pronunciaciones

Drake – Nice For What-Pronunciación Letra Traducción

Drake – Nice For What-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Drake Lyrics
“Nice For What”

[Big Freedia:]
I wanna know who mothafuckin’ representin’ in here tonight
Hold on, hold on

[Lauryn Hill:]
I keep lettin’ you back in
How can I explain myself?

[Lauryn Hill (Drake):]
Care for me, care for me
You said you’d care for me
There for me, there for me (Louisiana shit)
Said you’d be there for me
Cry for me, cry for me (Murda on the beat)
You said you’d die for me
Give to me, give to me
Why won’t you live for me?
I keep letting you back in
How can I explain myself?
Care for me, care for me
I know you care for me
There for me, there for me
(A song for y’all to cut up to, you know?)
Said you’d be there for me
Cry for me, cry for me (Yeah)
You said you’d die for me
Give to me, give to me
Why won’t you live for me?

[Drake:]
Everybody get your mothafuckin’ roll on
I know shorty and she doesn’t want no slow song
Had a man last year, life goes on
Haven’t let that thing loose, girl, in so long
You been inside, know you like to lay low
I’ve been peepin’ what you bringin’ to the table
Workin’ hard, girl, everything paid for
First, last phone bill, car note, cable

With your phone out, gotta hit them angles
With your phone out, snappin’ like you Fabo
And you showin’ off, but it’s alright
And you showin’ off, but it’s alright
It’s a short life, yeah

[Lauryn Hill:]
Care for me, care for me
You said you’d care for me
There for me, there for me
Said you’d be there for me
Cry for me, cry for me
You said you’d die for me
Give to me, give to me
Why won’t you live for me?

[Drake:]
That’s a real one, in your reflection
Without a follow, without a mention
You really pipin’ up on these niggas
You gotta be nice, for what to these niggas
I understand, you gotta hunnid bands
You got a baby Benz
You got some bad friends
High school pics, you was even bad then
You ain’t stressin’ off no lover in the past tense
You already had them
Work at 8 a.m., finish ‘round five
Hoes talk down, you don’t see ‘em outside
Yeah, they don’t really be the same offline
You know dark days, you know hard times
Doin’ overtime for the last month
Saturday, call the girls, get ‘em gassed up
Gotta hit the club, gotta make that ass jump

[Drake:]
Gotta hit the club like you hit them mothafuckin’ angles
With your phone out, snappin’ like you Fabo
And you showin’ off, but it’s alright
And you showin’ off, but it’s alright
It’s a short life, yuh

[Big Freedia:]
These hoes
Your boy
I may
Watch the breakdown

[Lauryn Hill:]
Care for me, care for me!
You said you’d care for me!
There for me, there for me!
Said you’d be there for me!
Cry for me, cry for me!
You said you’d die for me!
Give to me, give to me!
Why won’t you live for me?!

[Drake:]
Gotta make that jump
Gotta make that
Gotta, gotta make that
Gotta make that jump
Gotta make that
Gotta, gotta make that
Gotta, gotta, gotta g-g-gotta
G-g-gotta, gotta
Gotta, g-g-gotta, gotta
Gotta make that jump, jump
Let’s go
Bend it over, lift it up
Bend it over, lift it up
Make that jump, jump
Bend it over, lift it up
Bend it over, lift it up
Make that jump, jump
Bend it over, over, over, over, over
Lift it up
Make that jump, jump
Bend it over, lift it up
Make that jump, jump
Bend it over, lift it up
Make that jump, jump

That’s a real one, in your reflection
Without a follow, without a mention
You rarely pipin’ up on these niggas
You gotta be nice for what to these niggas
I understand

[Lauryn Hill:]
Care for me, care for me
You said you’d care for me
There for me, there for me
Said you’d be there for me
Cry for me, cry for me
You said you’d die for me
Give to me, give to me
Why won’t you live for me?

[Drake:]
Gotta hit the club like you hit them, hit them, hit them angles
It’s a short life, yeah
[Lauryn Hill:]
Cry for me, cry for me
You said you’d die for me
Give to me, give to me
Why won’t you live for me?

#Pronunciación de la Canción

dreik liriks
nais fər hwʌt
<[big> <freedia>: <]>
ai wɑnə nou hu <mothafuckin> <representin> in hiər tənait
hould ɑn, hould ɑn
<[lauryn> hil: <]>
ai kip <lettin> ju bæk in
hau kən ai iksplein maiself?
<[lauryn> hil dreik: <]>
ker fər mi, ker fər mi
ju sed jud ker fər mi
ðər fər mi, ðər fər mi luiziænə šit
sed jud bi ðər fər mi
krai fər mi, krai fər mi <murda> ɑn ðə bit
ju sed jud dai fər mi
ɡiv tə mi, ɡiv tə mi
wai wount ju laiv fər mi?
ai kip letiŋ ju bæk in
hau kən ai iksplein maiself?
ker fər mi, ker fər mi
ai nou ju ker fər mi
ðər fər mi, ðər fər mi
ə sɒŋ fər jɒl tə kət ʌp tu, ju nou?
sed jud bi ðər fər mi
krai fər mi, krai fər mi jæ
ju sed jud dai fər mi
ɡiv tə mi, ɡiv tə mi
wai wount ju laiv fər mi?
<[drake>: <]>
evribɑdi ɡet jər <mothafuckin> roul ɑn
ai nou šɔrti ənd ši dʌzənt wɑnt nou slou sɒŋ
həd ə mæn læst jiᵊr, laif ɡouz ɑn
hævənt let ðət θiŋ lus, ɡərl, in sou lɔŋ
ju bin insaid, nou ju laik tə lei lou
aiv bin <peepin> hwʌt ju <bringin> tə ðə teibəl
<workin> hɑrd, ɡərl, evriθiŋ peid fɔr
fərst, læst foun bil, kɑr nout, keibəl
wiθ jər foun aut, ɡɑtə hit ðəm æŋɡəlz
wiθ jər foun aut, <snappin> laik ju <fabo>
ənd ju <showin> ɒf, bət its ɒlrait
ənd ju <showin> ɒf, bət its ɒlrait
its ə šɔrt laif, jæ
<[lauryn> hil: <]>
ker fər mi, ker fər mi
ju sed jud ker fər mi
ðər fər mi, ðər fər mi
sed jud bi ðər fər mi
krai fər mi, krai fər mi
ju sed jud dai fər mi
ɡiv tə mi, ɡiv tə mi
wai wount ju laiv fər mi?
<[drake>: <]>
ðæts ə riəl wʌn, in jər rəflekšən
wiðaut ə fɑlou, wiðaut ə menšən
ju rili <pipin> ʌp ɑn ðiz <niggas>
ju ɡɑtə bi nais, fər hwʌt tə ðiz <niggas>
ai ʌndərstænd, ju ɡɑtə <hunnid> bændz
ju ɡɑt ə beibi benz
ju ɡɑt səm bæd frendz
hai skul <pics>, ju wəz ivən bæd ðen
ju eint <stressin> ɒf nou lʌvᵊr in ðə pæst tens
ju ɒlredi həd ðəm
wərk ət eit ei em, finiš raund faiv
houz tɔk daun, ju dount si <em> autsaid
jæ, ðei dount rili bi ðə seim <offline>
ju nou dɑrk deiz, ju nou hɑrd taimz
<doin> ouvᵊrtaim fər ðə læst mənθ
sætᵊrdei, kɒl ðə ɡərlz, ɡet <em> ɡæst ʌp
ɡɑtə hit ðə kləb, ɡɑtə meik ðət æs ǰəmp
<[drake>: <]>
ɡɑtə hit ðə kləb laik ju hit ðəm <mothafuckin> æŋɡəlz
wiθ jər foun aut, <snappin> laik ju <fabo>
ənd ju <showin> ɒf, bət its ɒlrait
ənd ju <showin> ɒf, bət its ɒlrait
its ə šɔrt laif, <yuh>
<[big> <freedia>: <]>
ðiz houz
jər bɔi
ai mei
wɑč ðə breikdaun
<[lauryn> hil: <]>
ker fər mi, ker fər mi!
ju sed jud ker fər mi!
ðər fər mi, ðər fər mi!
sed jud bi ðər fər mi!
krai fər mi, krai fər mi!
ju sed jud dai fər mi!
ɡiv tə mi, ɡiv tə mi!
wai wount ju laiv fər mi?!
<[drake>: <]>
ɡɑtə meik ðət ǰəmp
ɡɑtə meik ðæt
ɡɑtə, ɡɑtə meik ðæt
ɡɑtə meik ðət ǰəmp
ɡɑtə meik ðæt
ɡɑtə, ɡɑtə meik ðæt
ɡɑtə, ɡɑtə, ɡɑtə <g-g-gotta>
<g-g-gotta>, ɡɑtə
ɡɑtə, <g-g-gotta>, ɡɑtə
ɡɑtə meik ðət ǰəmp, ǰəmp
lets ɡou
bend it ouvᵊr, lift it ʌp
bend it ouvᵊr, lift it ʌp
meik ðət ǰəmp, ǰəmp
bend it ouvᵊr, lift it ʌp
bend it ouvᵊr, lift it ʌp
meik ðət ǰəmp, ǰəmp
bend it ouvᵊr, ouvᵊr, ouvᵊr, ouvᵊr, ouvᵊr
lift it ʌp
meik ðət ǰəmp, ǰəmp
bend it ouvᵊr, lift it ʌp
meik ðət ǰəmp, ǰəmp
bend it ouvᵊr, lift it ʌp
meik ðət ǰəmp, ǰəmp
ðæts ə riəl wʌn, in jər rəflekšən
wiðaut ə fɑlou, wiðaut ə menšən
ju rerli <pipin> ʌp ɑn ðiz <niggas>
ju ɡɑtə bi nais fər hwʌt tə ðiz <niggas>
ai ʌndərstænd
<[lauryn> hil: <]>
ker fər mi, ker fər mi
ju sed jud ker fər mi
ðər fər mi, ðər fər mi
sed jud bi ðər fər mi
krai fər mi, krai fər mi
ju sed jud dai fər mi
ɡiv tə mi, ɡiv tə mi
wai wount ju laiv fər mi?
<[drake>: <]>
ɡɑtə hit ðə kləb laik ju hit ðəm, hit ðəm, hit ðəm æŋɡəlz
its ə šɔrt laif, jæ
<[lauryn> hil: <]>
krai fər mi, krai fər mi
ju sed jud dai fər mi
ɡiv tə mi, ɡiv tə mi
wai wount ju laiv fər mi?
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!