pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Ed Sheeran – Justin Bieber – I Don’t Care- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Ed Sheeran – Justin Bieber – I Don’t Care- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Ed Sheeran & Justin Bieber Lyrics
“I Don’t Care”

[Ed Sheeran:]
I’m at a party I don’t wanna be at
And I don’t ever wear a suit and tie, yeah
Wonderin’ if I could sneak out the back
Nobody’s even lookin’ me in my eyes
Can you take my hand?
Finish my drink, say, “Shall we dance?” (Hell, yeah)
You know I love ya, did I ever tell ya?
You make it better like that

Don’t think I fit in at this party
Everyone’s got so much to say (Yeah)
I always feel like I’m nobody, mmm
Who wants to fit in anyway?

‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
All the bad things disappear
And you’re making me feel like maybe I am somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
You can take me anywhere
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh

[Justin Bieber:]
We at a party we don’t wanna be at
Tryna talk, but we can’t hear ourselves
Press your lips, I’d rather kiss ‘em right back
With all these people all around
I’m crippled with anxiety
But I’m told it’s where I’m supposed to be
You know what? It’s kinda crazy ‘cause I really don’t mind
When you make it better like that

Don’t think we fit in at this party
Everyone’s got so much to say, oh yeah, yeah
When we walked in, I said I’m sorry, mmm
But now I think that we should stay

[Ed Sheeran (Justin Bieber):]
‘Cause I don’t care when I’m with my baby, yeah
All the bad things disappear
Yeah, you’re making me feel like maybe I am somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near
You can take me anywhere
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh (No)

[Justin Bieber:]
I don’t like nobody but you, it’s like you’re the only one here
I don’t like nobody but you, baby, I don’t care

[Ed Sheeran:]
I don’t like nobody but you, I hate everyone here
I don’t like nobody but you, baby, yeah

[Ed Sheeran (Justin Bieber):]
‘Cause I don’t care (Don’t care)
When I’m with my baby, yeah (Oh yeah)
All the bad things disappear (Disappear)
And you’re making me feel like maybe I am somebody (Maybe I’m somebody)
I can deal with the bad nights (With the bad nights)
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Oh yeah, yeah, yeah)
‘Cause I don’t care as long as you just hold me near (Me near)
You can take me anywhere (Anywhere, anywhere)
And you’re making me feel like I’m loved by somebody
(I’m loved by somebody, yeah, yeah, yeah)
I can deal with the bad nights
When I’m with my baby, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ed širən ənd ǰʌstən bibər liriks
ai dount ker

<[ed> širən: <]>
aim ət ə pɑrti ai dount wɑnə bi æt
ənd ai dount evᵊr wer ə sut ənd tai, jæ
<wonderin> if ai kəd snik aut ðə bæk
nobɑdiz ivən <lookin> mi in mai aiz
kən ju teik mai hænd?
finiš mai driŋk, sei, šə wi dæns? hel, jæ
ju nou ai lʌv jɑ, did ai evᵊr tel jɑ?
ju meik it betər laik ðæt

dount θiŋk ai fit in ət ðis pɑrti
evriwʌnz ɡɑt sou mʌč tə sei jæ
ai ɔlweiz fil laik aim noubədi, θri θauzənd
hu wɑnts tə fit in eniwe?

kəz ai dount ker hwen aim wiθ mai beibi, jæ
ɔl ðə bæd θiŋz disəpir
ənd jər meikiŋ mi fil laik meibi ai əm sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u
kəz ai dount ker əz lɔŋ əz ju ǰəst hould mi nir
ju kən teik mi eniwer
ənd jər meikiŋ mi fil laik aim lʌvd bai sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u

<[justin> bibər: <]>
wi ət ə pɑrti wi dount wɑnə bi æt
<tryna> tɔk, bət wi kænt hir auərselvz
pres jər lips, aid ræðər kis <em> rait bæk
wiθ ɔl ðiz pipəl ɔl əraund
aim kripəld wiθ æŋzaiəti
bət aim tould its hweᵊr aim səpouzd tə bi
ju nou hwʌt? its kində kreizi kəz ai rili dount maind
hwen ju meik it betər laik ðæt

dount θiŋk wi fit in ət ðis pɑrti
evriwʌnz ɡɑt sou mʌč tə sei, ou jæ, jæ
hwen wi wɔkt in, ai sed aim sɑri, θri θauzənd
bət nau ai θiŋk ðət wi šəd stei

<[ed> širən ǰʌstən bibər: <]>
kəz ai dount ker hwen aim wiθ mai beibi, jæ
ɔl ðə bæd θiŋz disəpir
jæ, jər meikiŋ mi fil laik meibi ai əm sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u ou jæ, jæ, jæ
kəz ai dount ker əz lɔŋ əz ju ǰəst hould mi nir
ju kən teik mi eniwer
ənd jər meikiŋ mi fil laik aim lʌvd bai sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u nou

<[justin> bibər: <]>
ai dount laik noubədi bət ju, its laik jər ði ounli wʌn hiər
ai dount laik noubədi bət ju, beibi, ai dount ker

<[ed> širən: <]>
ai dount laik noubədi bət ju, ai heit evriwʌn hiər
ai dount laik noubədi bət ju, beibi, jæ

<[ed> širən ǰʌstən bibər: <]>
kəz ai dount ker dount ker
hwen aim wiθ mai beibi, jæ ou jæ
ɔl ðə bæd θiŋz disəpir disəpir
ənd jər meikiŋ mi fil laik meibi ai əm sʌmbɑdi meibi aim sʌmbɑdi
ai kən dil wiθ ðə bæd naits wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u ou jæ, jæ, jæ
kəz ai dount ker əz lɔŋ əz ju ǰəst hould mi nir mi nir
ju kən teik mi eniwer eniwer, eniwer
ənd jər meikiŋ mi fil laik aim lʌvd bai sʌmbɑdi
aim lʌvd bai sʌmbɑdi, jæ, jæ, jæ
ai kən dil wiθ ðə bæd naits
hwen aim wiθ mai beibi, jæ
u, u, u, u, u, u