como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Easy Love-R5-Pronunciación Letra y Video

Easy Love-R5-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

R5 LYRICS
“Easy Love”

Lovin’ you ain’t easy nothin’ ever is
But I will keep on fighting for a love like this
You know I wouldn’t have it any other way
Even when times get tough, I don’t want no easy love

This is a track for the guys with one lady in their life
You wanna pull out your hair sometimes
But she’s still your girl

A love that lasts is like a unicorn
Holdin’ on, a lost art form
Sometimes you wanna throw in the towel
But she’s still your girl

Lovin’ you ain’t easy nothin’ ever is
But I will keep on fighting for a love like this
You know I wouldn’t have it any other way
Even when times get tough, I don’t want no easy love

Second verse goes to the females
Rollin’ their eyes when we fail
Make you wanna go and shop retail
But he’s still your man

Are we crass? Undeniable
Dirt bags? We’re professional
Sometimes you wanna throw in the towel
But he’s still your man

Lovin’ you ain’t easy nothin’ ever is
But I will keep on fighting for a love like this
You know I wouldn’t have it any other way
Even when times get tough, I don’t want no easy love

I don’t believe that nothing lasts forever
And every time you’re feeling down
I know we’re gonna work it out
And I know we can’t live without each other
Oh nothing worth havin’ comes easy
And baby you got me singin’

Lovin’ you ain’t easy nothin’ ever is
But I will keep on fighting for a love like this
You know I wouldn’t have it any other way
Even when times get tough, I don’t want no easy love

Lovin’ you ain’t easy nothin’ ever is (nothin’ ever is)
But I will keep on fighting for a love like this (for a love like this)
You know I wouldn’t have it any other way
Even when times get tough, I don’t want no easy love

 

#Pronunciación de Nivel Básico

 

Laven yu eint ise nazen ever is
Bat ai buil kip on faigden for a lav laik dis
Yu nou ai budent javet eni oder buei
Iven buen taims get taf, ai dont buant nou isi lav
Dis is a trak for de gais buit guan leidi in deir laif
Yu buana pul aut yor jeir somtaims
Bat shis estil yor gerl
A lav dad lasts is laik a yunikorn
Jolden on, a lost art form
Somtaims yu buana drou in de tabuel
Bat shis estil yor gerl
Laven yu eint ise nazen ever is
Bat ai buil kip on faigden for a lav laik dis
Yu nou ai budent javet eni oder buei
Iven buen taims get taf, ai dont buant nou isi lav
Sekond vers gous tu de fimeils
Rolen deir ais buen bui feil
Meik yu buana gou an shap riteil
Bat jis estil yor men
Ar bui cras? Andinaibol
Dert bags? Buir profeshonal
Somtaims yu buana drou in de tabuel
Bat jis estil yor men
Laven yu eint ise nazen ever is
Bat ai buil kip on faigden for a lav laik dis
Yu nou ai budent javet eni oder buei
Iven buen taims get taf, ai dont buant nou isi lav
Ai dont biliv dad nazen lasts forever
An ebri taim yor filen daun
Ai nou buir gona buorket aut
An ai nou bui kent liv buidaut ich oder
Oh nazen buorz javen koms isi
An beibi yu gat mi singin
Laven yu eint ise nazen ever is
Bat ai buil kip on faigden for a lav laik dis
Yu nou ai budent javet eni oder buei
Iven buen taims get taf, ai dont buant nou isi lav
Laven yu eint ise nazen ever is (nazen ever is)
Bat ai buil kip on faigden for a lav laik dis (for a lav laik dis)
Yu nou ai budent javet eni oder buei
Iven buen taims get taf, ai dont buant nou isi lav

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<r5> liriks
izi lʌv

lovin ju eint izi nəθən evᵊr iz
bət ai wəl kip ɑn faitiŋ fər ə lʌv laik ðis
ju nou ai wudənt həv it eni ʌðᵊr wei
ivən hwen taimz ɡet təf, ai dount wɑnt nou izi lʌv

ðis iz ə træk fər ðə ɡaiz wiθ wʌn leidi in ðer laif
ju wɑnə pul aut jər her səmtaimz
bət šiz stil jər ɡərl

ə lʌv ðət læsts iz laik ə junikɔrn
<holdin> ɑn, ə lɒst ɑ:t fɔrm
səmtaimz ju wɑnə θrou in ðə tauəl
bət šiz stil jər ɡərl

lovin ju eint izi nəθən evᵊr iz
bət ai wəl kip ɑn faitiŋ fər ə lʌv laik ðis
ju nou ai wudənt həv it eni ʌðᵊr wei
ivən hwen taimz ɡet təf, ai dount wɑnt nou izi lʌv

sekənd vərs ɡouz tə ðə fimelz
rɑlin ðer aiz hwen wi feil
meik ju wɑnə ɡou ənd šɑp ritel
bət hiz stil jər mæn

ər wi kræs? ʌndənaiəbəl
dərt bæɡz? wir prəfešənəl
səmtaimz ju wɑnə θrou in ðə tauəl
bət hiz stil jər mæn

lovin ju eint izi nəθən evᵊr iz
bət ai wəl kip ɑn faitiŋ fər ə lʌv laik ðis
ju nou ai wudənt həv it eni ʌðᵊr wei
ivən hwen taimz ɡet təf, ai dount wɑnt nou izi lʌv

ai dount bəliv ðət nʌθiŋ læsts fərevər
ənd evri taim jər filiŋ daun
ai nou wir ɡɑnə wərk it aut
ənd ai nou wi kænt laiv wiðaut ič ʌðᵊr
ou nʌθiŋ wərθ <havin> kəmz izi
ənd beibi ju ɡɑt mi <singin>

lovin ju eint izi nəθən evᵊr iz
bət ai wəl kip ɑn faitiŋ fər ə lʌv laik ðis
ju nou ai wudənt həv it eni ʌðᵊr wei
ivən hwen taimz ɡet təf, ai dount wɑnt nou izi lʌv

lovin ju eint izi nəθən evᵊr z nəθən evᵊr iz
bət ai wəl kip ɑn faitiŋ fər ə lʌv laik ðis fər ə lʌv laik ðis
ju nou ai wudənt həv it eni ʌðᵊr wei
ivən hwen taimz ɡet təf, ai dount wɑnt nou izi lʌv