Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Dove Cameron – Evil-Descendants 2-Pronunciación Letra Traducción

Dove Cameron – Evil-Descendants 2-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dove Cameron Lyrics
“Evil”

Everybody see my sunny
Everybody see my shine
But they don’t know my story
They don’t know what’s on my mind

I carry on like a princess
But, man, I’ve got ‘em fooled
‘Cause underneath my business
I am cold, I’m hard, I’m cruel

Never gonna put a spell on me
Never ever gonna bring me back
Never gonna make me be somethin’ I’m not…

Because I’m evil
Tell the people
I’m evil
Open your eyes
I’m all a disguise

Everybody in my circle
Think I’m gonna be their friend
But I got bad intentions
And I’m gonna have ‘em again

So why should I stop my dissin’
Or soften up my heart?
Tell me what good is livin’
If you can’t be who you are? Yeah

Never gonna put a spell on me
Never ever gonna bring me back
Never gonna make me be somethin’ I’m not…

Because I’m evil
Tell the people
I’m evil
Open your eyes
I’m all a disguise

I’m evil
Tell the people
I’m evil
Open your eyes
I’m all a disguise

[2x]
So good I’m gonna find some trouble, trouble
I’m gonna make some trouble
So good I’m gonna find some trouble

Never gonna put a spell on me
Never ever gonna bring me back
Never gonna make me be somethin’ I’m not…

Because I’m evil
Tell the people, hey
I’m evil, yeah
Open your eyes
I’m all a disguise

I’m evil
Tell the people, hey
I’m evil
Yeah, yeah
So evil
Open your eyes
I’m all a disguise

So good I’m gonna find some trouble, trouble
I’m gonna make some trouble
So good I’m gonna find some trouble
Find that trouble

So good I’m gonna find some trouble, trouble
I’m gonna make some trouble
So good I’m gonna find some trouble

Oh, no

#Pronunciación de la Canción

 

dəv kæmərən liriks
ivəl

evribɑdi si mai sʌni
evribɑdi si mai šain
bət ðei dount nou mai stɔri
ðei dount nou hwʌts ɑn mai maind

ai kæri ɑn laik ə prinses
bʌt, mæn, aiv ɡɑt <em> fuld
kəz ʌndərniθ mai biznəs
ai əm kould, aim hɑrd, aim kruəl

nevər ɡɑnə put ə spel ɑn mi
nevər evᵊr ɡɑnə briŋ mi bæk
nevər ɡɑnə meik mi bi sʌmθiŋ aim nɑt…

bikɒz aim ivəl
tel ðə pipəl
aim ivəl
oupən jər aiz
aim ɔl ə disɡaiz

evribɑdi in mai sərkəl
θiŋk aim ɡɑnə bi ðer frend
bət ai ɡɑt bæd intenčənz
ənd aim ɡɑnə həv <em> əɡen

sou wai šəd ai stɑp mai <dissin>
ɔr sɒfən ʌp mai hɑrt?
tel mi hwʌt ɡud z <livin>
if ju kænt bi hu ju ɑr? jæ

nevər ɡɑnə put ə spel ɑn mi
nevər evᵊr ɡɑnə briŋ mi bæk
nevər ɡɑnə meik mi bi sʌmθiŋ aim nɑt…

bikɒz aim ivəl
tel ðə pipəl
aim ivəl
oupən jər aiz
aim ɔl ə disɡaiz

aim ivəl
tel ðə pipəl
aim ivəl
oupən jər aiz
aim ɔl ə disɡaiz

<[2x]>
sou ɡud aim ɡɑnə faind səm trʌbəl, trʌbəl
aim ɡɑnə meik səm trʌbəl
sou ɡud aim ɡɑnə faind səm trʌbəl

nevər ɡɑnə put ə spel ɑn mi
nevər evᵊr ɡɑnə briŋ mi bæk
nevər ɡɑnə meik mi bi sʌmθiŋ aim nɑt…

bikɒz aim ivəl
tel ðə pipəl, hei
aim ivəl, jæ
oupən jər aiz
aim ɔl ə disɡaiz

aim ivəl
tel ðə pipəl, hei
aim ivəl
jæ, jæ
sou ivəl
oupən jər aiz
aim ɔl ə disɡaiz

sou ɡud aim ɡɑnə faind səm trʌbəl, trʌbəl
aim ɡɑnə meik səm trʌbəl
sou ɡud aim ɡɑnə faind səm trʌbəl
faind ðət trʌbəl

sou ɡud aim ɡɑnə faind səm trʌbəl, trʌbəl
aim ɡɑnə meik səm trʌbəl
sou ɡud aim ɡɑnə faind səm trʌbəl

ou, nou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!