Drake – In My Feelings-Pronunciación Letra Traducción

Drake – In My Feelings-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Drake Lyrics
“In My Feelings”

[Drake:]
Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
Gotta be real with it, yup

Kiki, do you love me? Are you riding?
Say you’ll never ever leave from beside me
‘Cause I want ya, and I need ya
And I’m down for you always
KB, do you love me? Are you riding?
Say you’ll never ever leave from beside me
‘Cause I want ya, and I need ya
And I’m down for you always

Look the new me is really still the real me
I swear you gotta feel me before they try and kill me
They gotta make some choices they runnin’ out of options
‘Cause I’ve been goin’ off and they don’t know when it’s stoppin’
And when you get to toppin’, I see that you’ve been learnin’
And when I take you shoppin’, you spend it like you earned it
And when you popped off on your ex he deserved it
I thought you were the one from the jump that confirmed it
TrapMoneyBenny
I buy you Champagne but you love some Henny
From the block like you Jenny
I know you special, girl, ‘cause I know too many

‘Resha, do you love me? Are you riding?
Say you’ll never ever leave from beside me
‘Cause I want ya, and I need ya
And I’m down for you always
J.T., do you love me? Are you riding?
Say you’ll never ever leave from beside me
‘Cause I want ya, and I need ya
And I’m down for you always

[City Girls:]
Two bad bitches and we kissin’ in the Wraith
Kissin’-kissin’ in the Wraith, kiss-kissin’ in the Wraith
I need that black card and the code to the safe
Code to the safe, code-code to the safe-safe
I show him how that neck work
Fuck that Netflix and chill—what’s your net-net-net worth?

[Drake (Magnolia Shorty):]
‘Cause I want ya, and I need ya
And I’m down for you always
(Yea, yea, yea, yea he bad)
And I’m down for you always
(Yea, yea, yea, guess who’s back)
And I’m down for you always
D-down for you al–
(Black biggy biggy black biggy black blake)
D-d-down for you always
(I got a new boy, and that nigga trade!)

[Drake:]
Kiki do you love me? Are you riding?
Say you’ll never ever leave from beside me
‘Cause I want you, and I need you
And I’m down for you always
KB, do you love me? Are you riding?
Say you’ll never ever leave from beside me
‘Cause I want ya, and I–

[Lil Wayne (Magnolia Shorty):]
Bring that ass, bring that ass, bring that ass back!
B-bring that ass, bring that ass, bring that ass back!
Shawty say the nigga that she with can’t hit
But shawty, I’ma hit it, hit it like I can’t miss
(Clap that ass, you’re the only one I love)
(Clap that ass, clap-clap that ass!)
Bring that ass back!
(Clap that ass, you’re the only one I love)
(Let’s go, let’s go, let’s go!)
Bring that ass back!

[Drake:]
Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
I just gotta be real with it, yup
BlaqNmilD, you a genius, you diggin’ me?

[Zazie Beetz:]
I don’t even care, I need a photo with Drake
Because my Instagram is weak as fuck
I’m just being real, my shit look–

#Pronunciación de la Canción

dreik liriks
in mai filiŋz
<[drake>: <]>
træp, <trapmoneybenny>
ðis šit ɡɑt mi in mai filiŋz
ɡɑtə bi riəl wiθ it, jəp
kiki, də ju lʌv mi? ər ju raidiŋ?
sei jul nevər evᵊr liv frəm bəsaid mi
kəz ai wɑnt jɑ, ənd ai nid jɑ
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
<kb>, də ju lʌv mi? ər ju raidiŋ?
sei jul nevər evᵊr liv frəm bəsaid mi
kəz ai wɑnt jɑ, ənd ai nid jɑ
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
luk ðə nu mi z rili stil ðə riəl mi
ai swer ju ɡɑtə fil mi bifɔr ðei trai ənd kil mi
ðei ɡɑtə meik səm čɔisiz ðei <runnin> aut əv ɑpšənz
kəz aiv bin ɡɔin ɒf ənd ðei dount nou hwen its <stoppin>
ənd hwen ju ɡet tə tɑpin, ai si ðət juv bin <learnin>
ənd hwen ai teik ju <shoppin>, ju spend it laik ju ərnd it
ənd hwen ju pɑpt ɒf ɑn jər eks hi dəzərvd it
ai θɔt ju wər ðə wʌn frəm ðə ǰəmp ðət kənfərmd it
<trapmoneybenny>
ai bai ju šæmpein bət ju lʌv səm <henny>
frəm ðə blɑk laik ju ǰeni
ai nou ju spešəl, ɡərl, kəz ai nou tu meni
<resha>, də ju lʌv mi? ər ju raidiŋ?
sei jul nevər evᵊr liv frəm bəsaid mi
kəz ai wɑnt jɑ, ənd ai nid jɑ
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
ǰei. ti., də ju lʌv mi? ər ju raidiŋ?
sei jul nevər evᵊr liv frəm bəsaid mi
kəz ai wɑnt jɑ, ənd ai nid jɑ
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
<[city> ɡərlz: <]>
tu bæd bičəz ənd wi <kissin> in ðə reiθ
<kissin-kissin> in ðə reiθ, <kiss-kissin> in ðə reiθ
ai nid ðət blæk kɑrd ənd ðə koud tə ðə seif
koud tə ðə seif, <code-code> tə ðə <safe-safe>
ai šou im hau ðət nek wərk
fək ðət <netflix> ənd čil hwʌts jər <net-net-net> wərθ?
<[drake> mægnouliə šɔrti: <]>
kəz ai wɑnt jɑ, ənd ai nid jɑ
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
jei, jei, jei, jei hi bæd
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
jei, jei, jei, ɡes huz bæk
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
<d-down> fər ju <al–>
blæk <biggy> <biggy> blæk <biggy> blæk bleik
<d-d-down> fər ju ɔlweiz
ai ɡɑt ə nu bɔi, ənd ðət <nigga> treid!
<[drake>: <]>
kiki də ju lʌv mi? ər ju raidiŋ?
sei jul nevər evᵊr liv frəm bəsaid mi
kəz ai wɑnt ju, ənd ai nid ju
ənd aim daun fər ju ɔlweiz
<kb>, də ju lʌv mi? ər ju raidiŋ?
sei jul nevər evᵊr liv frəm bəsaid mi
kəz ai wɑnt jɑ, ənd <i–>
<[lil> wein mægnouliə šɔrti: <]>
briŋ ðət æs, briŋ ðət æs, briŋ ðət æs bæk!
<b-bring> ðət æs, briŋ ðət æs, briŋ ðət æs bæk!
<shawty> sei ðə <nigga> ðət ši wiθ kænt hit
bət <shawty>, <ima> hit it, hit it laik ai kænt mis
klæp ðət æs, jər ði ounli wʌn ai lʌv
klæp ðət æs, <clap-clap> ðət æs!
briŋ ðət æs bæk!
klæp ðət æs, jər ði ounli wʌn ai lʌv
lets ɡou, lets ɡou, lets ɡou!
briŋ ðət æs bæk!
<[drake>: <]>
træp, <trapmoneybenny>
ðis šit ɡɑt mi in mai filiŋz
ai ǰəst ɡɑtə bi riəl wiθ it, jəp
<blaqnmild>, ju ə ǰinjəs, ju <diggin> mi?
<[zazie> <beetz>: <]>
ai dount ivən ker, ai nid ə fotou wiθ dreik
bikɒz mai <instagram> z wik əz fək
aim ǰəst biiŋ riəl, mai šit <look–>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!