

[FERGIE]
No, no, no, no baby, no, no, no, no don’t lie (no, don’t you lie)
No, no, no, no, yeah, you know, know, know, know, you gotta try (got to try, got to try)
What you gonna do when it all comes out (what you gonna do baby)
When I really see you & what you’re all about
Nonono babe, no, no, no, no don’t lie
Because you know, you know, you know, you know, you know, gotta try

Ooh ooh ooh, ooh ooh ooh ooh
Ba da ba da ba da ba da badabada

[TABOO]
Yo, I’m lying to my girl
Even though I love her
And she all in my world
I give her all my attention and diamonds & pearls
She’s the one who makes me feel on top of the world
Still I lie to my girl, I do it

[APL and FERGIE]
And I lie and I lie and I lie till there’s no turning back
I don’t know why, (and I lie and I lie till I don’t know who I am)

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

blæk aid piz liriks
dount lai

<[will]>
sɑri, sɑri, sɑri, sɑri
hei, beibi mai nouz iz ɡetiŋ biɡ
ai noutist it bi ɡrouiŋ hwen ai bin teliŋ ðəm fibz
nau ju sei jər trəsts ɡetiŋ wikər
prɑbəbli kɑz mai laiz ǰəst stɑrtəd ɡetiŋ dipər
ənd ðə rizən fər mai kənfešən z ðət ai lərn mai lesən
ənd ai rili θiŋk ju ɔt tə nou ðə truθ
bikɒz ai laid ənd ai čitəd ənd ai laid ə litəl mɔr
bət æftər ai did it ai dount nou hwʌt ai did it fɔr
ai ədmit ðət ai həv bin ə litəl imətjur
fʌkiŋ wiθ jər hɑrt laik ai wəz ðə predətər
in mai buk əv laiz ai wəz ði edətər
ənd ði ɒθər
ai fɔrǰd mai siɡnəčər
ənd nau ai əpɒləǰaiz fər hwʌt ai did tə ju
kɒs hwʌt ju did tə mi ai did tə ju

<[fergie]>
nou, nou, nou, nou beibi, nou, nou, nou, nou dount lai
nou, nou, nou, nou, jæ, ju nou, nou, nou, nou, ju ɡɑtə trai
hwʌt ju ɡɑnə də hwen it ɔl kəmz aut
hwen ai rili si ju ənd hwʌt jər ɔl əbaut

nou, nou, nou beibi, nou, nou, nou, nou dount lai
jæ, ju nou, ju nou, ju nou, ju nou, ju nou, ju ɡɑtə trai

<[apl]>
ši sed aim liviŋ
kɒs ši kænt teik ðə pein
its hɑrd tə kəntinju ðis lʌv it eint ðə seim
kænt fərɡet ðə θiŋz ðət aiv dən insaid hər brein
tu meni laiz kəmitəd tu meni ɡeimz
ši filiŋ laik ə ful ɡetiŋ ɑn ðə læst trein
traiiŋ tə mentein bət ðə filiŋ wount čeinǰ
aim sɑri fər ðə θiŋz ðət aiv dən ənd hwʌt ai bikeim
kɔt ʌp in liviŋ mai laif in ðə fæst lein
blaindəd bai laits, kæmərəz, ju nou ðə feim
ai dount nou ðə rizən wai ai did ðiz θiŋz

<[apl> ənd <fergie]>
ənd ai lai ənd ai lai ənd ai lai ənd ai lai
ənd nau auər imoušənz ər dreind
kɒs ai lai ənd ai lai ənd ə litəl lai lai
ənd nau jər imoušənz ər dreind

<[fergie]>
nou, nou, nou, nou beibi, nou, nou, nou, nou dount lai nou, dount ju lai
nou, nou, nou, nou, jæ, ju nou, nou, nou, nou, ju ɡɑtə trai ɡɑt tə trai, ɡɑt tə trai
hwʌt ju ɡɑnə də hwen it ɔl kəmz aut hwʌt ju ɡɑnə də beibi
hwen ai rili si ju ənd hwʌt jər ɔl əbaut
<nonono> beib, nou, nou, nou, nou dount lai
bikɒz ju nou, ju nou, ju nou, ju nou, ju nou, ɡɑtə trai

u u u, u u u u
biei dɑ biei dɑ biei dɑ biei dɑ <badabada>

<[taboo]>
jou, aim laiiŋ tə mai ɡərl
ivən ðou ai lʌv hər
ənd ši ɔl in mai wərld
ai ɡiv hər ɔl mai ətenšən ənd daiməndz ənd pərlz
šiz ðə wʌn hu meiks mi fil ɑn tɑp əv ðə wərld
stil ai lai tə mai ɡərl, ai də it

<[apl> ənd <fergie]>
ənd ai lai ənd ai lai ənd ai lai til ðerz nou tərniŋ bæk
ai dount nou wai, ənd ai lai ənd ai lai til ai dount nou hu ai æm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!