Eamon-Fuck It-Pronunciación Letra y Video

Eamon-Fuck It-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

EAMON LYRICS
“Fuck It (I Don’t Want You Back)”

Whoa oh oh
Ooh hooh
No No No

[Verse 1:]
See, I don’t know why I liked you so much
I gave you all, of my trust
I told you, I loved you, now that’s all down the drain
You put me through pain, I wanna let you know how I feel

[Chorus:]
Fuck what I said it don’t mean shit now
Fuck the presents might as well throw ‘em out
Fuck all those kisses, they didn’t mean jack
Fuck you, you hoe, I don’t want you back

Fuck what I said it don’t mean shit now
Fuck the presents might as well throw ‘em out
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
Fuck you, you hoe, I don’t want you back

[Verse 2:]
You thought, you could
Keep this shit from me, yeah
You burnt bitch, I heard the story
You played me, you even gave him head
Now you asking for me back
You just another act, look elsewhere
Cause you done with me

Fuck what I said it don’t mean shit now
Fuck the presents might as well throw em out
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
Fuck you, you hoe, I don’t want you back

Fuck what I said it don’t mean shit now
Fuck the presents might as well throw em out
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
Fuck you, you hoe, I don’t want you back

Oh oh
Uh huh yeah
Oh oh
Uh huh yeah
Oh oh
Uh huh yeah
Oh oh
Uh huh yeah

You questioned, did I care
You could ask anyone, I even said
You were my great one
Now it’s, over, but I do admit I’m sad.
It hurts real bad, I can’t sweat that, cause I loved a hoe

Fuck what I said it don’t mean shit now
Fuck the presents might as well throw ‘em out
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
Fuck you, you hoe, I don’t want you back

Oh oh
Uh huh yeah
Oh oh
Uh huh yeah
Oh oh
Uh huh yeah
Oh oh
Uh huh yeah
[Until the end]

#Pronunciación de Nivel Intermedio

imən liriks
fək it ai dount wɑnt ju bæk

wou ou ou
u <hooh>
nou nou nou

<[verse> wʌn: <]>
si, ai dount nou wai ai laikt ju sou mʌč
ai ɡeiv ju ɔl, əv mai trəst
ai tould ju, ai lʌvd ju, nau ðæts ɔl daun ðə drein
ju put mi θru pein, ai wɑnə let ju nou hau ai fil

<[chorus>: <]>
fək hwʌt ai sed it dount min šit nau
fək ðə prezənts mait əz wel θrou <em> aut
fək ɔl ðouz kisəz, ðei didənt min ǰæk
fək ju, ju hou, ai dount wɑnt ju bæk

fək hwʌt ai sed it dount min šit nau
fək ðə prezənts mait əz wel θrou <em> aut
fək ɔl ðouz kisəz ðei didənt min ǰæk
fək ju, ju hou, ai dount wɑnt ju bæk

<[verse> tu: <]>
ju θɔt, ju kud
kip ðis šit frəm mi, jæ
ju bərnt bič, ai hərd ðə stɔri
ju pleid mi, ju ivən ɡeiv im hed
nau ju æskiŋ fər mi bæk
ju ǰəst ənʌðᵊr ækt, luk elswer
kəz ju dən wiθ mi

fək hwʌt ai sed it dount min šit nau
fək ðə prezənts mait əz wel θrou em aut
fək ɔl ðouz kisəz ðei didənt min ǰæk
fək ju, ju hou, ai dount wɑnt ju bæk

fək hwʌt ai sed it dount min šit nau
fək ðə prezənts mait əz wel θrou em aut
fək ɔl ðouz kisəz ðei didənt min ǰæk
fək ju, ju hou, ai dount wɑnt ju bæk

ou ou
ə hə jæ
ou ou
ə hə jæ
ou ou
ə hə jæ
ou ou
ə hə jæ

ju kwesčənd, did ai ker
ju kəd æsk eniwʌn, ai ivən sed
ju wər mai ɡreit wʌn
nau its, ouvᵊr, bət ai də ədmit aim sæd.
it hərts riəl bæd, ai kænt swet ðæt, kəz ai lʌvd ə hou

fək hwʌt ai sed it dount min šit nau
fək ðə prezənts mait əz wel θrou <em> aut
fək ɔl ðouz kisəz ðei didənt min ǰæk
fək ju, ju hou, ai dount wɑnt ju bæk

ou ou
ə hə jæ
ou ou
ə hə jæ
ou ou
ə hə jæ
ou ou
ə hə jæ
<[until> ðə <end]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!