aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Don’t Mind Kent Jones-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Don’t Mind Kent Jones-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

Don’t Mind”

Hola, hola na

She telling me this
And telling me that
You said once you take me with you, I’ll never go back
Now I got a lesson that I want to teach
I’m a show you that where you from don’t matter to me
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola, ¿Como estás, she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

African American for sure
I told that baby coming rock a rodeo
Every time I come around man, I go for broke
She gives me desktop til I overload
Now, baby, you gon’ go where you post to go
‘Cause I ain’t got time for you every day
She said she got a man keep it on the low
I said he don’t speak English, fuck he gon’ say (aye)

Telling me this
And telling me that
You said once you take me with you, I’ll never go back
Now I got a lesson that I want to teach ya
I’m a show you that where you from don’t matter to me
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola, ¿Como estás, she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

She from Africa but she fucks me like she Haitian
Ass black, but the eyes looking Asian
I give her the can in Kansas;
I got it on tape; she on candid camera
OKC I forgot we met in Oklahoma
I use to smoke Regina, she from Arizona
Then I met a girl in Cali I never disowned her;
She got that high grade
Her weed come with diplomas, I want her
But she keep

Telling me this
And telling me that
You said once you take me with you, I’ll never go back
Now I got a lesson that I want to teach ya
I’m a show you that where you from don’t matter to me
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola, ¿Como estás, she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola, ¿Como estás, she said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

dount maind

<hola>, <hola> nɑ

ši teliŋ mi ðis
ənd teliŋ mi ðæt
ju sed wəns ju teik mi wiθ ju, ail nevər ɡou bæk
nau ai ɡɑt ə lesən ðət ai wɑnt tə tič
aim ə šou ju ðət hweᵊr ju frəm dount mætər tə mi
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>, <¿como> <estás>, ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl

æfrikən əmerikən fər šur
ai tould ðət beibi kʌmiŋ rɑk ə rodiou
evri taim ai kəm əraund mæn, ai ɡou fər brouk
ši ɡivz mi desktɑp til ai ouvəloud
nau, beibi, ju <gon> ɡou hweᵊr ju poust tə ɡou
kəz ai eint ɡɑt taim fər ju evri dei
ši sed ši ɡɑt ə mæn kip it ɑn ðə lou
ai sed hi dount spik iŋɡliš, fək hi <gon> sei ai

teliŋ mi ðis
ənd teliŋ mi ðæt
ju sed wəns ju teik mi wiθ ju, ail nevər ɡou bæk
nau ai ɡɑt ə lesən ðət ai wɑnt tə tič jɑ
aim ə šou ju ðət hweᵊr ju frəm dount mætər tə mi
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>, <¿como> <estás>, ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl

ši frəm æfrikə bət ši fəks mi laik ši heišən
æs blæk, bət ði aiz lukiŋ eižən
ai ɡiv hər ðə kən in kænzəs;
ai ɡɑt it ɑn teip; ši ɑn kændəd kæmərə
<okc> ai fərɡɑt wi met in oukləhomə
ai juz tə smouk riǰinə, ši frəm erəzounə
ðen ai met ə ɡərl in kɑli ai nevər disound hər;
ši ɡɑt ðət hai ɡreid
hər wid kəm wiθ diplouməz, ai wɑnt hər
bət ši kip

teliŋ mi ðis
ənd teliŋ mi ðæt
ju sed wəns ju teik mi wiθ ju, ail nevər ɡou bæk
nau ai ɡɑt ə lesən ðət ai wɑnt tə tič jɑ
aim ə šou ju ðət hweᵊr ju frəm dount mætər tə mi
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>, <¿como> <estás>, ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>, <¿como> <estás>, ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!