pronunciaciones

Dua Lipa – Blow Your Mind (Mwah)-Pronunciación Letra Traducción

Dua Lipa – Blow Your Mind (Mwah)-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dua Lipa Lyrics
“Blow Your Mind (Mwah)”

I know it’s hot
I know we’ve got
Something that money can’t buy
Fighting to fifths
Biting your lip
Loving too late in the night

Tell me I’m too crazy
You can’t tame me, can’t tame me
Tell me I have changed
But I’m the same me, old same me
Inside
Hey!

If you don’t like the way I talk, then why am I on your mind?
If you don’t like the way I rock, then finish your glass of wine
We fight and we argue, you’ll still love me blind
If we don’t fuck this whole thing up
Guaranteed, I can blow your mind
Mwah!

And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
(Mwah, mwah, mwah, mwah…)

Yeah, I’m so bad
Best that you’ve had
I guess you’re digging the show
Open the door
You want some more
When you wanna leave, let me know

Tell me I’m too crazy
You can’t tame me, can’t tame me
Tell me I have changed
But I’m the same me, old same me
Inside
Hey!

If you don’t like the way I talk, then why am I on your mind?
If you don’t like the way I rock, then finish your glass of wine
We fight and we argue, you’ll still love me blind
If we don’t fuck this whole thing up
Guaranteed, I can blow your mind
Mwah!

And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
Guaranteed, I can blow your mind, mwah

(And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign)
(Guaranteed, I can blow your mind, mwah, hey!)
(And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign)
(Guaranteed I can blow your mind, hey!)

Tell me I’m too crazy
You can’t tame me, can’t tame me
Tell me I have changed
But I’m the same me, old same me
Inside
Hey!
Mwah!

If you don’t like the way I talk, then why am I on your mind?
If you don’t like the way I rock, then finish your glass of wine
We fight and we argue, you’ll still love me blind
If we don’t fuck this whole thing up
Guaranteed, I can blow your mind
Mwah!

And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
Guaranteed, I can blow your mind, mwah

#Pronunciación de la Canción

<dua> lipə liriks
blou jər maind <mwah>

ai nou its hɑt
ai nou wiv ɡɑt
sʌmθiŋ ðət mʌni kænt bai
faitiŋ tə fifθs
baitiŋ jər lip
lʌviŋ tu leit in ðə nait

tel mi aim tu kreizi
ju kænt teim mi, kænt teim mi
tel mi ai həv čeinǰd
bət aim ðə seim mi, ould seim mi
insaid
hei!

if ju dount laik ðə wei ai tɔk, ðen wai əm ai ɑn jər maind?
if ju dount laik ðə wei ai rɑk, ðen finiš jər ɡlæs əv wain
wi fait ənd wi ɑrɡju, jul stil lʌv mi blaind
if wi dount fək ðis houl θiŋ ʌp
ɡerəntid, ai kən blou jər maind
<mwah>!

ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>
ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>
<mwah>, <mwah>, <mwah>, <mwah>…

jæ, aim sou bæd
best ðət juv hæd
ai ɡes jər diɡiŋ ðə šou
oupən ðə dɔr
ju wɑnt səm mɔr
hwen ju wɑnə liv, let mi nou

tel mi aim tu kreizi
ju kænt teim mi, kænt teim mi
tel mi ai həv čeinǰd
bət aim ðə seim mi, ould seim mi
insaid
hei!

if ju dount laik ðə wei ai tɔk, ðen wai əm ai ɑn jər maind?
if ju dount laik ðə wei ai rɑk, ðen finiš jər ɡlæs əv wain
wi fait ənd wi ɑrɡju, jul stil lʌv mi blaind
if wi dount fək ðis houl θiŋ ʌp
ɡerəntid, ai kən blou jər maind
<mwah>!

ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>
ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>

ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>, hei!
ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid ai kən blou jər maind, hei!

tel mi aim tu kreizi
ju kænt teim mi, kænt teim mi
tel mi ai həv čeinǰd
bət aim ðə seim mi, ould seim mi
insaid
hei!
<mwah>!

if ju dount laik ðə wei ai tɔk, ðen wai əm ai ɑn jər maind?
if ju dount laik ðə wei ai rɑk, ðen finiš jər ɡlæs əv wain
wi fait ənd wi ɑrɡju, jul stil lʌv mi blaind
if wi dount fək ðis houl θiŋ ʌp
ɡerəntid, ai kən blou jər maind
<mwah>!

ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>
ənd tənait aim əlaiv, eint ə dɑlər sain
ɡerəntid, ai kən blou jər maind, <mwah>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!